Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 17 RS
Datum: 15.03.2013
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 28. marca 2013 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2012

Naslovna stran – ZR 2012

Splošni del – ZR 2012

Posebni del – ZR 2012

Relacijacija NRP – ZR 2012

Obrazložitve ZR 2012

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2 (1. obravnava) – (poročevalka mag. Petra Krainer)

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Selo jug SE3 (1. obravnava) – (poročevalec Andrej Jarc)

Povzetek OPPN Selo jug SE3

Končna stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN za območje urejanja Selo jug SE3

OPPN Selo jug SE3 – usklajen predlog – zazidava

OPPN Selo jug SE3 – usklajen predlog – komunalni vodi

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (skrajšani postopek)

Mnenje župana k predlogu Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZTK Žirovnica

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (skrajšani postopek)

Obvezna razlaga 11. člena Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana-Jesenice

Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega

Soglasje Slovenskih železnic

Služnostna pogodba s Slovenskimi železnicami

pobuda t. 38

pobuda št. 39

pobuda št. 40

Vprašanja in pobude

Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

Osnutek Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2012 (poročevalec Robert Račman)

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti

Poročilo o delu MIR za leto 2012

Poročilo o delu MIR za območje Občine Žirovnica

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v občini Žirovnica za leto 2012

Poročilo za leto 2012 – Plinstal d.d. Jesenice

Informacija Obvoznica Vrba – predstavitev (poročevalec Metod Lojk)

Poročilo župana za 17. sejo občinskega sveta

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta