Glede predlogov predpisov občinska uprava Občine Žirovnica ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Predlagane rešitve v predlogu predpisa ali drugega dokumenta ne bodo nujno del sprejetega predpisa ali drugega dokumenta.


2023

Predlog predpisa
Datum objave
Sprejeti predpis
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
27.12.2023
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
27.12.2023
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024 (2. obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024 (1. obravnava)
27.12.2023
Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
01.12.2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 17/16, 17/17 in 1182/3 k.o. Žirovnica 
03.11.2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 17/16, 17/17 in 1182/3 k.o.  Žirovnica 
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
03.11.2023
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
03.11.2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
27.10.2023
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
18.08.2023
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
02.06.2023
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica
02.06.2023
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica
Predlog Obvezne razlage druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
02.06.2023
Obvezna razlaga druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
26.05.2023
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1711/7, k.o. Doslovče
14.04.2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1711/7, k.o. Doslovče
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica
14.04.2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
14.04.2023
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2022

2022

Predlog predpisa
Datum objave
Sprejeti predpis
Predlog Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
11.11.2022
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
11.11.2022
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v občini Žirovnica
11.11.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023 (2. obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023 (1. obravnava)
11.11.2022
Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1147/2, k.o. Zabreznica in parc. št. 1715, k.o. Doslovče
07.10.2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1147/2, k.o. Zabreznica in parc. št. 1715, k.o. Doslovče
Predlog Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica
07.10.2022
Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
07.10.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah
07.10.2022
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
Predlog Obvezne razlage šestega odstavka 115. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
07.10.2022
Obvezna razlaga šestega odstavka 115. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
05.10.2022
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne GJS zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica
05.10.2022
Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
10.06.2022
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v občini Žirovnica (skrajšan postopek)
10.06.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2022
29.04.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2022
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska gora in Žirovnica (skrajšan postopek)
29.04.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
15.04.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Žirovnica
15.04.2022
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
15.04.2022
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Predlog Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
11.03.2022
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
04.03.2022
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

2021

Predlog predpisa
Datum objave
Sprejeti predpis
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
30.12.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (2. obravnava)
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 (1. obravnava)
30.12.2021
Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Žirovnica
30.12.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
30.12.2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
30.12.2021
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko - reševalnega centra
29.10.2021
Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra 
Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2
24.09.2021
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2 
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1174-2, k.o. Zabreznica
04.06.2021
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1174-2, k.o. Zabreznica
Predlog Sklepa o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
04.06.2021
Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
Predlog sklepa o mnenju Občine Žirovnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
04.06.2021
Sklep o mnenju Občine Žirovnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
04.06.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
 
23.04.2021
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Žirovnica - novi center - ŽI2
09.04.2021
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Žirovnica-novi-center-ŽI2
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Selo-jug SE3
09.04.2021
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Selo jug SE 3 - 1. obravnava
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št.1218/2, k.o. Žirovnica
12.02.2021
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št.1218/2, k.o. Žirovnica
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
08.01.2021
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
08.01.2021
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
08.01.2021
Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
08.01.2021
Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)

2020

Predlog predpisa
Datum objave
Sprejeti predpis
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2021
24.12.2020
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2021
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 (2. obravnava)
24.12.2020
Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2021
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 (1. obravnava)
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1150/5, k.o. Zabreznica in parc. št. 1199/7, k.o. Žirovnica
16.11.2020
Sklep ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1150/5, k.o. Zabreznica in parc. št. 1199/7, k.o. Žirovnica
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
16.11.2020
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7 in 1149/8, vse k.o. Zabreznica
06.10.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7 in 1149/8, vse k.o. Zabreznica
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica - UPB1
06.10.2020
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica - UPB1
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1199/11 in 1199/13 k.o. Žirovnica
10.07.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1199/11 in 1199/13 k.o. Žirovnica
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1140/3, 1150/1, 1150/11 in 1151/2 k.o. Zabreznica
10.07.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1140/3, 1150/1, 1150/11 in 1151/2 k.o. Zabreznica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
10.07.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
10.07.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Predlog Sklepa o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021
03.07.2020
Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
03.07.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
03.07.2020
Odlok o razveljavitvi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
03.07.2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
03.07.2020
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Žirovnica
06.05.2020
Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve občine Žirovnica
06.04.2020
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2020
03.04.2020
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1683/6, 1683/7 in 1683/8, vse k.o. Doslovče
06.03.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1683/6, 1683/7 in 1683/8, vse k.o. Doslovče
Predlog Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
06.03.2020
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica

