Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 13 RS
Datum: 14.09.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 27. septembra 2012 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Predlog spremembe Statuta Občine Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Žirovnica (1. obravnava)

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica (predlog)

Odgovor na vprašanje (po elektronski pošti) svetnice Tatjane Mulej z dne 30.05.2012

Doponitev odgovora na pobudo št. 16 – g. Dušan Konte

Odgovor na pobudo št. 20 – ga. Alma Bernik

Odgovor na vprašanje št. 21 – ga. Alma Bernik

Odgovor na vprašanje št. 22 – ga. Tatjana Mulej

Odgovor na pobudo št. 23 – ga. Tatjana Mulej

Odgovor na pobudo št. 24 – ga. Tatjana Mulej

Odgovor na pobudo št. 25 – ga. Tatjana Mulej

Odgovor na pobudo št. 26 – g. Jurij Dolžan – 1. del

Odgovor na pobudo št. 26 – g. Jurij Dolžan – 2. del

Odgovor na pobudo št. 26 – g. Jurij Dolžan – 3. del

Odgovor na pobudo št. 27 – g. Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2012

Predlog za imenovanje kandidata v Razvojni svet gorenjske regije

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih v vasi Smokuč

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. – 30.06.2012

Obrazložitve – polletno poročilo 2012

Splošni del – polletno poročilo 2012

Posebni del – polletno poročilo 2012

Letno poročilo 2011 javnega podjetja Jeko-in d.o.o. – gradivo za OS – (poročevalec Ivan Hočevar)

Letno poročilo Jeko-in d.o.o. za leto 2011

Poročilo javnega zavoda OZG Kranj za leto 2011

Poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2011

Poročilo o izvajanju zobozdravtvene dejavnosti za leto 2011

Poročilo župana za 13. sejo občinskega sveta

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta