Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 23 RS
Datum: 12.04.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 26. aprila 2018, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta

2. 1. rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2018 (predlog)

3. Odgovori na vprašanja in pobude

– pobuda št. 59

– pobuda št. 60

– pobuda št. 61

4. Vprašanja in pobude

5. Volitve in imenovanja:
– Imenovanje predstavnika občine v svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
(GRADIVO BO POSREDOVANO NAKNADNO)
– Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Žirovnica
(GRADIVO BO POSREDOVANO NAKNADNO)

6. Informacije:
– Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2017

– Letno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2017 (poročevalec Jože Veternik)

– Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2017

7. Poročilo župana za 23. redno sejo občinskega sveta

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5809 100.

Leopold POGAČAR
ŽUPAN