V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) sklicujem 11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo včetrtek, dne 21. februarja 2008 ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.  

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

zapisnik 10. seja OS

Odlok SNRS – II. obravnava

Odlok MIR – II. obravnava(1)

sklep o organiziranju enot CZ – predlog za OS

Gorenjske lekarne – dogovor in odlok o statusnih spremembah

odgovor na pobudo – sprememba imena o

pobuda t.26-Resman-No-dopolnjena

pobuda t.27-Konte

pobuda t.28-Sodja

pobuda t.29-Sodja

pobuda t.31-No

vpraanja-pobude

obrazloitev predloga cene komunal.storitev

predlog-cene2008

predlog cenik 2008-4

program dela 2008 – predlog OS

program delovanja NO 2008-sklep

ragor-program dela 2008

ztk-program dela 2008- novelirana verzija

poroilo koncesionarja za plin

Pristov – pridobitev grajenega javnega dobra

gradivo svet pregled kmetijstva – ebat

poroilo upana za 11. sejo

informacija upana – sprejeti DIIP