Neuradna prečiščena besedila
Odlok o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica 
Pravilnik o protokolarnih obveznostih ter porabi sredstev za protokol in reprezentanco Občine Žirovnica
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino 
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica 
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles 
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica 
Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica 
 Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Zelenici 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica 
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
Odlok o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje 

Dostopnost

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina