Katalog informacij javnega značaja

Naziv organa:           Občina Žirovnica
Naslov:                      Breznica 3, 4274 Žirovnica
Odgovorna oseba:   Leopold POGAČAR, župan

Datum prve objave kataloga:              31.08.2005
Datum zadnje spremembe kataloga: 01.12.2021

Katalog je dostopen na naslovu:     https://zirovnica.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) /SOP 2003-01-0900/
                             Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja /SOP 2016-01-0994/

Naziv organa:                        Občina Žirovnica
Naslov:                                   Breznica 3, 4274 Žirovnica
Telefon:                                  04 580 91 00
Faks:                                       04 580 91 09
E-pošta:                                 obcina@zirovnica.si
Matična številka:                  1332201000
ID za DDV:                            SI59713631
TRR številka:                        SI56 0110 0010 0019 255
BIC / SWIFT koda banke:   BSLJSI2X
Šifra dejavnosti:                   84.110 – Splošna dejavnost javne uprave
Zakoniti zastopnik:               Leopold POGAČAR, župan

Župan:                          Povezava
Občinska uprava:        Povezava
Organigram:                Povezava
Občinski svet:              Povezava
Nadzorni odbor:          Povezava
Sveti in komisije:         Povezava
Izvajalci javnih služb:  Povezava
Občinska ureditev:      Povezava
Katalog pristojnosti občin:   Povezava

Monika Kusterle, direktorica občinske uprave
tel.: 04 580 91 13
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave, področje zaščite in reševanja; informacije s področja premoženjsko pravnih zadev, kadrovskih zadev, javnih naročil, delovanje župana, občinskega sveta in drugih organov občine in volitev ter druge informacije s področja dela
 
Nina Pretnar, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe
tel.: 04 580 91 04
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela
 
Petra Žvan, višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance
tel.: 04 580 91 06
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, javnih financ in druge informacije s področja dela
 
Damijana Janc, višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun
tel.: 04 580 91 05
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije na področju družbenih dejavnosti, finančno-računovodska in knjigovodska dela za proračun, priprava finančnih poročil, operativna dela za proračun
 
Saša Tribušon, svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
tel.: 04 580 91 03
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela
 
Helena Čadež, svetovalka za občinski svet in organe občine
tel.: 04 580 91 00
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, strokovna, organizacijska in tehnična opravila za župana, občinski svet in druge organe občine ter druge informacije s področja dela.
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):            Povezava
 
Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine                     Povezava

Predpisi (odloki in akti):              Povezava
Seje občinskega sveta:               Povezava
Uradno glasilo:                            Povezava
Neuradno prečiščena besedila: Povezava
Proračun občine:                          Povezava
Register predpisov lokalnih skupnosti: Povezava
Državni register predpisov:                     Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije
Predpisi EU:                                              spletišče EUR-Lex

Evidenca predlogov predpisov in drugih dokumentov:    Povezava

Razvid upravnih postopkov:               Povezava
Vloge in obrazci:                                  Povezava
Politika varstva osebnih podatkov:    Povezava
Pravice posameznikov:                        Povezava
Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov:  Povezava
Izjava o skladnosti (ZDSMA):              Povezava

Krajevna pristojnost
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU:
– 4. odst. 19. člena: Organi samoupravnih lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah na območju samoupravne lokalne skupnosti.
 
Pogoji, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU:
– 66. člen: (1) Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Predvsem mora obsegati: navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek oziroma predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec, osebno ime, firmo oziroma osebno ime vlagatelja, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge ali z dopisom za dopolnitev vloge zahteva od stranke, da navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc.
(2) Vloga mora vsebovati tudi druge sestavine, ki jih določa zakon ali drug predpis.
(5) Vložnik mora vlogo podpisati, razen če to zaradi oblike vloge ni mogoče. Izjemoma jo lahko podpiše namesto njega njegov zakonec, oče ali mati, sin ali hči ali pa odvetnik, ki je po strankinem pooblastilu vlogo sestavil. Kdor podpiše vložnika, mora na vlogi podpisati svoje osebno ime in pristaviti svoj naslov.
ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
– 17. člen: (1) Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
(2) V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
1. informacijo, s katero se želi seznaniti,
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
(3) Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava zahtevo po tem zakonu.
(4) V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
3. za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.
 
Način na katerega se zahteva posamezno storitev
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU:
– 63. člen: (2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.
(3) Vloga se lahko vloži tudi na predpisanem ali drugače pripravljenem obrazcu. Ne glede na določbe drugih predpisov se za obrazce, predpisane zgolj v fizični obliki, šteje, da so z enako vsebino predpisani tudi v elektronski obliki.
(6) Vloga se lahko vloži tudi ustno pri organu na zapisnik.
– 64. člen: (1) Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko vsak delavnik med poslovnim časom, po elektronski poti pa ves čas.
(2) Vloge se lahko vložijo tudi pri organih, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk, morajo vloge nemudoma v fizični obliki ali po elektronski poti, podpisane z varnim elektronskim podpisom organa, posredovati pristojnim organom. Organ mora s takšno vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi po elektronski poti neposredno od stranke.
ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
– 12. člen: Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo.
UREDEBA O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
– 14. člen: (1) Če je informacija javnega značaja tako v elektronski kot v fizični obliki, lahko prosilec sam izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo.
(2) Če je informacija javnega značaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki in organ razpolaga s tehnološkimi zmogljivostmi za potrebno pretvorbo, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu organ zaračuna materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali fizične oblike v elektronsko obliko skladno s to uredbo.
 
Podatki, ki jih bo organ pridobil sam na podlagi veljavnih predpisov
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVEM POSTOPKU:
– 66. člen: (3) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna po 139. členu tega zakona. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis.
(4) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka ta dejstva pred organom dokaže z osebnim dokumentom ali drugo javno listino. Če gre za dejstva, ki se s časom spreminjajo in organ podvomi v njihovo resničnost, si organ na način iz prejšnjega odstavka priskrbi podatke iz uradnih evidenc.
 
Predviden rok za odločitev organa oziroma izvedbo storitve
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU:
– 222. člen: (1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.
(2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu dopolni, začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge.
ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
– 23. člen: Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.
– 24. člen: (1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do informacije javnega značaja, skladno z določbami 7. člena tega zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni.
(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 15 delovnih dni po prejemu zahteve.

Dostopnost organa
Uradne ure:   
ponedeljek:    8.00 – 12.00
torek:  8.00 – 12.00
sreda:  8.00 – 12.00 in 14.00. – 16.30
petek: 8.00 – 12.00
1. SPLOŠNO
1.) Ali kot občan lahko prisostvujem na seji občinskega sveta?
Vse seje občinskega sveta Občine Žirovnica so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na  sejah občinskega sveta.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to sejo. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo tajne podatke ter drugih podatkov, ki jih kot zaupne lahko določi organ občine na podlagi zakona. Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.
2.) Kje lahko dobim predpise Občine Žirovnica, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Gorenjske?
Vsi predpisi in dokumenti Občine Žirovnica, ki so bili javno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma Uradnem vestniku Gorenjske so dostopni na spletni strani Občine Žirovnica pod rubriko Občinski predpisi in dokumenti  ali preko Kataloga informacij javnega značaja. Dostopna so tudi vsa neuradno prečiščena besedila predpisov Občine Žirovnica. Vsi objavljeni predpisi Občine Žirovnice pa so na voljo tudi na sedežu Občine Žirovnica v tiskani obliki.
3.) Kako lahko objavim prispevek (članek, poročilo, vabilo, informacijo) ali oglašujem v Novicah Občine Žirovnica
Novice Občine Žirovnica izidejo šestkrat letno (februar, maj, julij, september, oktober in december). Izdajatelj časopisa je podjetje Medium d.o.o., Žirovnica 60c. Urednica časopisa je Polona Kus (tel: 040 439 560), ki preko elektronskega naslova: novice@medium.si sprejema prispevke. Javni zavodi, javno podjetje in izvajalci javnih služb svoje prispevke posredujte na elektronski naslov Občine Žirovnica (obcina@zirovnica.si). Za oglaševanje oziroma trženje oglasnega prostora je odgovoren Miran Dolar (04 580 50 20). Rok za oddajo prispevkov je za vsako številko posebej objavljen na spletni strani Občine Žirovnica (https://www.zirovnica.si).
4.) Ali lahko na Občini Žirovnica dobim osebni dokument (osebno izkaznico, potni list), vozniško dovoljenje prijavim oziroma odjavim stalno ali začasno prebivališče, dobim gradbeno dovoljenje ali predčasno glasujem?
Za vse zgoraj naštete zadeve in tudi za vse ostale zadeve, ki so v pristojnosti države Občina Žirovnica ni pristojna. Zaradi tega teh storitev ne morete opraviti oziroma dobiti dokumentov na Občini Žirovnica ampak na Upravni enoti Jesenice, ki se nahaja na naslovu Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice (telefonska številka: 04 585 14 00, elektronski naslov: ue-jesenice@gov.si).
Izjema je predčasno glasovanje na volitvah, ki poteka na posebnem volišču, običajno v Kulturni dvorani na Breznici, kar določi in predhodno objavi Občinska volilna komisija Občine Žirovnica.
5.) Na koga naj se obrnem, če vidim oziroma ugotovim, da nekdo ravna v nasprotju z občinskimi ali državnimi predpisi (npr. ima previsoko živo mejo, nima ustreznih dokumentov za gradnjo ali kakšen drug poseg v prostor, s svojo dejavnost povzroča prekomeren hrup, odlaga smeti v naravi oziroma na mestih, ki za to niso predvidena ipd.)?
Naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na območju občine Žirovnica opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki ima sedež naslovu Cesta železarjev 6a, Jesenice. Dosegljivi so na telefonski številki 04 586 92 82 in e-pošti mir@jesenice.si.
6.) Na koga naj se obrnem v zvezi s komunalnimi službami (npr. odvoz smeti, odvajanje in čiščenje komunalnih voda, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje cest, pluženje in posipanje cest, vzdrževanje zelenic, pitna voda ipd.)
Naloge s področja komunalnih dejavnosti za območje občine Žirovnica opravlja JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, ki ima sedež na naslovu Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (telefonska številka: 04 581 04 00, elektronski naslov: tajnistvo@jeko.si).
Dejavnosti podjetja so:     – oskrba s pitno vodo (dežurna tel. št.: 031 570 977),
– odvajanje in čiščenje odpadnih voda (dežurna tel. št.: 041 616 787),
– odvoz in deponiranje odpadkov (tel. 04 581 04 55),
– pogrebna in pokopališka služba (dežurna tel. št.: 031 520 200),
– vzdrževanje javnih površin (tel. 04 581 04 67).
7.) Ali se v prostorih Občine Žirovnica nahaja tudi policijska pisarna?
V prostorih Občine Žirovnica se nahaja policijska pisarna, v kateri ima vodja okoliša uradne ure vsako sredo od 14h do 16h. Izven tega časa se lahko obrnete na Policijsko postajo Jesenice, ki se nahaja na naslovu Hrušica 217, 4276 Hrušica (telefonska številka: 04 582 13 00; e-pošta: pp_jesenice.pukr@policija.si).

2. SOCIALNO VARSTVENE POMOČI
1.) Komu je namenjena pomoč ob rojstvu otroka?
Pravico do prispevka uveljavlja eden od staršev s predložitvijo pisne vloge pri občinski upravi Občine Žirovnica. Pravico do prispevka ima novorojenec, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica. Vloga se vloži v koledarskem letu, ko je otrok rojen, oziroma najkasneje do 28.02. naslednjega leta.
Vlogi je potrebno predložiti fotokopije rojstnega lista novorojenčka, potrdila o davčni številki novorojenčka in kopijo bančne kartice starša. Višina pomoči, ki jo ob rojstvu namenja Občina Žirovnica znaša 350 EUR za prve dva otroka ter 550 EUR za vsakega nadaljnjega otroka.
2.) Kdo je upravičen do enkratne socialno varstvene pomoči?
Socialna pomoč se upravičencem lahko dodeli enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. V izrednih primerih se socialna pomoč lahko dodeli dvakrat v enem koledarskem letu. Do denarne socialne pomoči so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Žirovnica in tam tudi dejansko prebivajo. Pravico do socialne pomoči uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.
Občina Žirovnica odobri izplačilo enkratnega zneska, po tem, ko pridobi mnenje oziroma soglasje Centra za socialno delo Jesenice.
Socialna pomoč se upravičencem dodeli v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka določenega v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih in se praviloma izplačuje v funkcionalni obliki s plačilom računa za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih artiklov, mesečne stroške (najemnine, ogrevanje, komunalnih stroškov in električne energije), nakup kurjave, nakup šolskih potrebščin, doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, plačilo stroškov zdravljenja odvisnosti, nakupu pripomočkov ali naprav za invalidne osebe, kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

3. POMOČ NA DOMU
1.) Kdo v občini izvaja pomoč na domu?
Pomoč na domu v občini Žirovnica izvaja Dom Upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, tel. 04 583 41 00.
2.) Kdo so upravičenci storitev pomoči na domu?
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci storitve pomoči na domu so:
– osebe stare nad 65 let, katerim lahko občasna pomoč ali nekaj urna dnevna pomoč omogoča bivanje doma, tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno; ali da taka oblika pomoči omogoči družini uporabnika pomoč v času, ko ni možnosti sprejema v institucionalno varstvo,
– osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih) oz.
– invalidi prve kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji, druge osebe, ki jim je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.
 3.) Cene storitve pomoči na domu?
Cena storitve pomoči na domu je s strani občine Žirovnica subvencionirana, prav tako krije občina Žirovnica vse stroške vodenja postopka. Po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvene storitve, pa lahko upravičenci uveljavljajo tudi dodatne olajšave pri plačilu storitve.
Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih in ortopedskih pripomočkov
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
V okvir storitev pomoči na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim najožjim življenjskim okoljem.

4. HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE
1.) Kako so sofinancirani programi humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Žirovnica? Kakšna so merila za izbor programov in kdo odloča o izboru?
Invalidske in humanitarne organizacije se vsako leto s svojimi programi prijavijo na razpis sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Žirovnica. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov:
– pravne osebe, organizirane v obliki društev in druge nepridobitne organizacije, ki imajo sedež na območju občine Žirovnica in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,
– pravne osebe, organizirane v obliki društev in druge nepridobitne organizacije, če se njihovi programi pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Žirovnica. Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij.
Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin in
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Razpis je objavljen, predvidoma v začetku koledarskega leta na spletnih straneh Občine Žirovnica (https://www.zirovnica.si).
Župan občine Žirovnica pred začetkom postopka imenuje strokovno komisijo (za obdobje celotnega mandata), ki pregleda in oceni prispele popolne prijave. Komisija pripravi predlog sofinanciranja, ki ga s sklepom potrdi župan.
Prijavitelji s podpisom pogodbe postanejo izvajalci humanitarnih in invalidskih programov v občini Žirovnica in se zavežejo k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. O poteku in zaključku sofinanciranega programa oziroma projekta morajo seznaniti sofinancerja, morajo mu predložiti kopije računov ter vsebinsko in finančno zaključno poročilo. Občina izvajalcu nakaže sredstva v roku 15 dni po predložitvi dokazil o izvedbi programa. Izvajalec mora predložiti dokazila najkasneje do 15. decembra.

5. ŠOLSTVO
1.) Kdo subvencionira šolsko prehrano?
Subvencija malice pripada tistim učencem in dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisanega cenzusa.
Upravičencem pripada subvencija za malico v višini cene malice.
Upravičenost ugotavljajo šole na podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne dosega predpisanega cenzusa.
Upravičencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.
Upravičenost ugotavljajo šole na podlagi podatkov iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni potrebno vložiti vloge. Vlogo vložijo samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.
Pravico do subvencije malice in kosila za učence urejata Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) in Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14).

6. PREDŠOLSKA VZGOJA
1.) Kdaj je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, da se bo znižano plačilo vrtca uveljavilo z dnem vključitve otroka v vrtec (npr. da gre otrok v vrtec s 1. septembrom) in za katero obdobje je s tem znižano plačilo vrtca urejeno?
Na podlagi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) in Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14) Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo.
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se odda na Center za socialno delo.
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo tisti starši, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji in katerih otrok je vključen v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.
Pravico uveljavlja eden od staršev oziroma tisti izmed staršev, kateremu je otrok zaupan v vzgojo in varstvo. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici.
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.
2.) Vloga za znižano plačilo vrtca je oddana, izdana je tudi odločba o višini plačila za program vrtca, od časa oddaje vloge pa je prišlo do sprememb.  Katere spremembe je potrebno sporočiti,  kdaj  in  kako,  da se plačilo vrtca določi na novo v istem koledarskem letu?
Z Obrazcem za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev upravičenec sporoči spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

7. KULTURA
1.) Kako so sofinancirana društva, samostojni ustvarjalci na področju kulture in drugi izvajalci kulturnih programov v občini Žirovnica? Kakšna so merila za izbor programov in projektov na področju kulture in kdo odloča o izboru?
Kulturna društva, ki imajo sedež v občini Žirovnica, samostojni ustvarjalci s statusom in bivališčem v Občini Žirovnica in drugi izvajalci (npr. zasebni zavodi) se vsako leto s svojimi programi in projekti prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov iz proračuna Občine Žirovnica. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih kulture: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, recitacijska in literarna dejavnost, folklorna in plesna dejavnost, likovna, fotografska in filmska dejavnost, razstavna in galerijska dejavnost ter založništvo. Predmet sofinanciranja niso programi, ki se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti javnih zavodov in so že sofinancirani iz proračuna občine Žirovnica. Razpis je objavljen, predvidoma v začetku koledarskega leta na spletnih straneh Občine Žirovnica (https://www.zirovnica.si).  
Župan občine pred začetkom postopka javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pregleda in oceni prispele popolne prijave. Predlog komisije potrdi župan in o izboru oziroma sofinanciranju programov in projektov izda odločbo.
O poteku in zaključku sofinanciranega programa oziroma projekta morajo seznaniti sofinancerja, morajo mu predložiti kopije računov ter vsebinsko in finančno zaključno poročilo. Prejemniki sredstev jih lahko porabijo izključno za izvedbo projektov, ki so jih prijavili oziroma dobili odobrena sredstva. Programi in projekti morajo biti izvedeni do konca tekočega leta.
 2.) Kaj potrebujejo lastniki nepremičnin, kadar prodajajo nepremičnino, ki stoji na območju kulturne dediščine ali pa je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena? Kje je na voljo obrazec, kje dobijo potrdilo in kakšen je strošek za pridobitev potrdila?
Na območju občine Žirovnica so za kulturni spomenik lokalnega pomena razglašeni sakralni objekti in drugi objekti, ki so navedeni v Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Žirovnica. Vsa evidentirana nepremična dediščina je vpisna v Register nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS in je na voljo na spletni strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
RKD je uradna zbirka podatkov, ki vsebuje osnovne podatke o posameznih enotah nepremične kulturne dediščine na območju Republike Slovenije.  Pobudo za vpis v RKD lahko da vsaka pravna ali fizična oseba, predloge za vpis pa pripravljajo pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS), za občino Žirovnica je to OE Kranj. Odločbo o vpisu izda minister za kulturo RS.
Zakonsko podlago RKD zagotavljata Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09).
V omenjenem zakonu (ZVKD) je v 62. členu določena predkupna pravica, ki jo lahko za področje spomenika uveljavljata lokalna skupnost in država. V skladu z navedenim členom mora lastnik spomenika ali posesti v območju kulturne dediščine o nameravani prodaji in o pogojih prodaje obvestiti predkupnega upravičenca, torej za območje občine Žirovnica mora lastnik obvestiti Občino Žirovnica.
Obrazec o uveljavljanju predkupne pravice je na voljo na spletni strani Občine pod rubriko Vloge in obrazci ali v sprejemni pisarni občine. Občina Žirovnica mora lastniku o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice v 30 dneh izdati potrdilo, ki je po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) oproščeno takse.

8. ŠPORT
1.) Kako Občina Žirovnica sofinancira delovanje športnih društev?
Občina Žirovnica na podlagi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica (Ur. l. RS št. 14/19) in na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini izbere izvajalce letnega programa športa.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Športne prireditve
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Delovanje športnih društev
– Razvoj športnih pripomočkov in opreme
– Športna rekreacija
Na javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. odstavka 6. člena Zakona o športu in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica.
Pravico do vključitve v LPŠ imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– športno dejavnost opravljajo pretežno na območju občine in pretežno za prebivalce občine,
– najmanj eno leto pred letom, za katerega kandidirajo na javnem razpisu, neprekinjeno izvajajo športne programe namenjene občanom in občankam občine,
– imajo za izvedbo na javni razpis prijavljenih programov zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva in zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica, LPŠ in razpisno dokumentacijo.

9. MLADI
1.) Kako Občina Žirovnica sofinancira dejavnost društev in organizacij na področju dela z otroki in mladino?
Občina Žirovnica vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje počitniških programov v občini Žirovnica. Predmet razpisa so programi za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa otrok in mladine v času šolskih počitnic in prostih dni. Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, društva ter druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Žirovnica oziroma delujejo na njenem območju in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja. Vsak izvajalec lahko na razpis prijavi največ dva programa.
Razpis je objavljen, predvidoma v začetku koledarskega leta na spletnih straneh Občine Žirovnica.

10. OKOLJE IN PROSTOR
1.) Kaj je lokacijska informacija?
Lokacijska informacija je dokument, ki na enem mestu združuje podatke in pogoje (zahteve, obveznosti ter prepovedi) glede dovoljenje gradnje na zazidljivem zemljišču. Lokacijska informacija na enem mestu poda vse relevantne javnopravne režime (t.i. prostorske režime), ki jih morajo pred pričetkom gradnje oz. projektiranja posameznega objekta poznati projektanti oz. investitor gradnje. Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence, kar pomeni, da se vsa v njej potrjena dejstva štejejo za dokazana.
Poudariti je potrebno, da to ni odločba, saj se z njo nikakor ne odloča o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke. Lokacijska informacija je tako zgolj listina oziroma dokazno sredstvo, ki jo je možno uporabiti samostojno oziroma za dokazovanje določenih dejstev v nadaljnjih postopkih. Dejstvo, da ne gre za odločbo, je pomembno predvsem z vidika udeleževanja strank v postopku ter možnosti pritoževanja, oboje je namreč izključeno.
Lokacijsko informacijo izda za urejanje prostora pristojen občinski upravni organ tiste občine, na katere območju leži zemljišče, ki je predmet poizvedovanja zainteresiranega investitorja oziroma druge pravne ali fizične osebe.
 2.) Kakšen je namen in vsebina lokacijske informacije?
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo. V zahtevi je potrebno navesti namen in vrsto gradnje, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje. Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo stranke se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je v  lokacijski informaciji to treba posebej navesti. Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.
Namen lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, ki ga določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.
3.) Kaj je potrdilo o namenski rabi zemljišča?
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku.
4.) Kdo lahko pridobi lokacijsko informacijo?
Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine. Lastništvo namreč ni pogoj za izdajo lokacijske informacije, je pa potrebno v vlogi navesti, zakaj lokacijsko informacijo potrebujemo. V primeru, ko se posameznik odloča za nakup zemljišča, lahko zaprosi za splošno informacijo ali pa navede konkretno namero, kot je na primer gradnja enostanovanjske hiše, postavitev kozolca, gradnja garaže ipd.
5.) Kaj mora vsebovati zahteva za izdajo lokacijske informacije?
Zahteva za lokacijsko informacijo mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se pošilja,
– osebno ime, firmo oziroma ime vložnika (oziroma navedbo zastopnika ali pooblaščenca),
– prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– številko zemljiške parcele z navedbo katastrske občine za parcelo o kateri poizvedujemo  (če pa je parcel več in     se nahajajo v večjih katastrskih občinah, pa navedbo številk parcel po posameznih katastrskih občinah),
– podatke o že eventuelnih obstoječih objektih na parcelni številki,
– navedbo namena (poslovni, stanovanjski, ipd. objekt) in vrsta gradnje (nova gradnja, prizidava, nadzidava, ipd.), za katerega se lokacijsko informacijo potrebuje (to omogoča občinskemu upravnemu organu, da izbere primerno vrsto podatkov za lokacijsko informacijo tako, da navaja zgolj tista dejstva, ki so relevantna glede na izražen namen),
– skladno z upravnim postopkom je potrebno predložiti tudi upravno takso v višini 17,73 evrov.
6.) Namensko rabo svoje parcele želim spremeniti iz kmetijskega v stavbno zemljišče, da bo na njej mogoče graditi. Kako naj to storim?
Za spremembo namenske rabe zemljišča je potrebno podati pobudo na Občino Žirovnica. Pobudo bo Občina Žirovnica oziroma njena komisija obravnavala v okviru priprave novega občinskega prostorskega akta ali spremembe obstoječega in jo, če jo bo ocenila kot primerno, vključila v predlog občinskega prostorskega akta oziroma njegove spremembe. V postopku sprejemanja občinskega prostorskega akta ter sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta je zajeto veliko število soglasjedajalcev, katerih smernicam mora občina slediti in, ki morajo dati soglasje k občinskemu prostorskemu aktu. Postopek je opisan v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). Postopki so zaradi tega precej dolgotrajni (leto dni in več). Postopki za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta oz. za nov prostorski akt ne tečejo vsako leto, ampak se s postopki prične takrat, ko se nabere večje število pobud za spremembo namembnosti rabe zemljišč ali ko je to potrebno zaradi nepredvidenih potreb lokalne skupnosti.

11. GOSPODARSTVO
1.) Katere institucije je Občina Žirovnica ustanovila oz. soustanovila z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva?
a) RAGOR – RAZVOJA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR je na osnovi enakopravnega partnerstva občin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica ustanovljena septembra leta 2000.
RAGOR naj bi bil uspešna razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko regijo, ki bi zagotavljal prodoren nastop do virov znanja in kapitala z organiziranjem ključnih skupnih razvojnih funkcij: razvoj instrumentov za pospeševanje malega gospodarstva, vključevanje v programe mednarodne tehnične pomoči, regionalno načrtovanje in razvoj človeških virov.
Strateški cilji RAGOR-ja so vzpodbuditev regionalnega povezovanja in uveljavitev Razvojne agencije za Zgornjo Gorenjsko, zagotovitev skupnega in prodornejšega nastopa do nacionalnih in mednarodnih virov razvojne pomoči za razvoj kvalitetnih delovnih mest, sprememba in ponovna uveljavitev podobe območja kot gospodarsko uspešnega in prebivalcem prijaznega.
b) BSC – REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE
Ustanoviteljice BSC – regionalna razvojna agencija Gorenjske so poleg Občine Žirovnica tudi Občina Brežice, Mestna občina Kranj, Občina Jesenice, Občina Škofja Loka, Občina Tržič, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Šenčur, Občina Cerklje na Gorenjskem, občina Jezersko, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri in Občina Železniki, Republika Slovenija, Območne obrtne zbornice Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, Slovenska zbornica obrti in podjetništva, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. ter Rubico, trgovina in storitve, d.o.o. 
BSC, d.o.o., Kranj je regionalna podporna institucija za razvoj podjetništva na Gorenjskem in deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi, ministrstvi in drugim institucijam na naslednjih delovnih področjih:
– interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,
– podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,
– promocija investicij,
– razvoj človeških virov,
– razvoj turizma,
– prostorski razvoj in varstvo okolja,
– razvoj podeželja in
– tehnična pomoč ter sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.
Vizija BSC Kranj je postati prepoznavna osrednja družba za ekonomsko-socialni razvoj Gorenjske, v katero bodo zaradi njenih kompetentnih, referenčnih projektov, odlične partnerske mreže v in izven regije, vstopala razvojno naravnana velika in mala projektna ali kapitalska podjetja, šole, fakultete, občine, inštituti, banke, skladi … kot partnerji.
Poslanstvo BSC je skupaj z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji uresničevati Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013 ter tako prispevati k gospodarski rasti, naklonjeni okolju.
2.) Kako občina z namenom pospeševanja razvoja gospodarstva, malega gospodarstva v občini Žirovnica sofinancira dejavnost podjetij in strokovnih društev na področju podjetništva?
Občina Žirovnica na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2015)  ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči letno objavi javni razpis za spodbujanje gospodarstva v občini Žirovnica. Predmet razpisa je dodelitev pomoči za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine.
Namen ukrepov po tem pravilniku je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za delovanje gospodarskih subjektov, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in zagotavljanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva na območju občine.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so naslednji ukrepi spodbujanje naložb v gospodarstvo, spodbujanje prijav na razpise in spodbujanje sobodajalstva.
 
12. STANOVANJSKO PODROČJE 
1.) Kako do najema neprofitnega stanovanja?
Prosilec lahko pridobi neprofitno stanovanje v najem le na podlagi javnega razpisa Občine Žirovnica. Neprofitno stanovanje se dodeli za nedoločen čas. Javni razpis se objavi takrat, kadar Občina Žirovnica razpolaga s prostimi stanovanji. Občina razpolaga z majhnim številom lastnih stanovanj, ki jih lahko oddaja za neprofitno najemnino, zato čas in pogostost razpisov ni mogoče vnaprej napovedovati.  
2.) Kdo lahko zaprosi za najem neprofitnega stanovanja?
Za najem neprofitnega stanovanja lahko kandidirate, če izpolnjujete naslednje splošne pogoje:
– imate državljanstvo Republike Slovenije,
– imate stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada, kjer bi radi zaprosili za najem neprofitnega stanovanja,
– prosilci ali osebe, ki bodo z vami uporabljale stanovanje, ne smete biti najemniki neprofitnega najemnega stanovanja ali lastniki oziroma solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
– mesečni dohodki vašega gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo dohodkovnega cenzusa,
– prosilci morate imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Prednost pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj imajo naslednje kategorije prosilcev:
– družine z več otroki,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi in mlade družine,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki,
– žrtve nasilja v družini,
– osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
– prosilci, ki ste glede na svoj poklic ali dejavnost pomembni za občino, kar mora občina opredeliti v razpisu.
 3.) Kako uveljaviti subvencijo najemnine?
Do subvencije najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju, ki skupaj z osebami, ki so navedene v najemni pogodbi izpolnjuje dohodkovni cenzus.
Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine.
Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni vlagatelji, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Niso upravičeni vlagatelji, ki so zavrnili zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, je lahko upravičen vlagatelj, ki v trenutku vloge izpolnjuje pogoje v zadnjem objavljenem javnem razpisu. Upravičen je lahko najemnik ali član gospodinjstva, ki se je skupaj z najemnikom uvrstil na prednostno listo.
Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. Subvencija se dodeli za dobo enega leta, vendar najdlje do izteka najemne pogodbe.
Pravico do subvencije najemnine urejata Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) in Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17).
4.) Ali moram obvestiti Občino Žirovnica, ko prodam nepremičnino (stanovanje, poslovni prostor, garaža, zazidano in nezazidano stavbno zemljišče)?
Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice ob prodaji nepremičnine na območju predkupne pravice občine, mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice.
Občino Žirovnica morate obvestiti v 15 dneh po prometu z nepremičnino oziroma po nastanku spremembe. Zavezanci morajo prijaviti Občini Žirovnica nastanek obveznosti za plačilo po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, v 15 dneh od prometa z nepremičnino oz. po nastanku spremembe.

13. TURIZEM
1.) Kdo v občini Žirovnica izvaja informacijsko dejavnost na področju turizma?
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica,
Žirovnica 14, Žirovnica,
Telefon: 04/ 580 15 03,
Mobilni telefon: 040/201 929,
Elektronski naslov: info@zirovnica.eu,
Internetna stran: http://www.zirovnica.eu
 
Občina Žirovnica je z odlokom dne 23.11.2004 ustanovila Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in sicer za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma po zakonu o spodbujanju razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu in sicer upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov. Zavod je upravljalec rojstne hiše Matija Čopa v Žirovnici, Janševega čebelnjaka na Breznici in Kulturne dvorane na Breznici. Z odločbo Ministrstva za kulturo RS je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica od 1. 1. 2010 zakupnik rojstnih hiš Franceta Prešerna v Vrbi in Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah.
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica glede na namen zaradi katerega je bil ustanovljen opravlja naslednje naloge:
– informira turiste,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk,
– ugotavlja mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– ureja in vzdržuje turistično signalizacijo,
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega območja,
– razvija in vzdržuje skupno turistično infrastrukturo,
– razvija in vzdržuje javne površine, namenjene turistom,
– organizira in izvaja prireditve,
– ozavešča in spodbuja pozitivni odnos lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– aktivno sodeluje in se povezuje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju,
– aktivno sodeluje s turističnim društvom in drugimi društvi v občini,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom,
– varuje in predstavlja kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja,
– aktivno sodeluje z izvajalci javne službe na območju občine Žirovnica,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do programov telesno oviranim osebam,
– za ogled dediščine in informiranje turistov je javni zavod odprt po sprejetem urniku in ceniku, ki sta javno objavljena,
– letni program prireditev zaradi dostopnosti usklajuje z drugimi prireditelji v občini
– izvaja galerijsko in razstavno dejavnost,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda in
– upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine.
 
  Poleg zgoraj navedenih nalog Zavod za turizem in kulturo Žirovnica opravlja tudi naslednje naloge:
– načrtuje dejavnost zavoda v skladu z njegovim s poslanstvom,
– organizira in izvaja, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih, s katerimi upravlja,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice ipd.) s področja turizma, kulture in drugih dejavnosti,
oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo prireditev,
založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo zavoda,
prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom, ipd.,
izvaja gostinske storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev ter za zaposlene,
opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s katero upravlja.
2.) Kje prenočiti?
Spletna stran Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica:
https://visitzirovnica.si/

14. KMETIJSTVO
1.) Kdo so upravičenci do proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žirovnica?
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
2.) Kje in kdaj je objavljen javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žirovnica?
Razpis je objavljen, predvidoma v začetku koledarskega leta na spletni strani Občine Žirovnica.
 3.) Za katere ukrepe se dodeljujejo proračunska sredstva za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žirovnica?
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
UKREP 3: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis
UKREP 4: Pomoč za nove investicije za delo v gozdu – de minimis
UKREP 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica, (Ur. l. RS št. 41/15, 57/15).  
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
4.) Kdo ocenjuje in potrjuje oceno škode po elementarnih nesrečah?
Na občinski ravni začasno oceno opravi občinska komisija, ki jo posreduje regijski komisiji. Končno oceno poda državna komisija, katero potrdi Vlada.
 5.) Kdaj bodo izplačana sredstva v primeru elementarne nesreče?
Nastala škoda bo sanirana, oziroma bodo sredstva izplačana v primeru, če bo Vlada RS odločila, da se za sanacijo škode v kmetijstvu namenijo potrebna sredstva in bo sprejet program odprave posledic naravne nesreče na državni ravni.
 
15. POSLOVANJE Z GOSPODARSKIMI SUBJEKTI
1.) Na kakšen način gostinec oz. kmet prijavi oz. spremeni obratovalni čas gostinskega obrata?
Če gostinec oz. kmet na območju občine Žirovnica na novo odpira gostinski obrat, spreminja obratovalni čas gostinskega obrata ali spreminja naziv matičnega podjetja in predhodno že izpolnjuje vse pogoje določene z Zakonom o gostinstvu in drugimi predpisi, spremembo prijavi na Občini Žirovnica. Vloge se pridobijo v sprejemni pisarni na Občini Žirovnica ali na naši spletni strani Občine Žirovnica pod rubriko Vloge in obrazci.
Obratovalni čas gostinskega obrata se določi na podlagi Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 92/15).
2.) Na kakšen način lahko gostinec ali kmet izredno podaljša obratovalni čas gostinskega obrata?
Pristojni organ občine lahko posameznemu gostincu na podlagi veljavnega državnega pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, izda soglasje za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata, in sicer najdlje do 4. ure naslednjega dne.
Soglasje se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V primeru, da se prireditev izvaja izven gostinskega obrata in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni obratovalni čas.

Novice o delovanju občine:   Povezava
Občinski časopis:                    Povezava
Občinski nagrajenci:               Povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:           

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2007
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2008
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2009
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019
Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020

Javna naročila po ZJN3:       Povezava

Javni razpisi in naročila:       Aktualni razpisi         Arhiv razpisov

Neposreden dostop do spletnega kataloga informacij javnega značaja:   Povezava

Osebno na sedežu občine v času uradnih ur: ponedeljek:    08.00 – 12.00
                                                                             torek:  8.00 – 12.00
                                                                             sreda:  8.00 – 12.00 in 14.00. – 16.30
                                                                             petek: 8.00 – 12.00

Po elektronski pošti na uradni elektronski naslov občine:    obcina@zirovnica.si

Dostop do informacij na podlagi neformalne zahteve: Ustna zahteva, preko telefona

Dostop do informacij na podlagi formalne zahteve: Zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti na naslov    obcina@zirovnica.si

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:    Osebam s posebnimi potrebami nudimo možnost pretvorbe besedila v lažje berljivo obliko.

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja: 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Pritožba na podlagi Zakona o informacijah javnega značaja
Zahtevek za seznanitev z osebnimi podatki
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016). V kolikor pri posredovanju informacij javnega značaja nastanejo materialni stroški, ki presegajo 20 EUR z vključenim DDV, naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4
0,06 eur
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3
0,13 eur
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata
1,25 eur
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4
0,63 eur
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3
1,25 eur
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata
2,50 eur
elektronski zapis na eni zgoščenki CD
2,09 eur
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R
2,92 eur
elektronski zapis na enem USB-ključku
nabavna cena USB ključka
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko
0,08 eur
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko
0,20 eur
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Organ za ponovno uporabo informacij zaračunava mejne stroške. Mejni stroški so stroški, ki jih ima organ neposredno s pripravo in posredovanjem kopije informacije javnega značaja za prosilca.
Organ za ponovno uporabo te mejne stroške zaračuna v skladu s 16., 17., 18., 20. in 25. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina