Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 16 RS
Datum: 06.02.2013
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09, 87/12) je sklicana
16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 21. februarja 2013 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Zapisnik o tajnem glasovanju

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2013

Predlog Spremembe Statuta Občine Žirovnica (1. obravnava)

Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica (2. obravnava)

Soglasje DRSC h kategorizaciji cest

Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2013 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine za leto 2013

Splošni del – rebalans 2013

Posebni del – rebalans 2013

Načrt razvojnih programov – rebalans 2013

Obrazložitve – rebalans 2013

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Pravilnika o enkratnem prispevku na novorojence v Občini Žirovnica

Vprašanja in pobude

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012 (poročevalec dr. Božidar Brudar)

Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2013 (poročevalka Maja Zupan)

Program dela ZTK Žirovnica za leto 2013

Strateški razvojni program ZTK za obdobje 2012-2016 s smernicami za 2020

Premoženjsko pravne zadeve Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1189-5 in 1189-6, obe k.o. Žirovnica

Informacija o upravni zgradbi Občine Žirovnica

tloris etaž

Ureditev otroškega igrišča na Selu pri Žirovnici

Sklep o sofinanciranju dela operacije

Informacija Obvoznica Vrba in cesta v Završnico

Podatki o nekaterih subvencijah in transferih – primerjava med občinami Zgornje Gorenjske

Poročilo župana za 16. sejo občinskega sveta

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta