Obvestilo o prekinjeni dobavi pitne vode

Obveščamo vas o moteni in občasno prekinjeni dobavi pitne vode. Jutri, v sredo 3.4.2019, bomo v Smokuču in Rodinah izvajali vzdrževalna dela na armaturah za regulacijo tlaka. Dela bodo potekala med 8. uro in 15. uro.

JEKO, D.O.O., JESNICE

Matjaž Pezdir
operativni vodja
proces oskrbe s pitno vodo
tel: 04/5 810 462
gsm: 031/647-165

Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in ministrom brez listnice

Delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in ministrom brez listnice

V torek, 12. marca 2019 je v Radovljici potekal 3. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022. Gostitelj tokratnega dialoga, župan občine Radovljica g. Ciril Globočnik, je izpostavil močno povezanost občin Zgornje Gorenjske tako na področju infrastrukture, kakor na področju turizma in v nadaljevanju izrazil željo po bolj učinkovitih pogajanjih za sredstva EU za doseganje ciljev, ki so si jih zastavile občine v naslednjih letih.
Tokratni sestanek je bil torej posvečen pregledu možnosti za izvajanje strateških projektov za občine Zgornje Gorenjske v naslednji finančni perspektivi #MFF ter izzivom črpanja sredstev EU.

S strani ministra dr. Iztok Puriča so bile predstavljene usmeritve evropske kohezijske politike 2021-2027 in prioritetni cilji, ki nas bodo (preko podpore malim in srednjim podjetjem, inovacij, digitalizacije, obnovljive vire energije, s strateškimi prometnimi in digitalnimi omrežji, z uresničitvijo evropskega stebra socialnih pravic in podporo kakovostnemu zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju, družbenemu vključevanju in enakemu dostopu do zdravstvenega varstva) pripeljali k trajnostnemu razvoju mest in posledično zmanjševanju neenakosti razvoja regij.

Predlog večletnega finančnega okvirja za obdobje 2021–2027 ter izhodišča in povezavo z razvojnimi cilji in usmeritvami Strategije razvoja Slovenije 2030 je predstavil direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov.

Dialog z vodjem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoranom Stančičem je tekel v smeri pogajanj Slovenije z EU v naslednji finančni perspektivi #MFF, Junckerjevem načrtu #InvestEU, kohezijski politiki in o pomembnosti prihajajočih evropskih volitev.

Sestanek ni bil posvečen le predstavitvi zadanih ciljev, pač pa so župani podali tudi konkretne projekte in težave s katerimi se srečujejo na državni ravni. Na eni strani se pojavlja težnja k uresničevanju in izvajanju razvojnih projektov občin, po drugi strani pa je prenizka finančna podpora s strani države za izvedbo le-teh.
Župani občin Zgornje Gorenjske bodo na naslednji koordinaciji županov gostili dr. Aleksandro Pivec. Osrednja tematika pa bo kmetijska politika z možnimi ukrepi za vzdrževanje gozdnih cest, ravnanje s klavniškimi odpadki ter drugi predlogi izvedbe projektov s področja kmetijstva.
Na sestanku so bili prisotni:
– Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič,
– Vodja odnosov z javnostmi Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, mag. Nataša Šip,
– Minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztok Purič,
– Direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov,
– Župani občin Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Bohinj in Bled.
– Direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske g. Mark Toplak, MBA
– Vodja projektov RAGOR ga. Eldina Čosatović, mag.posl.ved.

Za koordinacijo županov zapisala:
Eldina Čosatović, mag.
RAGOR
Foto: Manca Š.

Pridelovalci ekoloških semen iz območja občine Žirovnice – poziv

Spoštovani, posredujemo poziv, ki ga je na župana naslovila ga. Irena Moro, direktorica Zavoda EKOSEMENA. Vse ki se ukvarjate z ekološkim kmetijstvom prosim, če izrazite svoj interes in se priključite uspešni zgodbi, ki ima lepo poslanstvo. Vsi kontakti so navedeni spodaj.

V naprej hvala!

Leopold Pogačar – ŽUPAN

Spoštovani g. Župan,

na osnovi telefonskega razgovora vas prosim, da v občini Žirovnica poskušate k sodelovanju pridobiti ekološkega kmeta, ki bo pripravljen semenariti za ekološko hranilnico semen, ki je v Čebelarskem centru v Lescah.

Najprej dovolite, da se vam zahvalim, da ste pred leti podprli skupni projekt občin zgornje Gorenjske in Ekosemena inštitut, hranilnico ekoloških semen.

Kot vam je poznano smo letos pridobili evropska sredstva in smo dolžni po dveh pilotnih letih, v letošnjem letu, k sodelovanju pridobiti sedem ekoloških kmetij s certifikatom, ki bodo semenila grah in fižol za skupno dobro prebivalk občin Zgornje Gorenjske. Ekološki kmetje brezplačno prejmejo semena, nudimo jim strokovno pomoč pri delu in pridelek – semena – v celoti odkupimo. Semena potem preko županov podarimo zainteresiranim občanom, z namenom pridelave zdrave hrane brez umetnih gnojil in pesticidov.

Iz občine Žirovnica sta v vodstvu hranilnice, kot odgovorna za kvaliteto semen, Dr. Marija Gregori in pa dr. Maja Kolar iz Radovljice, ki vodi postopke pridobivanja novih kmetov, semenjarjenja in skrbi za hrambo semen (040-608-717).

Iz občine Žirovnica nimamo pridelovalca, nam in Občini Žirovnica ter županu, pa je v interesu, da je občina Žirovnica zastopana tudi s strani pridelave.

Hvala lepa in lepo pozdravljeni,

Irena Moro

Zavod EKOSEMENA

direktorica

Rožna dolina 50A
4248 LESCE
Slovenia, EU
M: 00 386 (0)51 397 999
www.ekosemena.si

Na Občini Žirovnica smo se sestali izvajalci socialnovarstvenih storitev

V torek, 5.3.2019, smo se na Občini Žirovnica sestali izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil s predstavniki javnih zavodov, humanitarnih organizacij in društev, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo z reševanjem socialne in zdravstvene problematike prebivalcev Občine Žirovnica. Najprej je zbrane pozdravil župan g. Leopold Pogačar, nato je besedo povzela pomočnica direktorice iz Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice ga. Anita Bregar.

Vsi prisotni (CSD Gorenjske, enota Jesenice, Občina Žirovnica, Karitas, Rdeči križ, DPM Žirovnica, Osnovna šola Žirovnica, Dom F. Berglelja …) so predstavili svoje delo v preteklem letu, izpostavili problematiko, posebnosti, težave, ovire in izzive.

Izmenjava podatkov in izkušenj je zelo pomembna za usklajeno delo in sodelovanje, predvsem pa pripomore k hitrejšemu in kvalitetnejšemu reševanju težav. Skupna ugotovitev je, da so seveda tudi v občini Žirovnica težave, da obstaja določena socialna stiska in da se žal ugotavlja, da se le-ta pojavlja pri starejših upokojencih. V primerjavi z ostalimi občinami je stanje na tem področju še vedno zadovoljivo. Vsi sodelujoči so si enotni, da bodo v naprej z dobrim sodelovanjem in medsebojno pomočjo te naloge opravljali kvalitetno v zadovoljstvo ljudi pri lajšanju socialnih in ostalih stisk.

S temi oblikami srečanj bomo vsi vpleteni nadaljevali. Vključili se bomo v oblikovanje novega razvojnega programa občine in poskrbeli za predstavitev t.i. »prostovoljnega prevoza«, ki ga opravljajo prostovoljci. Tudi v Žirovnici so predvsem uporabniki storitve pomoči na domu, v zadnji anketi izrazili težave pri zagotavljanju njihovih prevozov do zdravnika, lekarne, trgovine in podobno.

Župan se ob tej priložnosti zahvaljuje ge. Aniti Bregar za izvedbo srečanja, kakor tudi vsem izvajalcem za njihovo nesebično pomoč ljudem v stiski.

Sestal se je Svet gorenjske regije v novi sestavi

Sestal se je Svet gorenjske regije v novi sestavi

Kranj, 13. februar 2019 – danes se je v prostorih Mestne občine Kranj konstituiral Svet gorenjske regije, ki ga sestavlja 18 županov gorenjskih občin, od tega po lokalnih volitvah 7 novih.

Svet gorenjske regije je potrdil članstvo 18 članov – županov gorenjskih občin in s tem konstituiral Svet gorenjske regije v novem županskem mandatu. Predsednik Sveta gorenjske regije v novem mandatu je župan Mestne občine Kranj, g. Matjaž Rakovec, podpredsednik pa župan Občine Jesenice, g. Blaž Račič.

Naloge Sveta so, med drugim, vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa, sklepanje dogovora za razvoj regij, spremljanje njunega izvajanja, imenovanje članov občin v razvojni svet regije in razvojni svet kohezijske regije, predstavljanje razvojne regije, sodelovanje z regijami drugih držav in nadzor nad delom regionalne razvojne agencije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, g. Rok Šimenc, je predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019 in podal ključne dosežke dela vseh treh agencij (BSC, SORA in RAGOR) na področju regionalnega razvoja za preteklo leto. Med drugim je izpostavil pridobljena sredstva v okviru dogovora za razvoj gorenjske regije (34,76 mio evrov), organizacijo in udeležbo na več kot 250 različnih dogodkih, delavnicah, sestankih, 57 projektnih prijav na različne mednarodne in nacionalne razpise. Povedal je, da bo ključno v tem letu izvajanje Dogovora za razvoj regije in priprava novega Regionalnega razvojnega programa Gorenjske.

Župani so na seji potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019. S tem so podprli splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Regionalna razvojna agencija Gorenjske bo tako tudi v letu 2019 delovala kot podpora razvojnim strukturam regije pri izvajanju projektov in ukrepov na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, Razvoj človeških virov, Turizem, Okolje prostor in infrastruktura ter Razvoj podeželja.

Franja Gabrovšek Schmidt je predstavila potek priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za prihodnje programsko in finančno obdobje od leta 2021 do leta 2027. Po sprejetem Programu priprave glavnina aktivnosti priprave Regionalnega razvojnega programa, kot temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni ravni, pade v leto 2019. Aktivnosti pa se bodo prilagajale tudi programiranju na nacionalni ravni. Z začetkom priprave se je tako v regiji odprla razprava na temo s kakšnimi aktivnostmi bomo v obdobju do leta 2027 izkoristili prednosti in odpravili slabosti gorenjske regije.

Župane sta nagovorila tudi ga. Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in g. Stanislav Bobnar, predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije.

V nadaljevanju je mag. Darja Radić županom predstavila Strategijo razvoja nove industrijske kulture na Gorenjskem, ki je nastala v okviru projekta InduCult2.0, ki ga izvaja BSC Kranj. Strategija predstavlja temeljni strateški dokument s katerim gorenjska regija želi povezati prizadevanja in aktivnosti posameznih subjektov za usklajen in trajnosten pristop k razvoju nove industrijske kulture na Gorenjskem. Poudarila je, da oživitev in razvoj industrijske kulture nista pomembna le za ohranjanje bogate industrijske dediščine regije, temveč je industrijsko kulturo potrebno razumeti kot razvojno priložnost, ki jo ponuja povezovanje bogate industrijske tradicije in znanja s sodobnim gospodarstvom in kreativnimi industrijami za razvoj novih inovativnih proizvodov, turističnih doživetij, socialno vključenost ljudi, nova delovna mesta ter izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Nova industrijska kultura poleg tega predstavlja edinstveni identifikacijski element in značilnost regijske identitete, na katerem Gorenjska lahko zgradi svojo prepoznavnost v svetu.

Župani so se seznanili tudi s kandidaturo Kranja oz. Gorenjske za naziv Evropske prestolnice Kulture 2025. G. Selman Čorović je povabil gorenjske župane k sodelovanju in povedal, da je to velika razvojna priložnost za celotno regijo.

Oddaja člankov za Novice Občine Žirovnica

V pripravi je prva letošnja številka  Novic občine Žirovnica, ki bo izšla v začetku marca. Rok za oddajo prispevkov je četrtek, 28. februar.  Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko Hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

 

Polona Kus,

urednica