Neuradna prečiščena besedila
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
Pravilnik o protokolarnih obveznostih ter porabi sredstev za protokol in reprezentanco Občine Žirovnica 
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice Gorje Kranjska Gora in Žirovnica
Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
Odlok o občinskih cestah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica
Odlok o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina