Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 1 konsti.
Datum: 10.10.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem
KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v PONEDELJEK, dne 20. oktobra 2014, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
 
  1. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
  2. Potrditev mandatov občinskih svetnikov
  3. Potrditev mandata župana
  4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
                                                                                       Leopold POGAČAR
                                                                                                  ŽUPAN