Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 10 RS

Datum: 18.03.2016

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 31. marca 2016, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta

2. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015

3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015 (poročevalec Boštjan Omerzel)

4.    Odgovori na vprašanja

– odgovor št. 22

– odgovor št. 23

– odgovor št. 24

– odgovor št. 25

– odgovor št. 26

5. Vprašanja in pobude

6. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo Energetska sanacija Osnovne šole Žirovnica

7. Volitve in imenovanja Mnenje k imenovanju direktorice Občinske knjižnice Jesenice

8.  Informacije:

9. Poročilo župana za 10. sejo občinskega sveta