Številka: 900-0001/2014
Datum: 01.12.2014
V skladu z določili 5. in 23.a člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09) je sklicana
1. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
Dopisna seja bo potekala v sredo 3.12.2014, med 9. in 14. uro. Poklicani boste po telefonu. V kolikor po telefonu ne boste dosegljivi, lahko glasujete po elektronski pošti na naslov obcina@zirovnica.si prav tako do 3.12.2014 do 14. ure, s tem, da izrazite odločitev: »podpiram predlagani sklep«, ali »ne podpiram predlaganega sklepa«.
Za sejo predlagam naslednji
 
D N E V N I  R E D :
  1. Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica
 
Veljavni Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica (Ur. List RS št. 112/09 in 56/2011) v 13. členu predpisuje, sestavo komisije za šport, ki je sestavljena iz 7 članov, od tega predsednik odbora za negospodarstvo, 5 predstavnikov različnih dejavnosti športa v občini in predstavnik javnega zavoda s področja šolstva in izobraževanja. V praksi se je izkazalo, da je taka komisija za izvedbo vsakoletnega javnega razpisa za dodelitev sredstev na področju športa neoperativna, prav tako nikoli ni bilo mogoče zagotoviti, da člani komisije niso interesno povezani s prejemniki sredstev (na razpis praviloma vsako leto kandidirajo 4 društva s sedežem v občini).
Ker smo se na občinski upravi zavedali problema v zvezi s sestavo komisije, je bil občinskemu svetu v decembru leta 2012 v sprejem posredovan, Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica (v nadaljevanju: sprememba pravilnika), kateri pa je bil, umaknjen iz dnevnega reda seje občinskega sveta.
V letu 2014 je Računsko sodišče RS opravilo revizijo, katere predmet je bil pravilnost poslovanja Občine Žirovnica v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov za leto 2012.
Ena izmed ugotovitev iz revizijskega poročila je tudi ta, da so nekateri člani komisije s prejemniki sredstev interesno povezani, kar je v nasprotju 218. členom Pravilnika o postopkih izvrševanju proračuna RS (Ur. List RS, št. 50/07 in spremembe).
Kot popravljalni ukrep je bilo revizorjem s strani občinske uprave predloženo gradivo za 15. sejo občinskega sveta z dne 20.12.2012, kjer je župan predlagal spremembe pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica, vendar je bilo gradivo nato umaknjeno s seje. Prav tako je bilo s strani župana revizorjem zagotovljeno, da bo enak predlog posredovan v obravnavo novemu občinskemu svetu. Dejstvo je da ni potrebno, da je sestava komisije za razdelitev sredstev za šport predpisana v pravilniku, pač pa je imenovanje komisije pristojnost župana, ki jo mora imenovati v skladu z določili Pravilnika o postopkih  izvrševanju proračuna RS, zato ponovno predlagamo, da se 13. člen pravilnika črta.
V skladu z določili 7. člena pravilnika, župan na predlog komisije, občinskemu svetu v sprejem predloži letni program športa, ki je podlaga za objavo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa iz proračuna občine.
Ker je »stari« komisiji prenehal mandat z mandatom župana in ker »nove« komisije obstoječ način ni mogoče več imenovati je potrebno še pred decembrsko sejo občinskega sveta imenovati novo 3 člansko komisijo, za kar pa je potrebno spremeniti pravilnik. Komisija bo tako lahko županu predlagala letni program športa, kateri bo nato predložen v sprejem občinskemu svetu. V kolikor program športa ne bo potrjen na decembrski seji, ne bo mogoče pravočasno objaviti razpisa za sofinanciranje programov športa, posledično bodo društva sredstva za svojo dejavnost lahko prejela šele v marcu 2015, kar pa bo po našem mnenju precej otežilo njihovo delovanje.
V skladu z navedenim in na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Žirovnica je zaradi nujnosti sprejetja sprememb pravilnika še pred decembrsko sejo, sklicana izredna seja, ki bo skladno s 23. a členom Poslovnika občinskega sveta Občine Žirovnica izvedena kot dopisna seja.
Na podlagi 44. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99 in 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) in 69. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, Ur. list RS št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09 in 50/14) Občinskemu svetu Občine Žirovnica posredujem v obravnavo predlog sprememb pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica s predlogom, da sprejme naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica.
Leopold Pogačar
ŽUPAN