Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 11 RS

Datum: 13.05.2016

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA ki bo v četrtek, dne 26. maja 2016, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1.Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

2. 2. Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2016 (predlog)

–  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračuna Občine Žirovnica za leto 2016

Splošni del proračuna – 2.rebalans 2016

Posebni del proračuna – 2. rebalans 2016

Načrt razvojnih programov 2016-2019, 2. rebalans 2016

Obrazložitve 2. rebalans 2016

     3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica (skrajšani postopek)

     4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 618/17, k.o. Zabreznica

     5. Odgovori na vprašanja

     6. Vprašanja in pobude

    7. Predlog za uskladitev cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave – mnenje župana (poročevalec Uroš Bučar)

Predlog za uskladitev cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja v občini Radovljica

     8. Predstavitev aktivnosti in priložnosti Občine Žirovnica in ostalih občin na področju turizma ob razglasitvi svetovnega dneva čebel (poročevalka Slavka Zupan)

     9. Informacija: Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2015

Poslovno poročilo OŠ za leto 2015

10. Poročilo župana za 11. sejo občinskega sveta