Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 15 RS
Datum: 06.12.2012
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09, 87/12) je sklicana
15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 20. decembra 2012 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2013 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013

Splošni del proračuna za leto 2013

Posebni del proračuna za leto 2013

Obrazložitve proračuna za leto 2013

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2013

Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2013

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2013

Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

Splošni del proračuna za leto 2014

Posebni del proračuna za leto 2014

Načrt razvojnih programov 2013 – 2016

Obrazložitve proračuna za leto 2014

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2014

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica (1. obravnava)

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013

Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica

Odgovori na vprašanja – pobuda št. 35 – Ciril Dolar Čiro

Vprašanja in pobude

Program dela Nadzornega odbora Občine Žirovnica za leto 2013

Predlog Programa športa za leti 2013 in 2014

Predlog novih cen storitve javne službe oskrbe s pitno vodo

Predlog za spremembo cen za odvajanje odpadnih vod

Volitve in imenovanja Izvolitev novega Razvojnega sveta gorenjske regije

Poročila – Poročilo župana za 15. sejo občinskega sveta

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta