Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2014 – 15 RS

Datum: 10.02.2017

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

                                                                                         15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 23. februarja 2017, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:  

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
  2. Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2017
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Jeko-in javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (1. obravnava)Predlog dopolnitve cenika (VII/02-230-02/1-2013) strojne mehanizacije za delo v zimski službi in cenika (VII/02-240-01/2-2011) orodja za delo v letnem vzdrževanju (poročevalec Uroš Bučar)
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (skrajšani postopek) – (poročevalec Uroš Košir, Locus d.o.o.)                                                                                                               – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica, spremembe in dopolnitve januar 2017
  5. Odgovori na vprašanja: odgovor na pobudo št. 35 in 36
  6. odgovor na pobudo št. 35 in 36
  7. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016 (poročevalec dr. Božidar Brudar)
  8. Program dela Nadzornega odbora za leto 2017 (poročevalec dr. Božidar Brudar)
  9. Informacije:

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2016

– Projekt vzpostavitve čebeljega parka (poročevalec: Maj Juvanec, Delavnica d.o.o.) – (PREDSTAVITEV NA SEJI)

– Predstavitev turističnega produkta »Čebelarski turizem« v Žirovnici (poročevalka Slavka Zupan, K&Z, d.o.o.) – (PREDSTAVITEV NA SEJI)

Prometni režim na golf igrišču

   11. Poročilo župana za 15. sejo občinskega sveta