Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 16 RS

Datum: 16.03.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 30. marca 2017, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D :

1.Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
2. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
– Splošni del proračunaZR-2016-končni
Posebni del proračuna ZR-2016
Realizacija NRP- ZR 2016
– Zaključni račun-obrazložitve-2016
3. Ocena OPV 2016 – predlog za OS
Ocena OPV Žirovnica 2016
– Poročilo MIR 2016
– Poročilo-Žirovnica-2016
4. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad investicijo gradnja večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15 (poročevalec dr. Božidar Brudar)
5. Pristop Občine Žirovnica h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
– Priloga 1
Priloga 2
6. Vprašanja in pobude
7.  Informacije:
a. Poročilo o delu PP Jesenice za leto 2016 (poročevalec g. Robert Račman)
b. Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2016 (g. Matjaž Koman)
c. Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2016 (ga. Ana Klemenc)
8. Poročilo župana za 16. sejo občinskega sveta

 

Leopold POGAČAR

ŽUPAN