Pristojnosti in naloge

Pristojnosti nadzornega odbora Občine Žirovnica so opredeljene v 33. do 42. člena statuta Občine Žirovnica in sicer:

4. Nadzorni odbor

33. člen

Naloge nadzornega odbora so:
- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev,
- nadzor finančnega poslovanja porabnikov občinskega proračuna.

34. člen

Nadzorni odbor ima tri člane.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
Člani nadzornega odbora so imenovani z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Kandidate določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj petih članov občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

35. člen

Razrešitev člana nadzornega odbora opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
Razlogi za razrešitev so:
- izguba volilne pravice,
- trajna nezmožnost opravljanja funkcije,
- pravnomočna sodba na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
- začetek oziroma neprenehanje opravljanja nezdružljive funkcije,
- odstop.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.

36. člen

Nadzorni odbor ima poslovnik, ki ureja njegovo delovanje in ga sprejme z večino glasov vseh članov.

37. člen

Nadzorni odbor mora podati mnenje k predlogu proračuna in zaključnega računa.

38. člen

Nadzorni odbor sprejme letni program svojega delovanja, s katerim seznani župana in občinski svet.
Nadzorni odbor je dolžan podati občinskemu svetu poročila v skladu s sprejetim programom dela najmanj dvakrat letno.

39. člen

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Stranke v postopku so dolžne predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku in izvesti predlagane ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in pridobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
Stranke v postopku so upravičene izraziti svoje mnenje in ugovarjati ugotovitvam nadzomega odbora.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, v roku 15 dni o kršitvah obvesti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

40. člen

Nadzorni odbor obvešča javnost o svojih ugotovitvah.
Pri obveščanju mora nadzorni odbor spoštovati pravice strank, ter varovati osebne podatke, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom ali z akti občinskega sveta, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto posameznika.

41. člen

Članom nadzornega odbora pripada nagrada za njihovo delo. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo nagrajevanje članov občinskega sveta.

42. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v sredstvih za delo občinskih organov in občinske uprave. Višina potrebnih sredstev se opredeli s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

NADZORNI ODBOR 7. MANDAT (2022 - 2026)

1. Urška Zoya Vidmar, mag.prav.in manag.neprem., predsednica
2.   mag. Franc Zupan, član
3.   Simo Narić, član

Program dela nadzornega odbora

PROGRAM DELA NO v letu 2023

Vabila

Vabilo na 1. redno sejo Nadzornega odbora - 08.03.2023

Vabilo na 2. redno sejo Nadzornega odbora - 15.03.2023

Vabilo na 3. redno sejo Nadzornega odbora - 22.03.2023

Vabilo na 4. redno sejo Nadzornega odbora - 25.04.2023

Vabilo na 5. redno sejo Nadzornega odbora - 14.06.2023

Vabilo na 6. redno sejo Nadzornega odbora - 12.10.2023

Vabilo na 7. redno sejo Nadzornega odbora - 14.11.2023

Vabilo na 8. redno sejo Nadzornega odbora - 27.11.2023

Vabilo na 9. redno sejo Nadzornega odbora - 11.12.2023

Vabilo na 10. redno sejo Nadzornega odbora - 5.2.2024

Vabilo na 11. redno sejo Nadzornega odbora - 14.2.2024

Vabilo na 12. redno sejo Nadzornega odbora - 4.3.2024

Vabilo na 13. redno sejo Nadzornega odbora - 8.4.2024

vabilo 14. seja NO_22.4.2024

vabilo 15. seja NO_13.5.2024

vabilo 16. seja NO_20.5.2024

 

Zapisniki

Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora - 08.03.2023

Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora - 15.03.2023 

Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora - 22.03.2023 

Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora - 25.04.2023

Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora - 14.06.2023

Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora - 12.10.2023

Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora - 14.11.2023

Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora - 27.11.2023

Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora - 11.12.2023

Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora - 5.2.2024

Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora - 14.2.2024

Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora - 4.3.2024

zapisnik 13. seje Nadzornega odbora dne 8.4.2024

Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora - 22.4.2024

zapisnik Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora - 13.5.2024 

Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora - 20.5.2024 (še ni sprejet)

Poročila o opravljenih nadzorih

 

Poročila o delu

Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2023 

Program dela 

Program dela Nadzornega odbora Občine Žirovnica za leto 2024

NADZORNI ODBOR 6. MANDAT (2018 - 2022)

1    Damjana Tavčar Panjtar, predsednica
2.   Bojan Vene, član
3.   Andraž Starič, član

Program dela nadzornega odbora

PROGRAM DELA NO v letu 2022

PROGRAM DELA NO v letu 2021

PROGRAM DELA NO v letu 2020

Program dela NO za leto 2019

 

Vabila

Vabilo na 1. redno sejo Nadzornega odbora - 6.2.2019

Vabilo na 2. redno sejo Nadzornega odbora - 11.3.2019

Vabilo na 3. redno sejo Nadzornega odbora - 2.4.2019

Vabilo na 4. redno sejo Nadzornega odbora - 12.6.2019

Vabilo na 5. redno sejo Nadzornega odbora - 14.10.2019

Vabilo na 6. redno sejo Nadzornega odbora - 9.1.2020

Vabilo na 7. redno sejo Nadzornega odbora – 9.3.2020

Vabilo na 8. redno sejo Nadzornega odbora – 2.7.2020

Vabilo na 9. redno sejo Nadzornega odbora – 8.10.2020

Vabilo na 10. redno sejo Nadzornega odbora – 14.01.2021

Vabilo na 11. redno sejo Nadzornega odbora – 26.01.2021

Vabilo na 12. redno sejo Nadzornega odbora – 20.04.2021

Vabilo na 13. redno sejo Nadzornega odbora – 19.08.2021

Vabilo na 14. redno sejo Nadzornega odbora – 23.11.2021

Vabilo na 15. redno sejo Nadzornega odbora – 15.12.2021

Vabilo na 16. redno sejo Nadzornega odbora - 9.2.2022

Vabilo na 17. redno sejo Nadzornega odbora - 16.5.2022

Vabilo na 18. redno sejo Nadzornega odbora - 19.09.2022

Zapisniki

Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora - 6.2.2019

Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora - 11.3.2019

Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora - 2.4.2019

Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora - 12.6.2019

Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora - 14.10.2019

Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora - 9.1.2020

Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora - 12.03.2020

Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora - 02.07.2020

Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora - 08.10.2020

Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora - 14.01.2021

Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora - 26.01.2021

Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora - 20.04.2021

Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora - 19.08.2021

Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora - 23.11.2021

Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora - 15.12.2021

Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora - 9.2.2022

Zapisnik 17. seje Nadzornega odbora - 16.5.2022

Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora - 19.09.2022

Poročila o opravljenih nadzorih

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Predstavitev dela gozdne ceste proti Valvazorju

Končno poročilo o opravljenem nadzoru UREDITEV ZAVRŠNICE PP 1411 v povezavi z NRP OB192-18-0002 - investicijsko vzdrževanje RP Završnica

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Delovanje vaških odborov PP0103

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Požarno varstvo in Civilna zaščita, NRP: OB000-07-0024

Končno poročilo o opravljenem nadzoru ALPE ADRIA PARK, NRP: OB192-16-0004

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg – Moste, OB192-14-0006

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Dodeljevanje tekočih transferov

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Transferi nepridobitnim organizacijam in    ustanovam, PP 1842 Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica in PP 1861 Društva in druge organizacije

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izdatki za blago in storitve

Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA NRP OB192-14-0007 PARKIRIŠČE RODINE
Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki  1878 ŠPORTNI PARK GLENCA (povezava na NRP OB192-17-0001)
o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

Poročila o delu

LETNO POROČILO O DELU ZA LETO 2022

LETNO POROČILO O DELU ZA LETO 2021

LETNO POROČILO O DELU ZA LETO 2020

LETNO POROČILO O DELU ZA LETO 2019

NADZORNI ODBOR 5. MANDAT (2014 - 2018)

dr. Božidar Brudar
Škantar Barbara
mag. Oman Bulovec Barbara

Program dela nadzornega odbora

Program dela NO za leto 2018

Program dela NO za leto 2017

Program dela NO za leto 2016

Program dela NO za leto 2015

 

Vabila

vabilo 20. seja NO - 25.07.2018
vabilo 19. seja NO - 25.01.2018
vabilo 18. seja NO - 04.10.2017
vabilo 17. seja NO - 19.04.2017
vabilo 16. seja NO - 08.03.2017
vabilo 15. seja NO - 24.01.2017
vabilo 14. seja NO - 16.11.2016
vabilo 4. korespondenčna seja NO - 06.10.2016
vabilo 3. korespondenčna seja NO - 07.07.2016
vabilo 13. seja NO - 13.05.2016
vabilo 12. seja NO - 30.03.2016
vabilo 2. korespondenčna seja NO - 16.03.2016
vabilo 11. seja NO - 24.02.2016
vabilo 10. seja NO - 03.02.2016
vabilo 9. seja NO - 05.11.2015
vabilo 8. seja NO - 21.10.2015
vabilo 1.korespondenčna seja NO - 15.10.2015
vabilo 7. seja NO - 21.09.2015
vabilo 6. seja NO - 18.06.2015
vabilo 5. seja NO - 20.04.2015
vabilo 4. seja NO - 23.03.2015
vabilo 3. seja NO - 27.01.2015
vabilo 2. seja NO - 12.01.2015
vabilo 1. seja NO - 18.11.2014

 

Zapisniki

19. seja NO - 25.01.2018
18. seja NO - 04.10.2018
17. seja NO - 19.04.2017
16. seja NO - 08.03.2017
15. seja NO - 24.01.2017
14. seja NO - 16.11.2016
13. seja NO - 13.05.2016
12. seja NO - 30.03.2016
11. seja NO - 24.02.2016
10. seja NO - 03.02.2016
9. seja NO - 05.11.2015
8. seja NO - 21.10.2015
7. seja NO - 21.09.2015
6. seja NO - 18.06.2015
5. seja NO - 20.04.2015
4. seja NO - 23.03.2015
3. seja NO - 27.01.2015
2. seja NO - 12.01.2015
1. seja NO - 18.11.2014

 

Poročila o opravljenih nadzorih

Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta v NRP: OB192-13-0001 Kanalizacija Moste

Končno poročilo Rekonstrukcija in adaptacija obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15

Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo izgradnja prizidka k Osnovni šoli Žirovnica

Končno poročilo NO o opravljen nadzoru nad razširitvijo ceste v Završnico

Končno poročilo o nadzoru za Energetsko sanacijo Osnovne šole Žirovnica

Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta v NRP: OB192-07-0029 Kanalizacija Breg

Poročilo o delu NO za leto 2017

Poročilo o delu NO za leto 2016

Poročilo o delu NO za leto 2015

Poročilo o delu NO za leto 2014

NadzornI odbor 4. mandat (2010-2014)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina