Enotni stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja – obrazec

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naslov:Breznica 3
Pošta:4274 ŽIROVNICA
Telefon:04 580 91 00
Faks:04 580 91 09
E-pošta:obcina@zirovnica.si
Župan:Leopold Pogačar
Odgovorna uradna oseba:Leopold Pogačar
Podatki o izdajatelju:OBČINA ŽIROVNICA
Datum prve objave kataloga:31.8.2005
Datum zadnje spremembe:30.07.2021
Dostopnost kataloga v elektronski obliki:Katalog informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga v fizični obliki:v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica
 
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA OBČINA ŽIROVNICA
2a. Podatki o organizaciji Občine Žirovnica
Delovno področje občine:Katalog pristojnosti občin
 
Organigram:
2.b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe
 
Monika Kusterle, direktorica občinske uprave
tel.: 04 580 91 13
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave, področje zaščite in reševanja
informacije s področja premoženjsko pravnih zadev, kadrovskih zadev, javnih naročil, delovanje župana, občinskega sveta in drugih organov občine in volitev ter druge informacije s področja dela
 
Marija Lužnik, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe
tel.: 04 580 91 04
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela
 
Petra Žvan, višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance
tel.: 04 580 91 06
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
informacije s področij družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, javnih financ in druge informacije s področja dela
 
Damijana Janc, višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun
tel.: 04 580 91 05
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
informacije na področju družbenih dejavnosti, finančno-računovodska in knjigovodska dela za proračun, priprava finančnih poročil, operativna dela za proračun
 
Saša Tribušon, svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
tel.: 04 580 91 03
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela
 
Helena Čadež, svetovalka za občinski svet in organe občine
tel.: 04 580 91 00
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij:
splošne informacije, strokovna, organizacijska in tehnična opravila za župana, občinski svet in druge organe občine ter druge informacije s področja dela
   
2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja lokalne skupnosti
Državni predpisi:Povezava na zakonodajo 
Predpisi Evropske skupnosti:Povezava na evropsko zakonodajo 
   
2.d) Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov občine Žirovnica:

Evidenca predlogov predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov

Predlogi predpisov občine so objavljeni kot gradivo za seje Občinskega sveta

   
2.e) Seznam sprejetih predpisov
Sprejeti predpisi občine Žirovnica:

Predpisi občine Žirovnica

Neuradna prečiščena besedila sprejetih predpisov Občine Žirovnica

 
2.f) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:Dokumenti
  
2.g) Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:Razvid upravnih postopkov
  
2.h) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Ime evidence:Evidenca zemljišč
Opis in pogoji dostopa do evidence:dostop za občane
Dostop do evidence:Prostorsko informacijski sistem občine – PISO
  
2.i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Ime informatizirane zbirke:Zbirke osebnih podatkov
Kratek opis namena zbirke:V katalogu zbirk se nahajajo naslednje zbirke podatkov: zaposleni delavci v Občini Žirovnica; podatki za odmero NUSZ; prostorski informacijski sistem občine; dodeljena pomoč; upravičenci do institucionalnega varstva; dokumentarno gradivo; osebe, ki imajo pravico do brezplačnega šolskega prevoza; pripadniki civilne zaščite, javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja ter obačni, ki prostovoljno sodelujejo pri opravlajnju nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica; izvajalci po podjemnih pogodbah; kupnine občinskih stanovanj; pobiranje in odvajanje turistične takse; doplačila oskrbnih stroškov za starejše občane; doplačila oskrbnih stroškov za pomoč na domu; plačila obveznosti za družinske pomočnike; dodeljene državne pomoči namenjene za področje kmetijstva; ocenjena škoda na kmetijskih pridelkih in objektih po naravni nesreči; najemniki občinskih stanovanj; prejemnik občinskih priznanj
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:Občanom je dostopen je opis posameznih zbirk ter naziv osebe, ki hrani določene zbirke, jih ureja in ima dostop do njih.
Dostop do zbirke:Katalog zbirk osebnih podatkov
  
2.j) Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine:Novice in obvestila Občine Žirovnica
Splošno o Občini Žirovnica:Predstavitev občine
Predstavitev organov Občine Žirovnica:Organi občine
Predstavitev območja občine Žirovnica:Spoznajte nas
Evidenca razpisov in javnih naročil

Razpisi in javna naročila

e-naročanje (Uradni list – Portal javnih naročil)

Stroškovnik (35. in 37. člen ZDIJZ):Enotni stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2007

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2008

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2009

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020

 Stroški storitev Stroški upravnih postopkov
Že posredovane informacije za katere organ ocenjuje, da bodo postale predmet nadaljnih enakih zahtev drugih prosilcev:1. objekti za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
Podatki o višini in prejemnikih subvencij, posojil in drugih oblik pomoči iz javnih sredstev:Občinska uprava Občine Žirovnica zaenkrat še nima podatkov o višini in prejemnikih subvencij, posojil in drugih oblik pomoči iz javnih sredstev.
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Poslovni čas uprave občine Žirovnica:
ponedeljek:8.00 – 15.00
torek:8.00 – 15.00
sreda:8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00
četrtek:8.00 – 15.00
petek:8.00 – 13.00
 
Uradne ure uprave občine Žirovnica:
ponedeljek:8.00 – 12.00
torek:8.00 – 12.00
sreda:8.00 – 12.00 in 14.00. – 16.30
petek:8.00 – 12.00
4. PODATKI O STORITVAH
 4.a) Krajevna pristojnost
 4.b) Pogoji, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev
 4.c) Način na katerega se zahteva posamezno storitev
 4.d) Evidenca dostopnih elektronskih vlog in drugih obrazcev
 4.e) Podatki, ki jih bo organ pridobil sam na podlagi veljavnih predpisov
 4.f) Predviden rok za odločitev organa oziroma izvedbo storitve
 4.g) Pogosta vprašanja v zvezi s posamezno storitvijo in odgovori nanje
 
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

1. Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica

2. Zapisnik sej organov občine

3. Obratovalni časi gostinskih lokalov

4. Postopki javnega naročanja

 
Odgovorna oseba:
Leopold Pogačar, župan 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com