V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana;
12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 10. aprila 2008, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:
zapisnik 11. seja OS12-DRSC -dopis PRILOGA POROILU UPANA

12-poroilo upana za 12. sejo

12-novelacija razvojnega programa

12-predlog – nadomestni lan SVETA ASOPISA

12-priloga – O – LETNO POROCILO 2007-1

12-letno poroilo o irovnica

12-Predlog za OS – poroilo NO 2007-sklep

12-soglasje k ceni pomo na domu

vpraanja-pobude

12-priloga k pobudi t. 35 – g. Konte Duan

12-pobuda t.35 – g. Konte Duan

12-pobuda t.34 – g. Konte Duan

12-priloga k pobudi t. 33 – g. Zupan Anton

12-pobuda t.33 – g. Zupan Anton

12-pobuda t.32-Pfajfar

12-pravilnik turistine prireditve

12-Odlok za plin

12-Letni nart ravnanja z nepremininami 2008

12-Sploni del prorauna-rebalans 08

12-Posebni del prorauna-rebalans 08

12-odlok rebalans 2008

12-obrazloitev rebalansa 2008

12-naslovnica-10 let

12-Nart razvojnih programov-rebalans 08

12-gradivo svet rebalans

12-realizacija NRP

12-realizacija – posebni del prorauna 2007

12-realizacija – sploni del prorauna 2007

12-poslovno poroilo 2007

12-odlok 2007

12-obrazloitev zr 2007

12-naslovnica

12-LP 2007-ajpes

12-gradivo svet