Statut Občine Žirovnica
Poslovnik občinskega sveta
Odlok o priznanjih Občine Žirovnica
Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica 
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Odlok o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje