Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
Številka: 032-0003/2010 – 1 RS
Datum: 19.11.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v torek, dne 30. novembra 2010, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta

Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 (1. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011

Splošni del proračuna za leto 2011

Posebni del proračuna za leto 2011

Načrt razvojnih programov (NRP) 2011 – 2014

Obrazložitve proračuna za leto 2011

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovncia za leto 2011

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012

Splošni del proračuna za leto 2012

Posebni del proračuna za leto 2012

Načrt razvojnih programov (NRP) 2012 – 2015

Obrazložitve proračuna za leto 2012

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012

Finančni načrt MIR za leto 2011 in 2012

Finančni načrt SNRS za leto 2011 in 2012

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (1. obravnava)

Vprašanja in pobude

Predlog za izdajo soglasja k imenovanju v.d. direktorice Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Predlog za imenovanje članov Sveta časopisa, predsednika in namestnika predsednika sveta časopisa

Predlog za imenovanje članov razpisne komisije za izvedbo javnega razpisa za imenovanje direktorja Jeko-in, d.o.o., Jesenice

Predlog odgovora na pritožbo Pavla Beštra zoper imenovanje Aleša Jekovca v Občinsko volilno komisijo Občine Žirovnica

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1143-2, 1143-5 in 1143-6, vse k.o. Zabreznica

Informacija o poteku izdelave OPN

Informacija o Občinskem podrobnem načrtu (OPPN) za razširitev ceste v Završnico

Problematika dostopa do Markove cerkve v Vrbi

Poročilo župana

1. redna seja OS – 30.11.2010