Upravne takse za vloge

PREGLED UPRAVNIH TAKS NA PODLAGI ZUT-I
Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO
VRSTA VLOGE
TAKSNA
TARIFA
TARIFNA
ŠTEVILKA
VREDNOST
TAKSE - EUR
    
PROŠNJE, ZAHTEVE, PREDLOGI, PRIJAVE, PRIGLASITVE, VLOGE (če ni predpisana druga taksa)
I (vloge)
1
4,50
PRITOŽBA IN UGOVOR ZOPER ODLOČBO ALI SKLEP
I (vloge)
2
18,10
ODLOČBE, SOGLASJA, SKLEPI (če ni predpisana druga taksa)
II (odločbe in sklepi)
3
18,10
POTRDILA NA PODLAGI POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA (npr. vmesno potrdilo)
III (potrdila)
4
4,50
ZA OVERITEV PODPISA, PREPISA ALI KOPIJE
IV (overitve in prevodi)
10
3,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE
(izvajanje del na njej)
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
25,00
DELNA ali POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE
(zaradi prireditve na njej)
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
40,00
IZREDNI PREVOZ PO JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,30
POSTAVITEV TURISTIČNE IN OBVESTILNE SIGNALIZACIJE OB JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
18,10
OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE OB JAVNIH CESTAH V NASELJU
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA GRADBENIH OBJEKTOV TER POSTAVLJANJE DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV V VAROVALNEM PASU JAVNE CESTE
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
25,00
PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE, PREBITJE IN DRUGA DELA NA JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,30
PRIDOBITEV PRAVICE SLUŽNOSTI NA JAVNI CESTI
VI (takse s področja prometa in zvez)
30
36,20
LOKACIJSKA INFORMACIJA: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
VII (gradbene takse)
36
35,00
POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
VII (gradbene takse)
37
22,70
KOMUNALNI PRISPEVEK
I (vloga) + III (odločba)
1 + 3
22,60
za e-vloge: 18,10
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA PRODAJALN
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTILN
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
DOVOLJENJE ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM
I (vloga) + III (soglasje)
1 + 3
22,60
za e-vloge: 18,10
    
Projektni pogoji h gradnji in Soglasje za priključitev so uproščeni plačila takse po 51. členu Zakona o gradnji objektov (Uradni list, št. 126/07)

Cene socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu

Cenik dostopa do informacij javnega značaja

Na podlagi 2. člena v povezavi s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo
ENOTNI STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV)

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4
0,06 EUR
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3
0,13 EUR
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata
1,25 EUR
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4
0,63  EUR
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3
1,25 EUR
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata
2,50EUR
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD
2,09 EUR
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R
2,92 EUR
9. elektronski zapis na enem USB-ključku
nabavna cena USB ključka
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko
0,08 EUR
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko
0,20 EUR
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti
 veljavni cenik za poštne storitve
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa.
Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu hkrati s posredovanimi informacijami sklep, iz katerega je razvidna specifikacija stroškov. Rok plačila je 15 dni od prejema sklepa.
Ne zaračuna se materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).
Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 EUR (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

Datum: 08.05.2016
LEOPOLD POGAČAR
župan
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com