Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2018 – 1 RS

Datum: 21.12.2018

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

                                                                                                                           1. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 10. JANUARJA 2019, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta

3. Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2019

4. Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 (2. obravnava) 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica (skrajšani postopek)

6. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica (1. obravnava)

7. Odgovori na vprašanja: pobuda št. 66 (iz 5. mandata)

8. Vprašanja in pobude

9. Predlog cene 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Žirovnica (poročevalec Uroš Bučar)

10. Predlog uskladitve poteka meje občine Žirovnica z mejami parcel – uskladitev meje s sosednjo občino Jesenice

11. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2018 (poročevalec dr. Božidar Brudar)

12. Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta v NRP : OB192-07-0029 Kanalizacija Breg (poročevalec dr. Božidar Brudar)

13. Volitve in imenovanja:

Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Žirovnica

– Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Gorenjske (gradivo bo posredovano na seji)

14. Poročilo župana (ustno poročilo)   

                                                                       Leopold POGAČAR

                                                                                ŽUPAN