GRB OBCINE

Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 13 RS

Datum: 14.10.2016

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 27. oktobra 2016, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
2. Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2017 (informacija) – (poročevalec Matjaž Koman)

3. Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 (1. obravnava)

4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (2. obravnava)
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)
6. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016
7. Odgovori na vprašanja: občinska svetnica ga. Alma Bernik
8. Vprašanja in pobude
9. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo izgradnje prizidka k Osnovni šoli Žirovnica (poročevalec: dr. Božidar Brudar)

– Končno poročilo NO z dne 06.10.2016

– odgovor Občine Žirovnica z dne 19.06.2016
10. Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica (novelacija 2016) – (poročevalec: Energa TM d.o.o.)

LEK Občine Žirovnica
11. Informacije:

– Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. – 30.6.2016

– Pravno mnenje – status poti preko golf igrišča v k.o. Zabreznica
– Odstop člana Vaškega odbora Žirovnica
– Pismo o nasprotovanju sporazuma CETA
12. Poročilo župana za 13. sejo občinskega sveta