Drage občanke, občani in vsi ostali, ki vas pot pripelje v vasi pod Stolom, v našo majhno, a lepo občino Žirovnica! 

download

V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim na teh straneh, kot stari/novi župan. Res, da sem bil edini kandidat, vendar ste od 1528 oddanih glasov, mi jih kljub temu dejstvu namenili 1299 (85%). To je za mene velika čast in obveznost. Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala za to zaupanje. Neodvisni listi za Žirovnico ste  namenili 44,21% glasov, kar nam je prineslo 7 svetniških mest od 14. S tem ste omogočili, da bomo dane obljube in volilni program izpolnili. Seveda upam in računam, da bodo ostale stranke, katerih svetnike ste izvolili v občinski svet sodelovale pri nadaljnjem razvoju občine in da bomo skupaj sprejemali odgovorne in dobre odločitve in da bo pri tem kljub različnim pogledom in mnenjem dosežen čim večji konsenz. Vsem, tudi tistim, ki se niste strinjali z mojo kandidaturo zagotavljam, da bom in bomo skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo delovali v skupno korist in da nas razlike ne bodo delile, nasprotno, pripomogle bodo k boljšim odločitvam.

Naj se na kratko predstavim;

Sem Leopold POGAČAR, rojen 12. 6. 1966 na Jesenicah, stanujoč na Bregu, poročen, oče dveh otrok, po poklicu pravnik notranjih zadev, veteran vojne za Slovenijo. V soustvarjanje občinske politike sem se leta 2000 vključil kot član vaškega odbora Breg, pred osmimi leti sem bil kot kandidat Neodvisne liste za Žirovnico izvoljen za občinskega svetnika in bil tudi član statutarno-pravne komisije.

V prejšnjem mandatu (2006-2010) sem poklicno opravljal funkcijo župana, tako bo tudi v tem mandatu. Funkcija župana namreč zahteva celega človeka vsak dan in polni delovni čas. Še več, delo župana se ne konča ob 15.00 uri in ne v petek.

REALIZACIJA PROGRAMA 2010-2014

 • gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave v Zabreznici, na Selu, Žirovnici in delu Most,
 • izgradnja zbirnega centra za odpadke v Žirovnici in uvedba ločenega zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«. Oba projekta sta bistveno izboljšala standard na področju ravnanja z odpadki in zmanjšanje odlaganja le teh v okolje,
 • pričeli z energetsko sanacijo šole in izgradnjo nove jedilnice in  dodatnih prostorov za vrtec in šolo  (zgrajeni bosta dve igralnici in dve učilnici)
 • izgradnja nove ceste Moste- Završnica z obnovo stele infrastrukture
 • izgradnja nove občinske stavbe
 • omogočili z normativni akti, da  zaživela poslovna cona Žirovnica, saj so investitorji zgradili dva gospodarska objekta  (Saxonia Franke in domače podjetje Exacta Normalije. V coni je bila izgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila brezplačno prenesena na občino.
 • izvedba projekta rekreacijskega parka v Završnici s pomočjo EU sredstev,
 • zgradili  smo novo otroško  igrišče na Selu in obnovili igrišče na Rodinah ,
 • opremljanje gasilskih društev (nabava novega gasilskega vozila za PGD Smokuč)
 • uspeli skleniti dogovor z Elektro gorenjska, Telemachom, Plinstalom in Telekomom, da v okviru ob gradnji kanalizacije obnavljajo, širijo in modernizirajo tudi  svojo mrežo
 • zgrajena je povezava vodovodov Radovljice in Žirovnice ter izgradnja zajetja III, kar je  bistveno zboljšalo vodo oskrbo v naši občini
 • omogočili nabavo nove opreme in označili našo Pot  kulturne dediščine
 • odprli prvo električno polnilno mesto za vozila na Breznici,
 • vzpostavljeno je bilo 7 brezplačnih WI-FI dostopov (Čopova in Prešernova rojstna hiša, Zdravstvena postaja na Selu, prireditveni prostor na konjeniški parceli, Finžgarjeva rojstna hiša, Jalnova rojstna hiša in občinska stavba) .
 • asfaltirali  nekatere  občinske cest, ki so  še v makadamski izvedbi (del cesarske, Žirovnica, Moste) in redno vzdrževali ostale ceste
 • komunalno opremili  občinske parcele v Mostah, ki so naprodaj,
 • kot spodbudo gospodarstvu sofinanciramo točko VEM (vse na enem mestu) kjer lahko zainteresirani dobijo informacije o ustanavljanju podjetij in tam uredijo vse potrebno za njegovo registracijo), v proračunu namenjamo sredstva za sofinanciranje obrestne mere za domače podjetnike in obrtnike, v letu 2013 smo predlagali občinskemu svetu in potem tudi sprejeli sklep o  delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, kot spodbudo investitorjem na tem območju.
 • omogočili sodelovanje pri projektih avtohtonih semen in lokalne samooskrbe, katero za občino vodi razvojna agencija RAGOR
 • odkup stavbe Selo 15 (Osvaldov hlev), za gradnjo občinskih stanovanj, za katera smo pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli  s postopki za njihovo izgradnjo,
 • energetska sanacija  -menjava fasade na šolskem bloku
 • sprejetje Lokalnega energetskega koncepta in uvedba subvencij za občane v primeru energetskih sanacij stavb (okna, fasada, streha…)
 • povečali sredstva za področje športa, kulture in sociale,
 • predlagali ali podprli sprejetje cele vrste normativnih aktov za nemoteno delovanje občine

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev je od leta 2007 do danes uspelo občini na  raznih razpisih pridobiti preko 5 mio EUR  evropskih in državnih sredstev,vključno z investicijami, ki so v teku.

REALIZACIJA PROGRAMA 2006- 2010

 • skupaj z državo smo izvedli rekonstrukcijo državne ceste od Žirovnice do Zabreznice  in izgradili pločnik in nova avtobusna postajališča ter obnovili ali na novo položili vse komunalne vode,
 • realizirali smo izgradnjo nove večnamenske dvorane, zunanjih športnih površin in ureditev šolskega trga,
 • izboljšali smo prometno ureditev pri šoli z izgradnjo parkirišč in nove pešpoti do šole,
 • dokončno smo prodali vse poslovne prostore v Planiki,
 • dokončali gradnjo kanalizacije  v vaseh Rodine, Breznica in Vrba ter povezovalnega kanala Vrba – Studenčice ter istočasno uredili ceste, javno razsvetljavo in obnovili vodovod,
 • izboljšali smo preskrbo z vodo posebno za višje ležeče dele vasi z izgradnjo vodohrana nad Smokučem,
 • s  podpisom pogodbe z Občino Radovljica, ki omogoča priklop kanalizacije  na čistilno napravo v Radovljici, smo v občini zagotovili enoten sistem kanalizacije,
 • za obrtno cono, kjer je večina zemljišč že odkupljenih, smo pripravili  Občinski podrobnejši prostorski načrt, ki omogoča pričetek gradnje  na tem področju,
 • pripravili nove prostorske strategije, kamor se umešča tudi obvoznica Vrba, opredeljuje raba prostora in umeščanje dejavnosti v dolino Završnice in na  splošno določa nova raba prostora (pobude občine, občanov in ostalih),
 • na področju cestne infrastrukture smo sanirali cesto v Žirovnici  pri št. 38 do 40, asfaltirali parkirišče pred cerkvijo na Breznici, uredili manjše parkirišče pri železniški postaji, postavili oporni zid v Doslovčah, asfaltirali parkirišče v Vrbi in uredili prostor za tržnico, uredili križišče »pod Ajdno«, postavili hitrostne ovire na Breznici,
 • obnovili smo Plečnikov spomenik  in pokopališki  zid  na Breznici,
 • uredili in obnovili smo otroški igrišči na Rodinah in v Glenci ter  izgradili novega na Bregu,
 • na normativnem področju je občinska uprava, ki je odprta, prijazna in strokovna, pripravila dokumente za pripravo in sprejem razvojnega programa občine do leta 2020, sprejem lokalnega energetskega koncepta, program varstva pred požari, pristopili pa smo tudi k ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in revizijske službe, pripravili smo projekt razširitve ceste v Završnico, skupaj z ZTK smo pristopili k pripravi za izgradnjo parkirišča,
 • izboljšali smo informiranje občanov: uvedli kliping (zbiranje informacij, ki se nanašajo na občino v širšem pomenu besede), uvedli mesečna obvestila občanom skupaj z ZTK, spletna stran je prenovljena in ažurna,
 • v obdobju od junija pa do konca leta je najpomembneje sprejetje Občinskega prostorskega načrta, ki bo poleg pobud občanov omogočil tudi začetek postopkov za gradnjo obvoznice v Vrbi in doma starejših  ter rekonstrukcija križišča glavne ceste v Žirovnici, od železniškega prehoda do odcepa na Breg.

Vse to in še veliko več je bilo narejenega, kar ste verjetno opazili tudi sami. Pri tem smo sredstva občinskega proračuna uporabljali racionalno. Poleg teh sredstev  je županu in občinski upravi uspelo pridobiti v obdobju 2007 do sredine 2010 preko 2,1 mio EUR sredstev iz evropskih skladov in raznih državnih ministrstev, ki so bila porabljena predvsem za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo večnamenske dvorane.

Našteto dokazuje, da je za nami naporno in delovno obdobje, vendar smo za skupno dobro to zmogli. Za prihajajoče štiriletno obdobje nam še ni zmanjkalo  energije, idej in načrtov.

V tem mandatu 2014-2018 bodo moje prioritete in prioritete NLŽ:

IZOBRAŽEVANJE IN VARSTVO OTROK

Na področju osnovnega šole je potrebno zaključiti z energetsko  sanacijo šole.  Toplotna izolacija fasade in nova okna bodo na eni strani izboljšala pogoje učenja in dela v šoli, po drugi strani pa strani pa omogočila finančni prihranek pri stroških ogrevanja. Z izgradnjo novih dodatnih dveh igralnic in dveh učilnic bodo zagotovljeni prostorski pogoji za normalno delo v šoli in zagotovljeno bo dovolj prostora v vrtcu. Šola bo poleg tega  pridobila tudi novo jedilnico in učilnico in tudi nove prostore za skladišče za potrebe kuhinje.

Poleg investicijskih sredstev pa bi v proračunu zagotovili tudi sredstva za projekt Poletna šola. V času počitnic je varstvo otrok za starše velik problem. Zaradi tega bi želeli vzpostaviti v okviru šole aktivno varstvo za otoke vsaj  do 10 leta starosti. Projekt  bi vodila osnovna šola, finančno pa mora projekt podpreti Občina Žirovnica, pri tem pa je potrebno poiskati tudi dodatne vire  na raznih razpisih.

Otroška igrišča so prostor, kjer otroci spoznavajo svoje sovrstnike in skozi igro razvijajo svoje spretnosti. Tako se bomo trudili ,da v vsako vas umestimo otroško igrišče.

KULTURA IN TURIZEM

Smisel Zavoda za turizem in kulturo  tudi  v prihodnjih letih vidimo predvsem v maksimalni izkoriščenosti mnogih naravnih danosti, ki nam jih ponuja okolje, v katerem živimo. To pomeni predvsem motivirati prebivalce, da se intenzivno vključujejo v aktivnosti zavoda na vseh področjih, tako s svojo ponudbo na tržnicah in poznavanjem tradicionalnih običajev, kot tudi z udeležbo na športnih in kulturnih prireditvah.

Pot kulturne dediščine, ki je na novo opremljena in označena ponuja nove možnosti za promocijo tega produkta in celotne kulturne in tehnične dediščine naših krajev. Da bomo to dosegli, je potrebno produkte še dodatno razviti in poskrbeti, da bodo privlačni za vse generacije.  Primerno pa je potrebno urediti tudi infrastrukturo in sicer je potrebno urediti parkirišča za večje skupine obiskovalcev, ki pridejo z avtobusi. Parkirišča je potrebno urediti v Žirovnici, Doslovčah in na Rodinah. Pri tem je pomembno tudi povezovanje ponudnikov storitev znotraj občine, kot tudi povezovanje z okoliškimi prepoznavnimi turističnimi centri.

Neizkoriščene možnosti vidimo  tudi v dolini Završnice, s tem ko je izgrajen rekreacijski park in seveda zagotovljena potrebna cestna infrastruktura. To je potrebno nadaljevati in razvijati predvsem turizem povezan z naravo, kot je planinstvo, pohodništvo, razne oblike adrenalinskih parkov in kolesarstvo.

Naša skrb bo tudi zagotavljanje podpore in seveda s tem tudi finančnih sredstev za delovanje domačega kulturnega društva. Prav tako pa imamo z novo večnamensko dvorano možnosti da v naše kraje pripeljemo tudi nove in drugačne kulturne vsebine in prireditve.

Za prijetno počutje obiskovalcev in seveda tudi domačinov, pa je potrebo primerno urediti okolico in tudi starejše objekte ,ki so zaščiteni. S finančnimi spodbudami je potrebno stimulirati občane, da pristopajo k obnovi takšnih objektov, podobno kot stimuliramo energetsko sanacijo objektov.

ŠPORT

Področje športa je zelo pomembno in tako kot na področju kulture je občina dolžna zagotavljati pogoje za razvoj in ohranjanje športa in rekreacije.  Še naprej se bomo zavzemali, da bo delitev  sredstev za šport pregledna in transparentna  in pripravljena tako, da omogoča razvoj športne aktivnosti v občini. Z novo športno dvorano  in igrišči pri osnovni šoli, kolesarskim poligonom in novim rekreacijskim parkom v dolini Završnice  so dani pogoji za to, da se v športno dejavnost vključuje čim več mladih in seveda tudi starejših.  Posebno vključevanje mladih mora biti prioriteta vseh nosilcev športa v kraju. Pri tem nam ne sme biti edini motiv doseganje visokih športnih rezultatov, ampak tudi rekreacijo in druženje.

Z odprtjem športnega parka  v dolini Završnice se odpirajo možnosti predvsem za razne oblike rekreacije tako v poletnem kot tudi v zimskem času. Pomembno pa je tudi sodelovanje z in  med nosilci športa v občini, saj edino sodelovanje in ne medsebojno tekmovanje in rivalstvo prinaša  napredek vseh dejavnosti.

KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

To področje je izredno obsežno in bo tudi v prihodnje zahtevalo znatna finančna sredstva, da bomo zastavljene cilje lahko realizirali. To je tudi področje, ki ga v večini ureja občina sama razen urejanja državne ceste, kjer je  nujno sodelovanje z državo. Pri tem tako kot v preteklem mandatnem obdobju pričakujemo, da nam bo uspelo pridobiti precej sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

JAVNA KANALIZACIJA

Nadaljevati z gradnjo kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture  v vaseh Selo, Žirovnica in  delu Most

Nadaljevati s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije na Bregu in  delu Most (pod Ajdno) ter in pričeti z gradnjo, prav tako bo potrebno dokončanje kanalizacije v delu Smokuča

CESTE

Skupaj z državo nadaljevati z obnovo državne ceste in gradnjo pločnika in sicer na odseku od Zabreznice do Breznice. Vsa sredstva za izvedbo je do sedaj zalagala občina, pripravljena je projektna dokumentacija, ki je prestala recenzijo, zemljišča so že skoraj v celoti odkupljena, v izdelavi je OPPN, ki bo omogočil umestitev ceste v prostor, podpisan pa  je tudi  Protokol z DRSC za skupno sodelovanje v projektu.

Konkretno pristopiti k operacionalizaciji  obvoznice Vrba in reševanju prometa v vasi s tem, da sprejmemo podrobnejši prostorski načrt in umestimo v prostor  obvoznico in pričnemo postopke za odkup zemljišč.  Ker smo v fazi zbiranja pobud za spremembe OPN, bomo s predhodnimi mnenji  ponovno poskušali ugotoviti ali bi nosilci urejanja prostora spremenili svoja stališča in dopustili  vzhodno varianto. V primeru negativnih stališč bi pričeli s pripravo OPPN za zahodno varianto. Naš cilj je da projekt zaključimo do leta 2018.

Pomembne so tudi naslednje investicije:

 • Izgradnja parkirišča na Rodinah in Doslovčah
 • Obnova mostu  čez Savo Dolinko  v Piškovcih v sodelovanju z Občino Bled
 • Obnova opornega zidu na lokalni cesti v Mostah (od spomenika talcem do bivše gostilne Pod Stolom)
 • Nadaljevali z obnovo lokalnih cest v skladu s sprejetim srednjeročnim in letnim planom vzdrževanja,
 • Uredili status občinskih cest, ki so v privatni lasti
 • Glede na obnovo občinskih cest ob gradnji kanalizacije poskrbeti za redno vzdrževanje,
 • Umestiti v prostor in zgraditi kolesarsko pot, ki bo povezala Žirovnico s sosednjimi občinami Jesenice in Radovljica ter Bled
 • Zavzemali se bomo tudi za dobro in čim cenejše delo javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, posebno še za področji zimskega pluženja, vode in odvoza odpadkov.

VARNOST

Analize in poročila tako policije kot tudi redarske službe nam kažejo , da je v Občini Žirovnica stopnja varnosti relativno visoka. Občinsko redarstvo se ne osredotoča samo na nadzor nad izvajanjem lokalnih predpisov, ampak skrbi za varnost v širšem pomenu. Kontrolira upoštevanje hitrosti v naseljih, kontrola mirujočega prometa,  opravlja nadzor na področju ohranjanja  in varstva okolja, zagotavljanje  varnosti na prireditvah in podobno. Vse to ima za cilj večjo varnost in boljšo kvaliteto bivanja.

Poleg tega mora občina zagotavljati sredstva  in pogoje za delovanje sil za zaščito in reševanje. Na  tem področju uspešno deluje civilna zaščita, ki z vključevanjem vseh deležnikov, ki  so vključeni v sistem civilne zaščite, zagotavljajo  splošno varnost predvsem v primeru naravnih nesreč in havarij večje razsežnosti.

Pomembno pa je seveda tudi sodelovanje z gasilskima društvoma občini, kot tudi sodelovanje s poklicnimi gasilci na Jesenicah. Zagotavljati je potrebno dovolj sredstev tako za tehniko kot in predvsem  za izobraževanje. Znanje in praksa zagotavljata hitrejšo in bolj uspešno pomoč ter nas varuje pred nepremišljenimi dejanji in izboljšujeta lastno varnost  gasilcev.

Vzpostavitev t.i. varne točke za otroke v prostorih občine v sodelovanju z UNICEF pa je tudi v zaključni fazi.

ZDRAVSTVO  IN SOCIALNO VARSTVO TER MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

Na področju zdravstva imamo v občini zagotovljene osnovne pogoje  z obnovljeno zdravstveno postajo in lekarno.  Naš cilj je še vedno, da bi za stalno na našem področju delovala dva zdravnika, čeprav se zavedamo, da bo to težko izvedljivo,glede na razmere v zdravstvu. Na področju sociale in skrbi za starejše pa  bi bile prioritete naslednje:

Sprejeti je potrebno podroben prostorski načrt, ki locira dom starostnikov v prostor. Seveda pa moramo predhodno z vsemi deležniki, dogovoriti vsebino in obseg dejavnost, ki se bo izvajala. Na tem področju se poleg klasičnih domov starostnikov danes odpirajo tudi  možnosti varovanih stanovanj ali dnevnega varstva  starejših.  Glede na spremenjene okoliščine glede nastanitvenih možnosti v domovih v okolici in na neodzivnost  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi s to problematiko, bo potrebno pri sprejemanju odločitve in rešitve  predvsem sodelovanje z domačim  društvom upokojencev, ki je v občini zelo aktivno. Ko bo znano kaj si želimo, pa bo seveda naslednji korak zagotavljanje sredstev za samo izvedbo.

Društvu upokojencev nuditi vso podporo pri reševanju problematike ureditve ustreznih prostorov  za njihovo delo, kakor tudi zagotavljanje pomoči za njegovo  delovanje in delo raznih interesnih dejavnosti

 • Spodbujati  razne programe, ki se ukvarjajo s programi izobraževanja ali kakšne druge oblike povezovanja in druženja starejših
 • Sodelovanje s Centrom za socialno delo na Jesenicah in skrb za socialno ogrožene
 • Podpora humanitarnih organizacijam, ki delujejo v okolju, posebno pa še lokalni enoti Karitas.
 • Sodelovanje s šolo v smislu zagotavljana pomoči pri socialno ogroženih otrocih preko raznih oblik pomoči kot so brezplačna prehrana, letovanje  na morju, tabori..

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Na področju spodbujanja podjetništva vidimo tako kot v preteklem obdobju tudi še za prihodnje naslednje možnosti:

 • nudenje pomoči (izobraževanje, informacijsko pisarno)  pri pridobivanju sredstev na raznih razpisih
 • skupaj z razvojno agencijo gorenjske BSC in agencijo Ragor  bomo v proračunu zagotavljali sredstva za projekte na področju podjetništva,
 • v proračunu namenjati sredstva za sofinanciranje obrestne mere za podjetnike in obrtnike za spodbujanje dejavnosti v občini,
 • podpora promocijski dejavnosti naših gospodarskih subjektov
 • pomoč in podpora pri izobraževanju kadrov gospodarskim subjektom v občini
 • podpora pri zaposlovanju mladih

Kmetijstvo je v  zadnjih  letih ponovno pridobilo na veljavi, saj je poudarek na lastni samooskbi in seveda na oskrbi z lokalno pridelano  hrano. Tržnice, ki so se odvijale praviloma enkrat mesečno so postale odlična priložnost za motivacijo, promocijo in seveda tudi za prodajo kmetijskih pridelkov.  Vse to nalaga občini da ne samo z besedami ampak tudi finančno spodbuja preko različnih razpisov:

 • ekološko pridelavo in prodajo takih izdelkov doma in  na tržnih dnevih
 • delo agrarnih skupnosti, ki se zavzemajo za ohranitev planin in na njih uvajajo nove naravi prijazne dejavnosti
 • dopolnilno dejavnost na kmetijah
 • naložbe v obnovo kmetijske mehanizacije in naložbe v dodatna znanja.

DELO Z MLADIMI

Pomembno je ustvarjanje pogojev za kvaliteto življenja mladih in njihovo vključevanje v življenje in delo v občini.  Naša naloga bo zato:

 • Spodbujati  večjo vključevanje mladih v procese odločanja v občini (občinski svet, odbori, komisije),
 • podpirati  programe, ki se ukvarjajo z aktivnostmi, ki zaposlujejo mlade v prostem času in med počitnicami
 • podpirati  tako moralno kot tudi finančno programe društev, ki se ukvarjajo z mladimi,
 • povečati  prispevek za novorojenčke in s tem dati še večjo podporo mladim družinam.
 • dobro sodelovanje z osnovno šolo

VARSTVO OKOLJA

Na področju Občine Žirovnica je bil sprejet  Lokalni energetski koncept  iz katerega izhajajo določeni cilji in obveznosti občine, ki so uperjeni v tri temeljne cilje:

 • zmanjševanje porabe energije na javnih objektih,
 • izkoriščanje alternativnih virov energije
 • spodbuda občanom za izrabo teh virov in gradnjo energetsko varčnih objektov

Vse to ne sme potekati samo na načelni ravni, ampak je to potrebno podpreti tudi s finančnimi spodbudami.  Zaradi  tega je potrebno nadaljevati s finančnimi spodbudami stimulirati občane, da  energetsko sanirajo svoje objekte. Naš cilj je, da ta  namenska sredstva  povečamo.  Nadalje je potrebno spodbujati ekološko osveščenost s ciljem ohranjanje čiste narave s čiščenjem divjih odlagališč, preventivnimi dejavnostmi in sankcioniranjem kršiteljev v okviru pristojnosti, ki jih ima lokalna skupnost. Z delovanjem zbirnega centra so dani vsi pogoji,da je naša okolica čista. Še nadalje je potrebno tudi spodbujanje   ločevanja odpadkov.

Kot smo zapisali je naša naloga čuvanje narave in okolja zato si bomo prizadevali tudi za uporabo takšnih motornih vozil, ki čim manj  onesnažujejo okolje in za te namene je že postavljena elektro polnilnica za vozil  in seveda , da avto na krajše razdalje zamenja kolo.

Ohranjati in vzdrževati je potrebno tudi naša naravne znamenitosti kot so »Stagne« in skupaj s stroko oblikovati nove naravne zaščite z domačimi sadnimi drevesi ali medovitimi drevesnimi vrstami.

Na področju kmetijstva  pa je potrebno kot smo že zapisali spodbujati ekološko kmetovanje in pridelavo domače hrane.

Naše okolje onesnažujemo tudi v zimskem času z včasih pretirano uporabo kemikalij in peska pri vzdrževanju cest. Pri tem bo potrebno zagotoviti pravo ravnovesje med cilji ekologije, udobjem in s tem prevoznostjo cest in seveda tudi stroški.

DELO OBČINSKEGA URADA-OBČINE IN POGOJI DELOVANJA

Glede učinkovitosti dela občinske uprave in odnosa uradnikov do občanov je bilo v zadnjem mandatu opazno veliko izboljšav.  Na tem področju se bomo člani Neodvisne liste in župan  zavzemali še naprej:

 • za odprto občinsko upravo, ki je občanu prijazna in dostopna, kjer  komunikacija med občani in občino mora poteka dvosmerno in hitro,
 • da vaškim odborom  zagotovimo materialne in finančne pogoje za njihovo delovanje,
 • pri sprejemanju strateških odločitev želimo sodelovati z vsemi občani, strankami in civilnimi pobudami,
 • informiranje občanov mora biti ažurno
 • zagotoviti sprotno izobraževanje zaposlenih zaradi hitrih sprememb zakonodaje

ZAKLJUČEK

Naš program bomo vsekakor poskušali izvajati v sodelovanju z ostalimi strankami in listami, ki bodo zastopane v občinskem svetu. Odprti bomo za vse konstruktivne in koristne pobude, ideje in predloge, ki jih bodo posredovale stranke, delujoče na območju občine. Prav tako bomo upoštevali mnenja in predloge vseh ostalih formalnih in neformalnih skupin ter občanov.

Za nas ni pomembna politična opredelitev ali barva, ampak dobrobit občanov in krajev v občini, kar izhaja iz našega slogana »Ne levo, ne desno, naprej za Žirovnico!«.

V preteklih obdobjih  je bilo ogromno narejenega. Za prihajajoče obdobje smo si ponovno naložili  veliko nalog, zato vas vabimo, da nas pri tem programu podprete in da si skupaj zagotovimo boljšo in lepšo prihodnost v naših krajih..

Ko smo razmišljali, kaj izpostaviti v predvolilnem času in kaj zapisati v program za naslednje mandatno obdobje štirih let, smo si bili enotni, da praznih in nedosegljivih obljub tudi ne bomo dajali. Zapisali bomo tisto, kar bomo lahko tudi uresničili. Obljubljamo, da bodo sredstva občinskega proračuna porabljena v korist krajev v občini in njihovih prebivalcev. Pri načrtih bomo sledili sprejetemu Dolgoročnemu razvojnemu programu Občine Žirovnica in programu investicij do leta 2020, ki pa jih je potrebno tudi  dopolnjevati in nadgrajevati. To mora potekati ob širokem konsenzu znotraj občinskega sveta, predvsem pa na podlagi čim večje usklajenosti med prebivalci občine. Pri tem se občina ne sme in ne more zapirati v lastne ograde. Realizirati pa moramo tudi projekte ,ki so nam ostali iz preteklega obdobja kot sta nadaljevanje gradnje pločnika in obvoznica Vrba.

DSC_0190

 

Del teh idej, projektov in realizacije bo seveda odvisnih tudi od prodobivanja strukturinih in kohezijskih sredstev. S tem namenom aktivno sodelujemo z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske BSC in RAGOR-jem. Del realizacije pa bo odvisen  tudi od »posluha » občinskega sveta, ki sprejema in potrjuje strateške odločitve in proračun.  Za slednje, glede na predvolilne obljube ostalih političnih strank, skoraj ne bi smelo biti problema.

Vsekakor se moramo zavedati, da bo vse navedeno zahtevalo precej denarja in bo kakšna manjša stvar morala tudi počakati. Obenem vas prosim tudi za potrpežljivost in razumevanje, saj bomo z vsemi gradbenimi deli posegali tudi v vaš mir in prostor. Vendar se splača potrpeti, saj s tem izboljšujemo pogoje za delo in življenje vseh, predvsem pa razvijamo našo občino.

UTRINKI IZ DELA ŽUPANA IN SREČANJ

IMG_8913

Foto: Kaja POGAČAR

Občinska Proslava, 3.december 2007

 

IMG_0098

Foto: Kaja POGAČAR

Proslava v vrbi 2008ZUPANI

Foto:Kaja Pogačar

Gorenjski župani – dobro sodelovanje.

IMG_0295

Foto: Helena Čadež

Sodelovanje na treningu varne vožnje pred OŠ Žirovnica.

IMG_0797

Foto: Helena Čadež

Skupaj z učenci 4.b. razreda OŠ Žirovnica, pri akciji “barvanja klopc” junij 2008.

IMG_4674

Spominski dan v Mostah 2008. 

IMG_4374

Dan državnosti v Smokuču 2008.

IMG_9108

Župan Leopold POGAČAR ob nagovoru upokojencem – na 18. srečanju upokojencev Gorenjske.

IMG_9099

Foto: Kaja POGAČAR

V prijetnem pogovoru je župan predsedniku republike dr. Danilu Türku predstavil občino, naše posebnosti in načrte za prihodnost.

IMG_3309

Foto: Helena Čadež

Dne, 24.10.2008, je župan g. Leopold Pogačar skupaj s predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, g. Janezom Koseljem, sprejel dr. Franceta Bučarja. Bučar se je tega dne  v Kulturni dvorani na  Breznici udeležil srečanja območne organizacije  Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Žirovnici.

IMG_7158

 

 

Otvoritev Vodohrana nad Smokučem,  21. november 2008.

IMG_9051

IMG_9072

Občinska proslava  2008

IMG_7469 (Small)(1)

Obisk ministrice ge. Širca-februar 2009

V18 (Large)V2 (Large)

Obisk predsednika RS dr. Türka v Vrbi, 8.februar 2009

minister 2minister

Obisk ministra za okolje in prostor g. Erjavca, na koordinaciji županov v Žirovnici, april 2009

p9p32

Obisk predsednika ZZB g. Stanovnika ob odkritju spomenika talcev, junij 2009

V5v8

Obisk ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič pri županu dne 19.8.2009

Foto:Kaja POGAČAR

IMG_6690min&me(1)IMG_6693

Dne 6.9.2009 smo na občini sprejeli Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. Milana Pogačnika skupaj z direktorico veterinarske uprave republike Slovenije (VURS) go. Vido Čadonič-Špelič.

IMG_7327IMG_7337

V četrtek 26.11.2009 je bila v prostorih občine Žirovnica podpisana tripartitna gradbena pogodba za gradnjo pločnika, rekonstrukcijo ceste in obnovo ostale javne infrastrukture med  Direkcijo za ceste RS (investitor), občino Žirovnica (soinvestitor) in CP Kranj (izvajalec – izbran na javnem razpisu). Župan g. POGAČAR, direktor DRSC g. Ficko in direktor CP Kranj g. Žiberna niso skrivali zadovoljstva ob podpisu.

IMG_3326IMG_3406

Občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad, Breznica 3.12.2009.vrba2010

 

Proslava ob kulturnem prazniku v Vrbi 2010 in obisk ministra za šolstvo in šport dr. Lukšiča in ministrice za kulturo ge. Širca.

IMG_8327

 

V okviru obiska vlade na Gorenjskem je minister za finance g. Franc Križanič v torek, 20.4.2010, obiskal občino Žirovnica. Na delovnem kosilu ga je sprejeli župan g. Leopold POGAČAR.

DSC_0823

V juniju 2010 je župan na povabilo OSCE predaval v Skopju županom na temo v skupnost usmerjeno delo.

IMG_4807IMG_4809

Odprtje večnamenske dvorane Pod Stolom, 23.6.2010, slavnostni govornik je bil minister dr. Lukšič

DSC00451

Otvoritev otroškega igrišča na Bregu,24.8.2010

DSC_0370

Otvoritev zunanjih športnih površin in aleje slavnih pred OŠ Žirovnica,1.9.2010

HE Moste 0910 053

Obisk ministrice ge. Radič ob otvoritvi stikališča v Mostah, 6.9.2010

IMG_0045

Obisk dr. Jožeta MENCINGERJA, pred njegovim predavanjem v dvorani na Breznici, dne 22.10.2010

361_december 10 095

Župan z občinskimi nagrajenci za leto 2010 na proslavi ob občinskem prazniku, 3. decembru 2010.

IMG_0163

Podpis pogodbe za izgradnjo parkirišča v Završnici v okviru projekta karavanke@futura z direktorjem CP Kranj.

Februar 2011 730

Obisk predsednika DZ RS dr. Pavla Gantarja v Vrbi ob slovenskem kulturnem prazniku 2011.

PB110181

Županov pozdravni govor, Vrba 8.februar 2011. (Foto Polona Kus)

DSC01222DSC01239

Otvoritev električne polnilnice na Breznici 22.4.2011

DSC01204

Obisk župana občine Mokronog-Trebelno, g. Antona Mavra v zvezi naših izkušenj pri upravljanju z dvorano “Pod Stolom ”

skupinska

Podelitev županovih priznanj za leto 2011, ki je bilo dne 28.9.2011. Nagrajenci so bili: Mešana pevska skupina dr. F.Prešeren, Melita Komac in Jernej Markovc.

BOGATAJ

Obisk poveljnika CZ R. Slovenije g. Mirana Bogataja, dne 21.10.2011

ZLENDER

Obisk generalnega direktorja direktorata za promet na MP mag. Bojana Žlendra, ki je potekal dne 24.10.2011

Tradicionalni zajtrk 065

V petek, 18.11.2011, se je župan g. Leopold Pogačar udeležil t.i.slovenskega zajtrka v vrtcu v Žirovnici.

zupanov govor 2011

Županov govor na občinski proslavi 3. december 2011.

NAGRAJENCI 2011

Občinski nagrajenci 2011.

DSC_0253

Občinska proslava ob kulturnem prazniku 2012

DSC_0262

Slavnostni govornik, predsednik US RS, dr. Ernest Petrič

DSC_0568

Župan Leopold Pogačar s predsednikom mednarodnega združenja PEN  prof. John Ralston Saulom, v Žirovnici 19.5.2012 ob sprejemu članov PEN.

DSC_0185

Od leve proti desni: ravnatelj OŠ Žirovnica mag. Valentin Sodja, sodelavka občinske uprave gdč. Helena Čadež in župan g. Leopold Pogačar ob prejemu zahval za sodelovanje z DU Žirovnica, ob njihovi 60 letnici,26.5.2012.

ZC4

Otvoritev zbirnega centra Žirovnica, junij 2012

zcZC6

VRBA 2013 KULTURNI PRAZNIK

govor 8 feb 2013

Pozdravni nagovor župana.

mazzini 8 feb 2013

Slavnostni govornik dr. Miha Mazzini

glas gost 2013

Glasbeni gost Vlado Kreslin

gostje 8 feb 2013

Od leve: državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport g. Aleksander Zorn, župan g. Leopoldp Pogačar, Dr. Miha Mazzini, direktorica direktorata za kulturno dediščino ga. Damijana Pečnik.

pogodba obcina2

V petek , 5. aprila, je župan g. Leopold Pogačar z direktorjem podjetja AS- PRIMUS, gradnja inženiring in svetovanje d.o.o. g. Borisom Hribarjem podpisal pogodbo o rušitvi in gradnji občinske stavbe na naslovu Breznica 3.

DSC_0490

Minister za obrambo g. Aleše Hojs in župan Občine Žirovnica g. Leopold Pogačar sta, dne 6.3.2013, v prostorih občine podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu nekdanje karavle, zdaj planinske postojanke Dom pri Završnici, na občino.

V torek, 9. aprila 2013, smo v prostorih Občine Žirovnica, za izvedbo gradbenih del in izvajanje strokovnega nadzora in svetovanja pri izvedbi projektov »Izgradnja fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica – del faze 3, faza 4 in faza 5 (štiri naselja občine Žirovnica)« in »Obnova vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave«, podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci, na podlagi javnega razpisa.

Podpis kanalizacija

Od leve: direktior VGP Kranj g. Srečko Šamperl, župan g. Leopold Pogačar in direktor Lokainženiring g. Srečko Babič.

podpis kanalizacija 1

Od leve: direktor GGD Kranj g. Branko Žiberna, župan g. Leopold POGAČAR in direktor Lokainženiringa g. Srečko Babič (Foto:Polona KUS)

selo igrisce (1)

13. junija je bila otvoritev otroškega igrišča na Selu. Župan g. Leopold POGAČAR in predsednik LAS, župan občine Tržič, g. Borut Sajovic pri prerezu traku skupaj z otroci iz vrtca v Žirovnici.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2. Tek Pod svoboidnim soncem, Žirovnica, www.zirovnica.eu

Župan je podelil medalje na II. teku Pod svobodnim soncem, 18. maj 2013.

talci (3)

28. junij, Spominski dan Občine Žirovnica, nagovor župana g. Leopolda Pogačarja.

ZIDAN3

Foto:Polona Kus

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje g. Dejana Židana, skupaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša, pri županu g. Pogačarju v okviru svojega obiska na gorenjskem.

 

 

Obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazda Žmavca v Žirovnici (2015) 

Otvoritev večstanovanjskega objekta (občinska stanovanja) na Selu 15 v novembru 2015

Otvoritev prizidka v OŠ Žirovnica v novembru 2015

 

 

Obisk predsednika RS, g. Boruta Pahorja ob kulturnem prazniku v Vrbi v februarju 2016

Da bi lahko upošteval tudi vaše želje, predloge in sugestije, vas vabim, da mi pišete ali pa se dogovorite za sestanek z mano v času uradnih ur za občane.

Seveda vas z veseljem sprejmem tudi izven tega časa, če gre za nujne zadeve, ki pa jih glede na investicije in s tem povezanimi poroblemi ni malo.

 

S spoštovanjem,

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

 

Telefon: 04/  580 91 00, Fax: 04/  580 91 09

E-pošta:  zupan@zirovnica.si

Uradne ure župana za občane (po predhodnem dogovoru kadar koli):

Sreda: od 14.00 do 17.00 ure (po naročilu)