Predstavitev občinske uprave

Leopold POGAČAR
župan

T 04 580 91 01
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave in druge informacije s področja dela


Monika Kusterle
direktorica občinske uprave in pravne zadeve

T 04 580 91 13
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave, področje zaščite in reševanja in druge informacije s področja dela, informacije s področja premoženjsko pravnih zadev, kadrovskih zadev, javnih naročil, delovanje župana, občinskega sveta in drugih organov občine in volitev ter druge informacije s področja dela


Nina Pretnar
višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

T 04 580 91 04
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela


Petra Žvan
višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance

T 04 580 91 06
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, javnih financ in druge informacije s področja dela


Damijana Janc
višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun

T 04 580 91 05
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije na področju družbenih dejavnosti, finančno-računovodska in knjigovodska dela za proračun, priprava finančnih poročil, operativna dela za proračun


Saša Tribušon
svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe

T 04 580 91 03
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela


Helena Čadež
svetovalka za občinski svet in organe občine

T 04 580 91 00
E obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, strokovna, organizacijska in tehnična opravila za župana, občinski svet in druge organe občine ter druge informacije s področja dela

Naloge občinske uprave

Naloge občinske uprave opredeljujejo 53. do 71. člen statuta Občine Žirovnica in sicer:

V. OBČINSKA UPRAVA

Organizacija občinske uprave

59. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana.

60. člen
Predstojnik občinske uprave je župan.

Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.

61. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.

62. člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva občinski svet lahko ustanovi občinsko inšpekcijo. Organizacija in opredelitev nalog občinskega inšpektorja se določita z odlokom.

63. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.

64. člen
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.

65. člen
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdaja občinski svet.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

66. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene pristojnosti države.

67. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene pristojnosti države odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za posamezne primere z zakonom določeno drugače.

68. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti države in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom določeno drugače.

69. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh skladno s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

70. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz pristojnosti države in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določi zakon.

71. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi iz upravnega postopka in drugih nalog oziroma zadev, odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika organa občinske uprave tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

Seznam uradnih oseb

Monika Kusterle – direktorica občinske uprave, odločanje v upravnih postopkih

Nina Pretnar – višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe, vodenje upravnih postopkov

Petra Žvan – višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, vodenje upravnih postopkov

Damijana Janc – višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun, vodenje upravnih postopkov

Saša Tribušon – svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, vodenje upravnih postopkov

Razvid upravnih postopkov

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina