Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 12 RS
Datum: 10.05.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 24. maja 2012 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo  je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2012 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012 – 1. rebalans

12. seja – Sploni del REBALANS 2012

Posebni del – rebalans 2012

Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 – rebalans 2012

Obrazložitve proračuna za leto 2012

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012

Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2012 po uskladitvi

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2012

Predlog Odloka o občinskih cestah (2. obravnava)

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (2. obravnava)

Predlog Odloka o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Žirovnica za obdobje 2012 – 2016

Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Žirovnica za obdobje 2012 – 2016

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter poročilo o delu MIR za leto 2011 (poročevalec Boštjan Omerzel)

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti

Poročilo o delu MIR za leto 2011

Poročilo o delu MIR za leto 2011 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Žirovnica

pobuda št. 17 – g. Dolžan

pobuda št. 18 – g. Dolžan

pobuda št. 19 – ga. Mulej

Vprašanja in pobude

Soglasje za odlaganje preostanka odpadkov na odlagališču Mala Mežakla iz drugih občin

Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2011 (poročevalec Robert Račman)

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2011 (poročevalka Maja Zupan)

Letno poročilo ZTK za leto 2011

Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru na področju gradnje zbirnega centra Žirovnica (poročevalec dr. Božidar Brudar)

Odzivno poročilo na osnutek poročila Nadzornega odbora

Poročilo o opravljenem nadzoru na področju gradnje Zbirnega centra Žirovnica

Volitve in imenovanja Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Žirovnica za preostanek mandatne dobe

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1178-1 in 1178-2, obe k.o. Žirovnica

Predlog za priznanje lastninske pravice na zemljišču s parc. št. 1196-3, k.o. Žirovnica

Poročilo župana za 12. sejo občinskega sveta

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta