Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 11 RS
Datum: 16.03.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 29. marca 2012 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2011

naslovnica ZR 2011

obrazložitev ZR 2011

splošni del realizacije 2011

posebni del realizacije 2011

NRP 2011-2014

Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije (1. obravnava) – (poročevalka Franja Gabrovšek Schmidt)

Predlog Odloka o občinskih cestah (1. obravnava)

Predlog Odloka o območjih predkupne pravice v občini Žirovnica (skrajšani postopek)

pobuda št. 14 Jurij Dolžan

pobuda št. 15 Jurij Dolžan

pobuda št. 16 Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Predlog cen obdelave mešanih komunalnih odpadkov in finančnega jamstva v občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)

Volitve in imenovanja Predlog za imenovanje predstavnika Občine Žirovnica v skupščino javnega podjetja Jeko-in, d.o.o., Jesenice

Volitve in imenovanja Predlog za imenovanje nadomestne članice v Vaški odbor Rodine za preostanek mandatne dobe

Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na deponiji Mala Mežakla (poročevalec Ivan Hočevar)

Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2012 – informacija (poročevalka Maja Zupan)

Program dela ZTK Žirovnica za leto 2012

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2011 – informacija (poročevalec Valentin Sodja)

Letno poročilo OŠ Žirovnica za leto 2011

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žirovnica

Problematika nizkih izdatnosti vodnih virov, ki oskrbujejo občini Žirovnica in Jesenice

Soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje k razpisni dokumentaciji in strokovnemu nadzoru za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica

Poročilo župana za 11. sejo občinskega sveta

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta