Podaljšanja zapor na Bregu zaradi gradnje kanalizacije, obnove vodovoda in ostale infrastructure – obvestilo


Številka: 371-0036/2017
Datum: 26.02.2018

Občina Žirovnica na vlogo Gorenjske gradbene družbe d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), naslednje

DOVOLJENJE
za delne zapore občinske ceste

1. Občina Žirovnica dovoljuje Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, zaradi dokončanja izgradnje hodnika za pešce od nadvoza z avtocesto do naselja Breg v času med ponedeljkom, dne 26.02.2018, in ponedeljkom, dne 30.04.2018, delno zaporo kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica in oznako LC 150061. Delne zapore bodo vzpostavljene v več etapah, pri tem bo maksimalna dolžina gradbišča (posamezna etapa) znašala cca 30 m.

2. Obvoz zaradi delnih zapor ne bo potreben.

3. Delne zapore občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16) – skladno s tipsko shemo iz priloge Pravilnika z oznako O-1 (malo prometne ceste);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• dovoz mora biti omogočen za vsa vozila;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.), ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja.

4. To dovoljenje nadomesti dovoljenje za delne zapore občinske ceste št. 371-0036/2017, z dne 15.01.2018.

Obrazložitev

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, je dne 22.02.2018 zaradi dokončanja izgradnje hodnika za pešce zaprosila za podaljšanje dovoljenja za delne zapore kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica in oznako LC 150061, od nadvoza z avtocesto do naselja Breg, do ponedeljka, dne 30.04.2018.

Dovoljenje št. 371-0036/2017 za delne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 v terminu od srede, dne 17.01.2018, do srede, dne 28.02.2018, je bilo vlagatelju izdano 15.01.2018. Izvajalec z deli še ni zaključil, zato je dne 22.02.2018 pisno zaprosil za podaljšanje navedenega dovoljenja za delne zapore navedene ceste do 30.04.2018. Delne zapore bodo vzpostavljene v več etapah, pri tem bo maksimalna dolžina gradbišča (posamezna etapa) znašala cca 30 m. Začasna prometna ureditev bo urejena skladno s tipsko shemo z oznako O-1.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Obvoz zaradi delne zapore ne bo potreben.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II
Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e – pošta
– GARS
– PGD Zabreznica

 

Številka: 371-0036/2017
Datum: 26.02.2018

Občina Žirovnica na vlogo Gorenjske gradbene družbe d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), naslednje

DOVOLJENJE
za prekop in popolne zapore občinskih cest

1. Občina Žirovnica dovoljuje Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, faza 2 in faza 3), v času med ponedeljkom, dne 26.02.2018, in četrtkom, dne 31.05.2018, prekop in popolne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Faza 2 je razdeljena na več etap v maksimalni dolžini cca 100 m.

2. Popolna zapora ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.

3. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do avtoceste in naprej po nekategorizirani cesti ob avtocesti, nazaj do ceste z oznako LC 150061.

4. Popolne zapore občinskih cest se lahko izvedejo pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
• upoštevati je potrebno tudi vsa določila in navodila izdelanega Elaborata začasne prometne ureditve, št. 256/17, z dne 31.05.2017, ki ga je izdelalo podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, ter dopolnjene vloge z dne 02.08.2017;
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• obvezno je potrebno označiti tudi smeri obvoza;
• morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.), ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti;
• prebivalce ob posameznih cestah je potrebno najmanj 3 dni pred pričetkom del na njih še posebej pisno obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del;
• predlagatelj zapore mora ustrezno dopolniti tablo, ki bo opozarjala voznike na popolno zaporo v naselju Breg, in bo nameščena na križišču R2-452/0206 in R2-452/0207, z dopolnilno tablo, dostop možen do stanovanjskega objekta s hišno št._ (odvisno od etape);
• pred pretekom tega dovoljenja za prekop in popolno zaporo občinskih cest, mora predlagatelj sporočiti oz. ustrezno dopolniti vlogo s podatki za naslednje lokacije izvajanja del.

5. To dovoljenje nadomesti dovoljenje za prekop in popolne zapore občinskih cest št. 371-0036/2017, z dne 25.10.2017.

Obrazložitev

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, je dne 22.02.2018 zaradi dokončanja gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg zaprosila za podaljšanje dovoljenja za prekop in popolno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061, do četrtka, dne 31.05.2018.
Dovoljenje št. 371-0036/2017 za prekop in popolno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1210/2 in 1189/1 obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (znotraj faze 3) v terminu od srede, dne 25.10.2017, do srede, dne 28.02.2018, od 0.00 do 24.00 ure, je bilo vlagatelju izdano 25.10.2017. Izvajalec z deli še ni zaključil, zato je dne 22.02.2018 pisno zaprosil za podaljšanje navedenega dovoljenja za prekop in popolno zaporo cest navedenih cest do četrtka, dne 31.05.2018, od 0.00 do 24.00 ure. Obvoz bo možen od cerkve sv. Radegunde, do avtoceste in po ‘servisni cesti’ ob avtocesti nazaj na lokalno cesto Breg – Moste.
Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do avtoceste in naprej po nekategorizirani cesti ob avtocesti, nazaj do ceste z oznako LC 150061.
Ker med potekom gradnje ne bo stalno onemogočen dostop do celotnega naselja Breg, mora predlagatelj ustrezno dopolniti tablo, ki bo opozarjala voznike na popolno zaporo v naselju Breg, in bo nameščena na križišču R2-452/0206 in R2-452/0207, z dopolnilno tablo, dostop možen do stanovanjskega objekta s hišno št._ (odvisno od etape).
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste ki pa lahko pooblasti tudi predlagatelja zapore, če je ta ustrezne stroke.
Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

LUR Radovljica, izvedba programa socialna omrežja in marketing-vabljeni

Ljudska univerza Radovljica organizira program Socialna omrežja in marketing, ki se bo pričel v sredo, 28.2.2018 ob 17. uri na Ljudski univerzi Radovljica, učilnica 5.

Program traja 50 ur in bo potekal vsako sredo od 17.00 – 20.00, skupaj 13 srečanj. Program se izvaja v okviru projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) in je namenjen zaposlenim odraslim, starejšim od 45 let. Program je za udeležence brezplačen, saj projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.

Več o programu:

Tečaj je razdeljen na teoretični (24 ur) in praktični del (26 ur). Na teoretičnem delu boste spoznali osnovne značilnosti in dejstva raznovrstnih socialnih omrežij, razmišljali boste katero socialno omrežje je smiselno izbrati za vaš posel in se poglobili v spoznavanju zasebnega in poslovnega profila na Facebooku in spoznali načela zasebnosti na omenjenem omrežju. Ker je trenutno zelo atraktivno oglaševanje na socialnih omrežjih, bomo raziskali tudi te možnosti in spoznali še druge trike pri objavah, da boste dosegali čim boljši odziv in še mnogo več. Poglobili se bomo v pravljični svet marketinga in odgovarjali na osnovna marketinška vprašanja, raziskovali naše ciljne skupine ter postavljali marketinško strategijo. Skupaj bomo pripravili vsa potrebna marketinška besedila, vključno z vašo osebno zgodbo, vsebine za na spletno stran, Facebook in besedila za e-mail marketing. Predstavljen vam bo svetovno znan sistem marketinške prodaje, ki se uporablja po celem svetu in dejansko »pije vodo«.

Praktični del tečaja boste ustvarjali na računalnikih in si postavili čisto svojo spletno stran v spletni aplikaciji Weebly. Odprli boste zasebno in poslovno stran na Facebooku, v kolikor je še nimate, ter osvojili še druge aktivnosti na tem socialnem omrežju. Predano vam bo tudi znanje o spletni aplikaciji MailChimp, s katero boste v prihodnje oblikovali čudovita elektronska sporočila in z njimi dosegali še večje prodajne uspehe z uporabo e-mail marketinga.

Izkoristite socialna omrežja za samopromocijo in promocijo vašega podjetja, hobija, dejavnosti in se prijavite na program Socialna omrežja in marketing.

Prijave sprejemamo na mail: lur@guest.arnes.si ali pa na 041/762-616, lahko pa pošljete tudi že prijavnico, ki jo najdete na: http://www.lu-r.si/projekti/zna-znanje-nas-aktivira/prijavnice/

Predsedniki društev, vpis v AJPES – pomembno obvestilo

Do 19. januarja 2018 morate pri AJPES-u vpisati t.i. dejanske lastnike

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo vse nevladne organizacije do 19. 1. 2018 v poseben register pri AJPES-u vpisati t.i. dejanske lastnike. Pri društvih in zavodih so to njihovi zastopniki (predsednik društva oziroma direktor zavoda), pri ustanovah pa ustanovitelji, skrbniki ali zastopniki (odvisno od aktov ustanove). Za oddajo podatkov mora nevladna organizacija imeti digitalni certifikat, lahko pa za oddajo tudi pooblasti drugega, recimo svoj računovodski servis. Novembra je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določene nove obveznosti nalaga tudi nevladnim organizacijam. Zakon v slovenski pravni red prinaša evropsko direktivo 2015/849, ki od držav članic zahteva, da z namenom preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma vzpostavijo poseben register pravnih oseb, kjer se evidentirajo njihovi t.i. dejanski lastniki. Pojem dejanskega lastnika ne gre povezovati z lastništvom ali ustanoviteljstvom neke organizacije (kot pogovorno rečemo ustanovitelju zavoda ali družbeniku), ampak se s tem pojmom razume osebo, ki organizacijo dejansko obvladuje oziroma lahko vpliva na njeno poslovanje ali razpolaga z njenim premoženjem. Z vzpostavitvijo registra želi država pridobiti podatke, kdo takšne osebe so. Primarno je tako register namenjen predvsem primerom, ko pravno osebo obvladuje neka druga oseba, kot se to zdi na prvi pogled (npr. direktorji v senci, financer s glasovalnimi pravicami, ki ni vpisan v poslovni register itd.). Opisana zakonska obveznost velja za vse pravne osebe, torej tudi za nevladne organizacije. Prvotni načrti Urada za preprečevanje pranja denarja so bili, da bi društva kot svoje dejanske lastnike morala AJPES-u sporočati imena svojih (ustanovnih) članov, zavodi pa ugotavljati odstotek lastništva svojih ustanoviteljev. CNVOS je temu nasprotoval, urad je nato sprejel našo rešitev – ta po eni strani še pomeni izpolnjevanje obveznosti do EU, hkrati pa je enostavnejša in tudi najbliže temu, čemur bi v nevladnih organizacijah še lahko rekli dejanski lastnik. To so zastopniki organizacij, ki imajo edini (zakonsko) pravico, da organizacijo zastopajo, sklepajo v njenem imenu posle in tudi upravljajo z njenim premoženjem. Za društva in zavode tako velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki (prvi odst. 36. člena ZPPDFT-1), torej predsedniki društev oziroma direktorji zavodov, zato posebno ugotavljanje, kdo organizacijo obvladuje, ni potrebno. Pri ustanovah je zavoljo specifičnosti njihove ureditev rešitev nekoliko drugačna. Kot dejanski lastnik ustanove se šteje njen ustanovitelj, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove prevladujoč položaj (drugi odst. 36. člena ZPPDFT-1). Slednje pomeni, da npr. lahko imenuje ali razrešuje člane uprave ali da je njegovo soglasje potrebno pri odločitvah uprave. Če ima ustanova skrbnika (ker je npr. ustanovitelj umrl, ker uprava še ni bila imenovana itd.), se kot dejanski lastnik šteje njen skrbnik. Če tudi ta ni imenovan, pa je dejanski lastnik ustanove njen zastopnik (običajno predsednik uprave). Nevladne organizacije morajo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, morajo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati. Praviloma bo pri tem šlo za vpis imena in priimka zastopnika. Vpis podatkov poteka preko spleta. Nevladne organizacije, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo same. Če certifikata nimajo, lahko za vpis podatkov pooblastijo drugo organizacijo (npr. svoj računovodski servis, ki takšen certifikat ima, prav tako pa zelo verjetno tudi že pooblastila za oddajanja letnih poročil). Če je nevladna organizacija svojemu računovodskemu servisu dala v preteklosti t.i. generalno pooblastilo, bo ta lahko v njenem imenu vpisal tudi podatke v omenjeni register dejanskih lastnikov, s čimer bo obveznost izpolnjena. Če pa računovodski servis takšnega pooblastila nima (ker je bil pooblaščen izključno za oddajo letnih poročil, ne pa tudi za oddajo drugih podatkov), je potrebno pooblastilo dopolniti ali pa kako drugače poskrbeti, da se podatki vpišejo. Takšno pooblastilo si lahko izdelate na spletni strani AJPES.

Rok za vpis podatkov v register je 19. 1. 2018.

Obveznost vpisovanja dejanskih lastnikov velja tudi v primeru njegove spremembe, to je, ko se spremeni predsednik društva ali direktor zavoda.