V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana 15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 25. septembra 2008 ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Predlog dopolnitve poslovnika občinskega sveta – skrajšani postopek

Polletno poročilo 2008

Splošni del 2008 – 1

15. seja – posebni del 2008

Gradivo za OS – 2. rebalans proračuna za leto 2008

Naslovnica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračumu Občine Žirovnica za leto 2008

Splošni del 2008

Posebni del 2008

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev 2. rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2008

Predlog sklepa o podelitvi dodatnih petih nagrad občine Žirovnica ob 10. letnici občine, kot priložnostnega občinskega priznanja

Vprašanja in pobude

Odstop od ustanoviteljstva javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Predlog za imenovanje članov razpisne komisije za izvedbo javnega razpisa za imenovanje direktorja Jeko-in, d.o.o., Jesenice

15. seja – predlog za brezplano pridobitev Doma pri izviru Zavrnice in ustanovitev stavbne pravice na zemljiu s parc. t. 1667-7, k.o. Doslove

Informacija o poteku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN)

Poročilo župana za 15. sejo občinskega sveta

15.seja OS