Prispevki za Novice občine Žirovnica – obvestilo

Pozdravljeni,

v pripravi je novembrska številka  Novic občine Žirovnica. Rok za oddajo prispevkov je četrtek, 31. oktober.  Vabljeni, da poročate o svojem delovanju, zanimivostih v občini ali zanimivih občanih, grajate ali pohvalite za rubriko hvalimo/grajamo, napišete svoje mnenje za rubriko Mnenja bralcev oz. nas pokličete (040 439 560) in poročali bomo mi.

Vabljeni k sodelovanju,

Polona Kus,

urednica

Participatorni proračun-povabilo vaškim odborom

 

Številka: 410-0041/2019
Datum: 14.8.2019

OBČINA ŽIROVNICA
VAŠKI ODBORI

Spoštovani,

Občina Žirovnica pripravlja predlog proračuna za leto 2020, kateri bo predvidoma članom občinskega sveta predložen v obravnavo v mesecu novembru 2019.
Glede na to, da je temeljna naloga občine zadovoljevanje potreb njenih občanov, se je župan, kot predlagatelj proračuna odločil, da se izvede pilotno udejanjanje participatornega proračuna Občine Žirovnica za leto 2020.

Participatorni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev in je način, kako lahko občani neposredno vplivajo na porabo javnih sredstev v svoji občini. Namen participatornega proračuna je vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani in prenesti delež odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. S participatornim proračunom lahko prebivalci občine sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve.

Glede na povedano in dejstvo, da bomo v letošnjem letu prvič pričeli s projektom participatornega proračuna, ter terminski načrt priprave proračuna 2020, se je župan odločil, da predloge projektov predlagajo vaši odbori, ki zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in so posvetovalna telesa občinskega sveta za opravljanje javnih zadev v Občini Žirovnica.

Za izvedbo participatornega proračuna so v letu 2020 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, ki bodo vključena v občinski proračun in namenjena izvedbi najvišje ocenjenega projekta, ki ga bodo predlagali vaški odbori. Prispele projekte bo ocenila komisija, ki jo bo imenoval župan.

Ker vaški odbori najbolje poznate potrebe občanov vasi, katero zastopate, vas vabim, da svoje predloge projektov dostavite na Občino Žirovnica (po pošti, osebno ali pa na elektronski naslov: obcina@zirovnica.si ), najkasneje do 10. septembra 2019.

Za potrebe priprave projektov participatornega proračuna, bomo poslali predsednikom vaških odborov  tudi  povabilo, obrazložitev in obrazec na katerem boste projekt lahko prijavili in potrebna navodila.

Za vse potrebne informacije se v času uradnih ur lahko obrnete na Petro Žvan iz občinske uprave Občine Žirovnica.

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Obrazec in projektni predlogi word

Obrezec in projektni predlogi pdf

 

 

Projektni predlog je upravičen, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Žirovnica
2. prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju
3. izvedba mora biti v pristojnosti občine
4. projekt je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
– prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov-koši za smeti);
– ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
– ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
– ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč;
– prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin.
5. izveden bo na območju občine in na nepremičninah v lasti občine
6. projekt je skladen z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom
7. projekt ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani občine
8. projekt je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z DDV.
9. predlagatelji projektnih predlogov so vaški odbori, vsak vaški odbor lahko predlaga 1 projekt
10. predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
11. projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge.

Kolesarimo za celiakijo – tudi v Žirovnici

V okviru projekta kolesarimo za celiakijo smo v četrtek 8.8.2019  Matjaža Goloba sprejeli tudi na Občini Žirovnica.

O PROJEKTU

Matjaž Golob bo v 14 dneh večkrat prekolesaril Slovenijo in obiskal vseh 212 občin. Prekolesaril bo 3000 km in 40.000 višinskih metrov (mv) v 14. etapah bo prekolesaril po 200 km in do 3500 vm ter pri tem obiskal tudi do 22 občin na dan. Kolesarjenje je namenil osveščanju o celiakiji in izzivih bolnikov s celiakijo pri vsakdanjem življenju brez glutena.
Všečkajte in delite na www.facebook.com/celiakija.si/ in spremljajte na www.celiac.si

Podpis gradbene pogodbe za izvedbo kanalizacijske omrežja Moste (pod Ajdno) faza 2.

Dne 2.8.2019 sta župan Leopold Pogačar in direktor podjetja Inkaing d.o.o. Matjaž Jerala podpisala gradbeno pogodbo za za izvedbo kanalizacijske omrežja Moste (pod Ajdno) faza II. Opravljena je bila tudi uvedba v posel.

Na podlagi javnega razpisa za projekt »Izgradnja kanalizacije Moste – 2. faza, ki obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste pod Ajdno, je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 246.055,42 EUR.

Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi zbiranja ponudb izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 6.414,76 EUR.

Za varnost na gradbišču pa bo skrbelo podjetje Greteam d.o.o. iz Gozd Martuljka.

Gradnja se bo pričela s pripravljalnimi deli 12. avgusta 2019, vsa dela pa bodo zaključena predvidoma v roku dveh mesecev (60 dni).

OBVESTILO STANOVALCEM – POSLANO TUDI PREKO POŠTE:

GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V DELU NASELJA MOSTE POD AJDNO

Na podlagi javnega razpisa za projekt »Izgradnja kanalizacije Moste – 2. faza, ki obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste pod Ajdno, je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 246.055,42 EUR.

Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi zbiranja ponudb izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 6.414,76 EUR.

Gradnja se bo pričela s pripravljalnimi deli 12. avgusta 2019, vsa dela pa bodo zaključena predvidoma v roku dveh mesecev (60 dni).

Izvajalcu bo naročeno, da vse prebivalce Most pred pričetkom del na posameznem odseku obvešča z letaki o zaporah, prekopih in vam omogoča odhod v službe, šole ipd. Ker javnih parkirišč v Mostah ni, se v času, ko dostop do posameznih hiš ne bo mogoč, prosimo da parkirajte po robu dostopne ceste na način, da ne ovirate prometa oz. izvajalcev pri delu (gradbena mehanizacija, odvoz materialov…). Peš bo dostop do hiš omogočen, z vozili pa le preko vikenda.

O zaporah bodo obveščeni tudi gasilci in občinsko redarstvo. Zapore morajo biti ustrezno označene. O zaporah bomo sproti obveščali  na spletnih straneh občine: www.zirovnica.si.

Zavedamo se, da bo to poseg v bivalno okolje, da bo občasno onemogočen dostop do hiš, da bo kakšna krajša prekinitev dobave elektrike in vode, da bo moteč prah in hrup. Žal so to nujni spremljevalci take investicije, ki pa bo izboljšala kvaliteto življenja v tem delu občine.

Posebej opozarjamo, da novozgrajeni kanalizacijski sistem ne bo mešan in bo namenjen le odvajanju fekalnih vod, meteorne vode se bodo še naprej odvajale posebej, kot do sedaj. Z javnih površin (ceste ipd.) se bo meteorna voda odvajala enako kot do sedaj. Vse meteorne vode s streh zasebnih objektov pa morate speljati v lastne ponikovalnice, kar večinoma že imate, saj v naselju do sedaj ni bilo nobenega kanalizacijskega omrežja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno javno omrežje fekalne kanalizacije  boste prejeli še obvestilo podjetja Jeko-in d.o.o. Jesenice o načinu priklopa posameznega objekta na kanalizacijski sistem, pogojih in obveznostih. Občina Žirovnica pa bo poslala obvestila zavezancem (lastnikom objektov) s podatki za plačilo komunalnega prispevka (naknadno komunalno opremljanje zemljišč), ki jih boste lahko pregledali in v primeru napake uskladili. Šele nato boste prejeli še odločbe za plačilo komunalnega prispevka.

Prosimo, da izvajalce o eventualnih predhodnih dogovorih z Občino Žirovnica (v okviru služnostnih pogodb) sami opozorite pred pričetkom del na vašem zemljišču.

Odcepi za hišne priključke se izvedejo približno 1 meter iz ceste v zasebne parcele, seveda z možnimi manjšimi odstopanji glede na teren. Izgradnja hišnega priključka od objekta (hiše) do izvedenega odcepa in priklop kanalizacije, pa sta obveznosti posameznega lastnika. Za točno lego odcepa se dogovorite z izvajalcem takrat, ko bo z gradnjo kanalizacije prišel do vašega objekta.

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj in pojasnil se lahko obrnete na go. Marijo Lužnik, univ.dipl.inž.grad., kontakt:marija.luznik @zirovnica.si ali na tel. (04) 580 91 04 v času uradnih ur občine.

Za razumevanje, sodelovanje in potrpljenje v skupno korist, se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.

 

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

Podpis koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe, operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, v občini Žirovnica

Dne 25.7.2019 sta župan Leopold Pogačar in direktor ENOS d.d. Jesenice Andrej Stušek podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Žirovnica.

S to pogodbo koncedent (občina) podeljuje, koncesionar (ENOS) pa sprejema izključno pravico in obveznost opravljati izbirno lokalno gospodarsko javno službo operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju Občine Žirovnica, v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, odlokom ter s to pogodbo.

Pri izvajanju koncesije morata koncesionar in koncedent ravnati v skladu s predpisi Republike Slovenije, pravom Evropske unije in za Republiko Slovenijo veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

Koncesionar mora pri izvajanju javne službe ter pri gradnji novega in vzdrževanju novega in obstoječega distribucijskega omrežja ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti tako, da uporablja gradbene in tehnične rešitve, ki v največji možni meri zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja ter varstvo okolja.

Predmet javne službe je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Poleg nalog in dejavnosti, ki so določene v Energetskem zakonu EZ-1, ostalih področnih predpisih, odloku ali v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javne službe, ki je predmet te koncesije, obsega javna služba vsaj sledeče naloge:

  • izvajanje distribucije,
  • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
  • razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
  • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega,
  • gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja v skladu z občinskimi prostorskimi plani ter drugimi ustreznimi akti ter dokumentacijo,
  • pridobitev projektov, gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskega omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo obratovanje,
  • zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja,
  • zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Tako imajo občani v Žirovnici zagotovljeno dolgoročno oskrbo z zemeljskim plinom.

Razpis za subvencionirano bivanje študentov – obvestilo

Spoštovani,

kot vsako leto je v poletnih mesecih odprt Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019.

Objavljamo novico s povezavo do razpisa   http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

 

Aleksandar Matković

Strokovni sodelavec za šport

Študentski dom Ljubljana

Svetčeva 9

1000 Ljubljana

Mobilna št: 031 657 986

»Saj še sama ne morem verjeti, da sem dočakala 96. let«

Na lep poletni dan, nas je čakala zelo prijetna dolžnost. Obiskali smo našo občanko Vido Jurman iz Rodin, ki je 22. junija praznovala svoj 96. rojstni dan. Kot je že v navadi, smo z županom Leopoldom Pogačarjem, predsednikom Društva upokojencev Žirovnica Zdravkom Malnarjem in zaupnico za starejše Tatjano Zuljan imeli to čast, da smo gospo lahko obiskali na domu, kjer živi pri vnukinji Kseniji. Vedno nam izrečeta dobrodošlico in pripravita prijeten sprejem. Sledile so čestitke ob njenem osebnem prazniku in izrečene želje po trdnem zdravju.

Gospa Vida je lahko zgled in vzor marsikomu, saj je pri svojih letih zelo pozitivna, nasmejana in vedno dobre volje. Ob prijetnem klepetu smo izvedeli, da si dan zapolni z branjem ter občudovanjem narave in razgleda iz domačega vrta. Izjavila pa je tudi, da ne more verjeti, da jih je dočakala že 96, kljub temu, da je doživela že več zdravstvenih presenečenj. Vnukinja Ksenija ji nudi veliko oporo, družbo pa ji nudita tudi njeni hčerki Silva in Bojana, ki jo večkrat obiščeta. Gospe Vidi želimo, da bi ji zdravje služilo še naprej. V poduk pa si vzemimo njene misli, da se moramo imeti radi in biti hvaležni za tisto kar imamo.

Zapisala: Helena Čadež