GRB OBCINE

Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2014 – 14 RS

Datum: 08.12.2016

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

                           14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

    ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2016, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta

    2. Predlog sprememb Statuta Občine Žirovnica (1. obravnava)

     3. Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 (2. obravnava)

     4. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodarstvih na območju Občine Žirovnica

    5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2017

    6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. Št. 1199/7 k.o. Žirovnica

     7. Odgovori na vprašanja: – pobuda št. 32

    8. Vprašanja in pobude

    9. Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2017-2020 za Občino Žirovnica (poročevalka Nuša Jelenc)

       10. Poročilo župana za 14. sejo občinskega sveta