Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2018 – 1 konstitutivna
Datum: 22.11.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 66/18-UPB2) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v ČETRTEK, dne 06. DECEMBRA 2018, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
(poročevalka predsednica OVK)
3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  (KMVVI)

Leopold POGAČAR
ŽUPAN