Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 14 RS
Datum: 26.10.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 08. novembra 2012 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Predlog spremembe Poslovnika občinskega sveta (skrajšani postopek)

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2013 (1. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013

Splošni del proračuna za leto 2013

Posebni del proračuna za leto 2013

Obrazložitve proračuna za leto 2013

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2013

Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2013

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2013

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 (1. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

Splošni del proračuna za leto 2014

Posebni del proračuna za leto 2014

Načrt razvojnih programov 2013 – 2016

Obrazložitve proračuna za leto 2014

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2014

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

odgovor št. 28 – Tatjana Mulej

odgovor št. 29 – Tatjana Mulej

odgovor št. 30 – Tatjana Mulej

odgovor št. 31 – Tatjana Mulej

odgovor št. 32 – Dušan Konte

odgovor št. 33 – Jurij Dolžan, Tatjana Mulej in Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja deponije Mala Mežakla za leti 2012 in 2013

Premoženjsko pravne zadeve Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1708-2, k.o. Doslovče

Poročilo župana za 14. sejo občinskega sveta