2019

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 202027.12.2019Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
Predlog Odloka o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)27.12.2019Odlok o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica27.12.2019Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (2. obravnava)

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (1. obravnava)

27.12.2019Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2020
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 122/13 in 136/8, obe k.o. Zabreznica ter na parc. št. 1710/13 in 1714/3, obe k.o. Doslovče15.11.2019Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 122/13 in 136/8, obe k.o. Zabreznica ter na parc. št. 1710/13 in 1714/3, obe k.o. Doslovče
Obvezna razlaga 7. odstavka 125. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 41/2019 – UPB1) (skrajšani postopek)15.11.2019Obvezna razlaga sedmega odstavka 125. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (skrajšan postopek)04.10.2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)26.06.2019 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)

Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice - 2. obravnava 06.06.2019

Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice - 1. obravnava 28.03.2019

21.06.2019 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (skrajšan postopek)14.06.2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (skrajšan postopek)07.06.2019 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 201907.06.2019 Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica08.04.2019 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
 08.04.2019 Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica - 2. obravnava 21.02.2019

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica - 1. obravnava 15.02.2018

08.03.2019 Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica08.03.2019 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica
 18.01.2019 Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica18.01.2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019 - 2. obravnava 10.01.2019

Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019 - 1. obravnava 27.09.2018

11.01.2019 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019

 

2018

 

Predlog predpisa

Datum objave

Sprejeti predpis

 21.12.2018 Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v obdobju januar–marec 2019
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica12.10.2018 Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica12.10.2018 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica12.10.2018 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žirovnica12.10.2018 Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
Predlog Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica24.8.2018Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica13.7.2018Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica13.7.2018Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica13.7.2018Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
Predlog Sprememb Statuta Občine Žirovnica13.7.2018Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 20184.5.2018Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018

Predlog Odloka o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica - 2. obravnava 29.03.2018

Predlog Odloka o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica - 1. obravnava 28.09.2017

20.4.2018Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica
 13.4.2018Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017

 

2017

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201829.12.2017Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica29.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica

Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018- 2. obravnava 21.12.2017

Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018 - 1. obravnava 26.10.2017

29.12.2017Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018
Predlog Obvezne razlage 1. alineje 10. odstavka 50. člena OPN (Uradni list RS 34/11 s spremembami)29.12.2017Obvezna razlaga prve alineje 10. točke 50. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1693/20 in 1693/21, k.o. Doslovče10.11.2017 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1693/20 in 1693/21,  k.o. Doslovče
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1183/7, k.o. Žirovnica20.10.2017Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1183/7, k.o. Žirovnica
  06.10.2017

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica23.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica09.06.2017Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201702.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
 07.04.2017Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica10.03.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
 15.02.2017Popravek Sprememb Statuta Občine Žirovnica

 

2016

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1199/7 k.o. Žirovnica28.12.2016Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1199/7 k.o. Žirovnica 
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201728.12.2016Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017
Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodarstvih na območju Občine Žirovnica28.12.2016Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodarstvih na območju Občine Žirovnica
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 – 2. obravnava 22.12.201622.12.2016Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 – 1. obravnava 27.10.2016
Predlog sprememb Statuta Občine Žirovnica28.12.2016Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica18.11.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica – 2. obravnava 27.10.201618.11.2016Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica – 1. obravnava 30.06.2016
Predlog Pravilnika o razveljavitvi pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem08.07.2016Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje08.07.2016Odlok o razveljavitvi odloka o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 618/17, k.o. Zabreznica06.06.2016Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 618/17, k.o. Zabreznica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica06.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201606.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
 08.04.2016Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1708/9, 1708/10, 1710/8 in 1710/9, vse k.o. Doslovče04.03.2016Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1708/9, 1708/10, 1710/8 in 1710/9, vse k.o. Doslovče
Predlog Pravilnika o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču04.03.2016Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201604.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

 

2015

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog Obvezne razlage 1.alineje 10.odstavka 50.člena OPN04.12.2015Obvezna razlaga 1. alineje 10. odstavka 50. člena OPN
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201604.12.2015Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2016
Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Žirovnica04.12.2015Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Žirovnica
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica04.12.2015Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica
Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi30.11.2015Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1708/7, k.o. Doslovče02.10.2015Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1708/7, k.o. Doslovče
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1154/2, 1155/4 in 1172/2, vse k.o. Zabreznica02.10.2015Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1154/2, 1155/4 in 1172/2, vse k.o. Zabreznica
Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica02.10.2015Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v občini Žirovnica02.10.2015Odlok o spremembi odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v občini Žirovnica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) 2. obravnava 24.09.201502.10.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) 1. obravnava 02.07.2015
 04.09.2015Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica31.07.2015Pravilnik o spremembah pravilnika dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1192/2 k.o. Žirovnica17.07.2015Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1192/2 k.o. Žirovnica
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1189/13, 1189/14 in 1189/15, k.o. Žirovnica17.07.2015Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1189/13, 1189/14 in 1189/15, k.o. Žirovnica
Predlog Obvezne razlage 1. stavka 4. odstavka 68. člena Odloka o OPN17.07.2015Obvezna razlaga 1. stavka 4. odstavka 68. člena Odloka o OPN
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje Žirovnica – novi center - ŽI2 - 1. obravnava in 2. obravnava: 02.07.201517.07.2015Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje Žirovnica – novi center - ŽI2
Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v občini Žirovnica12.06.2015Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v občini Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v občini Žirovnica12.06.2015Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v občini Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica12.06.2015Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica12.06.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201512.06.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za območje športno – rekreacijskih površin v Glenci30.04.2015Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje športno – rekreacijskih površin v Glenci
Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica10.04.2015Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
 30.04.2015Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
Predlog sklepa o imenovanju članov vaških odborov06.02.2015Sklep o imenovanju članov vaških odborov
Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica06.02.2015Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Predlog Pravilnika o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka06.02.2015Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka
Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
– 2. obravnava 18.12.2014

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
– 1. obravnava 20.11.2014
09.01.2015Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

 

2014

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201529.12.2014Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015
Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica29.12.2014Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica29.12.2014Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2015
– 2. obravnava 18.12.2014
29.12.2014Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2015
– 1. obravnava 20.11.2014
Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica05.12.2014Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica
 05.12.2014Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica – 1. obravnava in 2. obravnava 20.11.201405.12.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 929/65, k.o. Žirovnica26.09.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 929/65, k.o. Žirovnica
Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico26.09.2014Odlok o razveljavitvi odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico
 29.08.2014Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št.645/5 in 575/2, obe k.o. Žirovnica
Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Žirovnica04.07.2014Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo04.07.2014Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o dopolnitvi odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za Zelenici04.07.2014Odlok o dopolnitvi odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za Zelenici
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201404.07.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta04.07.2014Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Predlog spremembe Statuta Občine Žirovnica04.07.2014Spremembe Statuta Občine Žirovnica
 01.06.2014Popravek - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1177/5 in 1177/6, obe k.o. Žirovnica
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica09.05.2014Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1177/5 in 1177/6, obe k.o. Žirovnica04.04.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1177/5 in 1177/6, obe k.o. Žirovnica
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi04.04.2014Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica – 1. in 2. obravnava 27.03.201404.04.2014Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
 18.04.2014Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
Predlog Pravilnika o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica21.02.2014Pravilnik o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica
Predlog odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje   Žirovnica – Novi center – ŽI221.02.2014Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica - 2. obravnava 13.02.201421.02.2014Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica  - 1. obravnava 28.11.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201421.02.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

 

2013

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejeti predpis
Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica09.12.2013Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 201409.12.2013Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2014

Predlog Obvezne razlage 2. stavka 3. alinee 9. odstavka 69. člena OPN

 

08.07.2013Obvezna razlaga 2. stavka 3. alinee 9. odstavka 69. člena OPN (Uradni list RS, štev 34/11, 76/12)
Predlog Odloka o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica08.07.2013Odlok o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica08.07.2013Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Selo jug SE 3
– 1. in 2. obravnava 27.06.2013
08.07.2013Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Selo jug SE 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica – 1. in 2. obravnava 30.05.201310.06.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Selo jug SE3– 2. obravnava 30.05.201310.06.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Selo jug SE3
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Selo jug SE3 – 1. obravnava 28.03.2013
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201310.06.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni10.06.2013Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 1150/21 k.o. Zabreznica)10.06.2013Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 1150/21 k.o. Zabreznica)
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica12.04.2013Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
 12.04.2013Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2 – 1. in 2. obravnava 28.03.201312.04.2013Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2
Predlog Obvezne razlage 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana-Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica02.04.2013 Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana-Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/91)
 29.03.2013Sklep o pripravi občinskega podrobnega načrta za območje Breznica - Center (BZ 2)
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1189/5 in 1189/6 k.o. Žirovnica04.03.2013Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1189/5 in 1189/6 k.o. Žirovnica
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica – 2. obravnava 21.02.201304.03.2013Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica – 1. obravnava 01.12.2011
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica04.03.2013Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Predlog Pravilnika o enkratnem prispevku na novorojence v Občini Žirovnica04.03.2013Pravilnik o enkratnem prispevku na novorojence v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica04.03.2013Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201304.03.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta04.03.2013Poslovnika občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo - UPB-1)
Predlog Spremembe Statuta Občine Žirovnica04.03.2013Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
- 2. obravnava
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
- 1. obravnava
04.01.2013Odlok o proračunu Žirovnica za leto 2014

 

2012

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201328.12.2012Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica28.12.2012Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
-2. obravnava
Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
-1. obravnava
28.12.2012Odlok o proračunu Žirovnica za leto 2013
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (1708/2 k.o. Doslovče)16.11.2012Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (1708/2 k.o. Doslovče)
Predlog spremembe Poslovnika občinskega sveta16.11.2012Sprememba Poslovnika občinskega sveta
Predlog sprememb Statuta Občine Žirovnica08.10.2012Sprememba Statuta Občine Žirovnica
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 1692/1, 1692/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/11, 1693/12, 1693/13, 1693/14, 1693/15, 1693/16, k.o. Doslovče08.10.2012Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 1692/1, 1692/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/11, 1693/12, 1693/13, 1693/14, 1693/15, 1693/16, k.o. Doslovče
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica08.10.2012Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Žirovnica – 1. in 2. obravnava 27.09.201208.10.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske27.09.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201201.06.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Občine Žirovnica za leto 2012
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1178/1, 1178/2 k.o. Žirovnica 01.06.2012Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1178/1, 1178/2 k.o. Žirovnica
Predlog Odloka o občinskih cestah – 2. obravnava 24.05.201208.06.2012Odlok o občinskih cestah
Predlog Odloka o občinskih cestah – 1. obravnava 29.03.2012
Predlog Odloka o območjih predkupne pravice v občini Žirovnica06.04.2012Odlok o območjih predkupne pravice v občini Žirovnica
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije – 1. in 2. obravnava 29.03.201206.04.2012Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije
 06.04.2012Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2011
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica13.03.2012Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Žirovnica
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1196/3 k.o. Žirovnica03.02.2012Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1196/3 k.o. Žirovnica
Predlog Pravilnika o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica03.02.2012Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica
 03.02.2012Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
 27.01.2012Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center - ŽI 2

 

2011

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Odloka o ustanovitvi Jeko-in, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice21.12.2011Odlok o ustanovitvi Jeko-in, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 201212.12.2011Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012
 25.11.2011Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja Selo JUG - SE 3(*)
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1143/9, 1146/2, 1146/3, 1146/4 k.o. Zabreznica11.11.2011Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1143/9, 1146/2, 1146/3, 1146/4 k.o. Zabreznica
Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica11.11.2011Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica11.11.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
- 2. obravnava: 27.10.2011
Predlog Odloka o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
- 1. obravnava: 30.6.2011
11.11.2011Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
- 2. obravnava: 27.10.2011
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
- 1. obravnava: 30.6.2011
11.11.2011Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica02.09.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica11.07.2011Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica11.07.2011Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Predlog Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica11.07.2011Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica
-1. in 2. obravnava
11.07.2011Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica
Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žirovnica08.07.2011Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201101.07.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica03.06.2011Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
- 1. in 2. obravnava
03.06.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
Predlog »Odloka o programskem opremljanju stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica«
- 1. in 2. obravnava
03.06.2011Odlok o programskem opremljanju stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
- 2. obravnava: 28.3.2013
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
- 1. obravnava: 26.5.2011
17.01.2014

Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarn

 06.05.2011Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (OPN)
- 2. obravnava 21.04.2011

Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (OPN)
- 1. obravnava 31.03.2011
06.05.2011Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (OPN)
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica
- 2. obravnava 21.04.2011
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica
- 1. obravnava 24.02.2011
06.05.2011Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica
Predlog Obvezne razlage 4. odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica24.02.2011Obvezna razlaga 4. odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za podeželje v Občini Jesenici za Občino Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica24.02.2011Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
 14.1.2011Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2011 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica29.12.2010

Popravek Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2011 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica

Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 201129.12.2010Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2011
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 201129.12.2010Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2011
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leti 2011 in 2012
- 2. obravnava 23.12.2010

Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leti 2011 in 2012
- 1. obravnava 30.11.2010
29.12.2010Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leti 2011 in 2012
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
- 2. obravnava 23.12.2010
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
- 1. obravnava 30.11.2010
29.12.2010Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
 Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
- 2. obravnava 23.12.2010
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
- 1. obravnava 30.11.2010
29.12.2010Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1132/2, 11443/5 in 1143/6, vse k.o. Zabreznica30.10.2011Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1143/2, 1143/5 in 1143/6, vse k.o. Zabreznica

 

2010

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Žirovnica
- 2. obravnava: 23.12.2010
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Žirovnica
- 1. obravnava: 30.11.2010
29.12.2010Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest08.10.2010Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest
Predlog Sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica24.6.2010Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili24.6.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica24.6.2010Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 201024.6.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPC Žirovnica24.6.2010Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPC Žirovnica
Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica20.5.2010Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica28.5.2010Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica04.05.2010Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 200904.05.2010Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica05.03.2010Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica22.02.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica22.02.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

 

2009

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica30.12.2009Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica za leto 201030.12.2009Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica za leto 2010
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 201030.12.2009Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2010
Predlog Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica30.12.2009Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 201030.12.2009Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2010
Predlog Odloka o proračunu občine Žirovnica za leto 2010
- 2. obravnava 22.12.2009
Predlog Odloka o proračunu občine Žirovnica za leto 2010
- 1. obravnava 26.11.2009
30.12.2009Odlok o proračunu občine Žirovnica za leto 2010
Predlog Dopolnitev poslovnika Občinskega sveta04.12.2009Dopolnitve poslovnika Občinskega sveta
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica04.12.2009Spremembe statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica06.11.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica30.9.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice za občino Žirovnica29.6.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice za občino Žirovnica
Predlog Odloka o občinskih cestah
- 2. obravnava 24.09.2009
Predlog Odloka o občinskih cestah

