Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 10 RS
Datum: 13.01.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v ČETRTEK, dne 26. JANUARJA 2012 ob 18.00 uri, v
ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v leto 2012

Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica (predlog)

Vprašanja in pobude

Stanovanjski program Občine Žirovnica 2012 – 2016 z usmeritvami do 2020

Predlog za spremembo cen storitev pokopališke službe (poročevalec Ivan Hočevar)

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2011 (poročevalec (Vitomir Pretnar)

Poročilo o nadzoru projekta GORKI – Gorenjska komunalna infrastruktura (poročevalec Vitomir Pretnar)

Program dela Nadzornega odbora za leto 2012 (poročevalec Vitomir Pretnar)

Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Odbor za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo za preostanek mandatne dobe

Predlog za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1196-3, k.o. Žirovnica

Poročilo o planifikaciji Občine Žirovnica

Reševanje problematike v Vrbi – informacija

Projekt Slow tourism – ureditev rekreacijskega parka Završnica – informacija (poročevalka Maja Zupan)

Prezentacija za Občinski svet

Poročilo župana za 10. sejo občinskega sveta

Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta