V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana;

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 29. januarja 2009, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta

Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta

Predlog sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2009

Predlog sklepa o oprostitvi komunalnega prispevka PGD Smokuč za rekonstrukcijo in prezidavo Gasilskega doma v Smokuču

Predlog sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica v letu 2009

Obvezna razlaga 27., 28., 56. in 57. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (hitri postopek)

odgovor Policijske postaje Jesenice

pobuda št. 50 – Anton Zupan

dopis na Inšpektorat

pobuda št. 51 – Dušan Konte

pobuda št. 52 – Dušan Konte

pobuda št. 53 – Franc Pfajfar

odgovor Cirilu Dolarju Čirotu na vprašanja v zvezi s sprejemanjem OPN

Vprašanja in pobude

Program dela občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2009

Poslovni načrt Jeko-in za leto 2009

Mnenje župana k predlogu povečanja cen letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin in pogrebno pokopaliških storitev za leto 2009

Predlog za imenovanje predsednika Sveta časopisa

Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na kategoriziranih občinskih cestah

Informacija o vračilu v vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Poročilo župana za 17. sejo občinskega sveta

17.seja OS