- 1. obravnava 18.06.2009
19.10.2009Odlok o občinskih cestah
Predlog Odloka o spremembah odloka o občinskih cestah03.04.2009Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 200803.04.2009Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200906.03.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
Predlog Obvezne razlaga 27., 28., 56. in 57. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica06.02.2009Obvezna razlaga 27., 28., 56. in 57. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 200906.02.2009Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 2009
Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200906.02.2009Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2009
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica06.02.2009Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 200906.02.2009Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2009
Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja javne gospodarske službe na področju vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Žirovnica06.02.2009Odlok o razveljavitvi odloka o načinu izvajanja javne gospodarske službe na področju vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Žirovnica

 

2008

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje22.12.2008Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (območje obrtne cone)14.11.2008Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200803.10.2008Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Predlog Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica23.04.2008Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200823.04.2008Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 200723.04.2008Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007
Predlog Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica21.2.2008Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
- 2. obravnava 21.02.2008

Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
- 1. obravnava 20.12.2007
22.02.2008Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
- 2. obravnava 21.02.2008
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
- 1. obravnava 20.12.2007
25.04.2008Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

2007

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica za leto 200828.12.2007 Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica za leto 2008
 Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200828.12.2007 Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2008
 Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2008 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica28.12.2007 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2008 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
 Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica28.12.2007 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 200820.12.2007Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2008
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
- 2. obravnava 20.12.2007
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
- 1. obravnava 25.10.2007
28.12.2007Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
- 2. obravnava 20.12.2007
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
- 1. obravnava 25.10.2007
28.12.2007Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
- 2. obravnava 20.09.2007
Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
- 1. obravnava 28.06.2007
02.10.2007Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 2. obravnava 28.06.2007
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 1. obravnava 31.05.2007
07.10.2007Spremembe statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
- 2. obravnava 31.05.2007
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
- 1. obravnava 24.04.2007
18.06.2007Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
- 2. obravnava 31.05.2007
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
- 1. obravnava 24.04.2007
22.06.2007Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica18.05.2007Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Predlog Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
- 2. obravnava
Predlog Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
- 1. obravnava
07.05.2007Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
- 2. obravnava
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
- 1. obravnava

04.05.2007

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Predlog Odloka o zaključnem računu za Občino Žirovnica za leto 200604.05.2007Odlok o zaključnem računu za Občino Žirovnica za leto 2006
Predlog pravilnika o uporabi kulturne dvorane na Breznici23.02.2007Pravilnik o uporabi kulturne dvorane na Breznici
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica23.02.2007Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju Časopisa Občine Žirovnica23.02.2007Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju Časopisa Občine Žirovnica
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
- 2. obravnava 15.02.2007
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
- 1. obravnava 25.01.2007
23.02.2007Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica02.02.2007Odlok o razveljavitvi odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica02.02.2007Odlok o spremembah in dopolnitvah javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  Osnovna šola Žirovnica

 

2006

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 200729.12.2006Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007
Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 200729.12.2006Sklep o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007
Predlog Sklepa za določitev povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2007 in merili za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica29.12.2006Sklep za določitev povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2007 in merili za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 200721.12.2006Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200603.10.2006Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica03.10.2006Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici03.10.2006Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica – Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice03.10.2006Odlok o občinskem lokacijskem načrtu skupnega pomena za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica – Begunje na odseku od Žirovnice do Zabreznice
Predlog Sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta
- 2. obravnava 21.09.2006

Predlog Sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta
- 1. obravnava 29.06.2006
03.10.2006Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta
Predlog Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
- 2. obravnava 21.09.2006
Predlog Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
- 1. obravnava 29.06.2006
03.10.2006Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest
- 2. obravnava 21.9.2006
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest
- 1. obravnava 30.3.2006

03.10.2006

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
- 2. obravnava 29.06.2006
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
- 1. obravnava 25.05.2006
06.07.2006Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
- 2. obravnava 25.05.2006
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
- 1. obravnava 30.03.2006
13.06.2006Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
Predlog Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Žirovnica07.03.2006Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Žirovnica
Predlog Pravilnika o najemu učilnice v Čopovi hiši09.03.2006Pravilnik o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Žirovnica
- 2. obravnava
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Žirovnica
- 1. obravnava 30.03.2006
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Žirovnica
- 1. obravnava 23.02.2006
 13.06.2006Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica09.03.2006Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 2. obravnava 30.03.2006
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 1. obravnava 23.02.2006
 13.04.2006Spremembe statuta Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi in organiziranju enot in služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica10.01.2006Sklep o določitvi in organiziranju enot in služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica 

 

2005

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
- 2. obravnava 22.12.2005
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
- 1. obravnava 17.11.2005
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
- 1. obravnava 22.09.2005
29.12.2005Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica28.12.2005Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 200628.12.2005Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200628.12.2005Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 200628.12.2005Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 200628.12.2005Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 2006
Predlog Sklepa o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Moste – M118.08.2005Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Moste – M1
Predlog Sklepa o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica16.08.2005Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica
Predlog Sklepa o merilih za določitev plače direktorjem javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih16.08.2005Sklep o merilih za določitev plače direktorjem javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica16.08.2005Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
- 2. obravnava 30.06.2005
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
- 1. obravnava 26.05.2005
28.07.2005Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Predlog Sprememb in dopolnitev odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske22.07.2005Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
- 2. obravnava 26.05.2005
Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
- 1. obravnava 21.04.2005
14.06.2005Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica26.5.2005Spremembe statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2004
- 2. obravnava 21.04.2005
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2004
- 1. obravnava 22.03.2005
06.05.2005 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2004
Predlog Sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
- 2. obravnava 22.03.2005
Predlog Sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
- 1. obravnava 03.02.2005

05.04.2005

 

Spremembe in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
- 2. obravnava 22.03.2005
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
- 1. obravnava 03.02.2005
05.04.2005Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka15.02.2005Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica
- 2. obravnava 03.02.2005

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica
- 1. obravnava 21.12.2004
15.02.2005Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005
2. obravnava 03.02.2005Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005
1. obravnava 28.10.2004
15.02.2005Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005

 

2004

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 200531.12.2004Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica31.12.2004Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju občine Žirovnica za leto 200531.12.2004Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju občine Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200531.12.2004Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 200528.12.2004Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Žirovnica28.12.2004Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200521.12.2004Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 200521.12.2004Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2005
Predlog Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica21.12.2004Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2005 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode na Osnovni šoli Žirovnica zaradi vetra 13. in 14. novembra 200426.11.2004Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode na Osnovni šoli Žirovnica zaradi vetra 13. in 14. novembra 2004
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem inkulturo Žirovnica
- 2. obravnava 23.11.2004
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za turizem in upravljanje z dediščino Žirovnica
- 1. obravnava 16.09.2004
26.11.2004Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah – M1
- 2. obravnava 28.10.2004
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah – M1
- 1. obravnava 16.09.2004
12.11.2004Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah – M1
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 2. obravnava 28.10.2004
Predlog Sprememb statuta Občine Žirovnica
- 1. obravnava 16.09.2004
 12.11.2004Spremembe statuta Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200428.09.2004Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 200420.08.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica23.03.2004 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 200423.03.2004 Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica za leto 2004
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200423.03.2004Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2004

 

2003

 

Predlog predpisaDatum objaveSprejet predpis
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 200430.11.2003Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2004
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica30.11.2003Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica
Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero komunalnih taks na območju občine Žirovnica za leto 200425.11.2003 Sklep o določitvi vrednostne točke za odmero komunalnih taks na območju občine Žirovnica za leto 2004
Predloga Sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica v letu 200428.11.2003Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica v letu 2004
Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
- 2. obravnava 18.11.2003

Predlog Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
- 1. obravnava 25.09.2003
25.11.2003Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
 Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Žirovnica
- 2. obravnava
Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Žirovnica
- 1. obravnava
25.11.2003Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Žirovnica
Predlog Odloka o spremembah poslovnika Občinskega sveta25.9.2003 Odlok o spremembah poslovnika Občinskega sveta
Predlog Pravilnika o oddaji telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica27.5.2003 Pravilnik o oddaji telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
Predlog Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj podeželja kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica27.5.2003Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj podeželja kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina