Izvedba projekta iz participatornega proračuna za leto 2020-obnova korita v Doslovčah

Te dni smo pričeli z obnovo vaškega korita v Doslovčah. Gre za projekt v vrednosti 10.000 EUR, ki ga je predlagal vaški odbor Doslovče  in ga prijavil na participatorni del proračuna ter bil takrat izbran kot najprimernejši. Dela izvaja izbrano  podjetje gradbeništvo Primož Novak s.p., konzervatorski načrt pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, enota Kranj. Dela morajo biti zaključena v začetku oktobra.

Zapora ceste pri koritu v Doslovčah zaradi obnove tega

Številka: 371-0046/2020
Datum: 3. 9. 2020

Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo podjetja Gradbeništvo Novak, Primož Novak s.o., Imenje 8a, 1251 Moravče, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za prekop in popolno zaporo občinske ceste

1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje Gradbeništvo Novak, Primož Novak s.o., Imenje 8a, 1251 Moravče, zaradi izvajanja gradbenih del v vaškem jedru Doslovč – rekonstrukcije opornega zidu in korita ter njegove neposredne okolice, prekop in popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650126 na parceli št. 1703/3 k.o. Doslovče, in sicer na odseku od hišne št. 14 do hišne št. 16.

2. Popolna zapora bo izvedena v terminu od 7. 9. 2020 do 30. 9. 2020, med 7.00 in 17.00 uro. V tem času mora biti stanovalcem objekta z naslovom Doslovče 16, Žirovnica, ves čas omogočen prehod.

3. Zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.)
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• v primeru, da se cesta na mestu gradbenih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
• prebivalce oz. pravne osebe ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Podjetje Gradbeništvo Novak, Primož Novak s.o., Imenje 8a, 1251 Moravče, je dne 31. 8. 2020, pri Občinski upravi Občine Žirovnica, vložilo vlogo za prekop in popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650125, zaradi izvajanja gradbenih del v vaškem jedru Doslovč – rekonstrukcije opornega zidu in korita ter njegove neposredne okolice, v terminu od 7. 9. 2020 do 30. 9. 2020, med 7.00 in 17.00 uro.

Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Tea Femc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Svetovalka III

Monika Kusterle, univ.dipl.prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– Gradbeništvo Novak, Primož Novak s.o., Imenje 8a, 1251 Moravče
– spis

V vednost:
– PP Jesenice – navadno
– MIR – e – pošta
– GARS – navadno
– PGD Zabreznica – e – pošta

Prvi šolski dan-poziv župana

Spoštovani starši, dragi otroci in vsi udeleženci v cestnem prometu!

Poletje in z njim počitnice se bližajo koncu. V torek 1. septembra se prične novo šolsko leto in marsikateri malček bo prvič prestopil šolski prag. Šola in učiteljski zbor so pripravljeni na novo šolsko leto, na nove izzive in na novo življenjsko obdobje.

Začetek šole pa pomeni tudi večje število udeležencev v cestnem prometu in nekateri se bodo s prometom in nevarnostmi, ki jih le ta prinaša, srečali prvič. Občina in občinski SPV (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) bosta tako kot vsako leto zagotovila prostovoljce (gasilci, občinski redarji in policija), ki bodo prve dni urejali promet pred šolo in pazili na malčke. Kljub temu pa je prva in največja odgovornost nas staršev ali roditeljev, da otroke pripravimo, starejše pa opomnimo na pravilno in varno ravnanje v cestnem prometu. Peljimo jih peš po varni poti, razložimo in pokažimo jim osnovna pravila, predvsem pa jim bodimo za zgled s svojim ravnanjem.

Prosim vas, da v čim večji meri otroke napotite na šolski avtobus in da ste prve dni strpni ob prihodu na območje šole. Glede na značilnosti in posebnosti prvega tedna začetka pouka, je nemogoče zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Zato naj starejši otroci uporabljajo šolski avtobus ali pa jih pospremite peš.

Vse voznike pa naprošam, da vozite počasi in previdno, zavedajoč se, da se bodo v prometu ponovno pojavili otroci, ki zaradi mladosti in neizkušenosti promet in prometna pravila dojemajo nekoliko drugače od nas odraslih.

Največja odgovornost je na nas odraslih!

Staršem, otrokom in učiteljem želim prijeten začetek šolskega leta, vsem udeležencem v cestnem prometu pa varno vožnjo.

S prijaznimi pozdravi,

Breznica, 25. avgust 2020

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je tako kot več evropskih držav vzpostavila aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike prostovoljna in brezplačna, prav tako je tudi prilagojena slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. Državljanke in državljane želimo spodbuditi, da bodo aplikacijo uporabljali v čim večji meri ter s tem razbremenili slovenske epidemiologe in tudi zmanjšali potrebo po ukrepih, ki jih
sprejema vladna strokovna skupina. Osnovni in edini namen aplikacije je, da državljankam in državljanom omogočimo, da izvejo, ali so bili morda v stiku s kom, ki je okužen z novim koronavirusom. Aplikacijo uvajamo v korist javnega zdravja in zdravja posameznika.

Pri obvladovanju koronavirusa smo lahko uspešni le skupaj, zato je pomembno, da si aplikacijo #OstaniZdrav naloži čim več uporabnikov in s tem, poleg seveda upoštevanja navodil stroke (nošenja mask, upoštevanja razdalje, umivanja rok oz. razkuževanja in higiene kašlja), vsi skupaj pripomoremo tudi k ozaveščenosti in odgovorni zaščiti sebe in svojih bližnjih.

Zdravje je naše največje bogastvo, bodimo odgovorni in privoščimo ga sebi, pa tudi drugim. Zato vas vljudno pozivam, da pomagate pri širjenju informacij in ozaveščanju v vaši ustanovi. Osnovne informacije so na voljo na spletni strani https://www.gov.si/ostanizdrav .

Skupaj zmoremo.

S prijaznimi pozdravi,

Boštjan Koritnik
Minister za javno upravo

Rok za objavo člankov v septembrskih Novicah občine Žirovnica

Pozdravljeni,

v pripravi je septembrska številka  Novic občine Žirovnica. Rok za oddajo prispevkov je torek, 1. september.  Vabljeni, da uredništvo obvestite o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

Polona Kus, urednica

Bolje pripravljen kot poplavljen-film

Obveščamo vas, da je bil, v okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.

Vabljeni k ogledu filma, ki ga najdete na povezavi, s klikom na spodnjo fotografijo: