V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) sklicujem
10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 20. decembra 2007,  ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1.      Pregled in potrditev 9. seja OS

2.      Predlog odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008 in predlog odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 – 2. obravnava

Proračun 2008:

10-gradivo svet

10-Načrt razvojnih programov 2008-2012

10-obrazloitev proračun 2008

10-odlok 2008

10-Posebni del proračuna 2008

10-Sploni del proračuna 2008

Plan razvoja ter vzdrževanja cest 2008

gradivo svet 2009

10-Načrt razvojnih programov 2009-2013

10-obrazložitev proračuna 2009

10-odlok 2009

10-Posebni del proračuna 2009

10-Sploni del proračuna 2009

Odlok o povprečni GC 2008-obrazložitev in odlok

Odlok o ustanovitvi skupne notranje reviz. sluzbe Jesenice – I. obravnava

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata – I. obravnava

Občina Žirovnica

sklep o merilih za KP za 2008

toka za NUSZ 2008

sklep – novorojenčki

pobuda t.25-Konte

pobuda t.26-Resman-Noč

vprašanja-pobude

kranjski odpadki-2008

odpis obveznosti dominvest

ade – Predlog za prodajo dela zemljišča 32-56 D(1)

poroilo župana za 10. sejo

župan – investicije 2007

10. seja OS2