Številka: 900-0001/2014 – 17 RS
Datum: 10.05.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 25.05.2017, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3. Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
 2. Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2017
  – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017
  – Splošni del proračuna 2017
  – Posebni del proračuna 2017
  – Načrt razvojnih programov 2017 – 2020
  – Obrazložitve proračuna 2017
  – Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Žirovnica za leto 2017
 3. Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica za obdobje 2017- 2026 (poročevalec Energa TM)
  – Povzetek Lokalnega energetskega koncepta za obdobje 2017 – 2026
  – Soglasje Ministrstva za infrastrukturo
 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica- prva obravnava
 5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1194/4, k.o. Žirovnica
 6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1135/18 in 1139/7, obe k.o. Zabreznica
 7. Sklep o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica
  – Situacija križišča K2
  – Križišče K2
 8. Odgovori na vprašanja in pobude
 9. Vprašanja in pobude
 10. Informacije:
  a. Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2016
  – Poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2016
  b. Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2016
  – Poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2016
  c. Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2016
  – Poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2016
 11. Poročilo župana za 17. sejo občinskega sveta

 

Leopold POGAČAR

            ŽUPAN