Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 18 RS
Datum: 16.05.2013
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 30. maja 2013 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

2. Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2013 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine za leto 2013 – 2. rebalans

Splošni del – rebalans 2013 – 2. rebalans

Posebni del – rebalans 2013 – 2. rebalans

Načrt razvojnih programov – rebalans 2013 – 2. rebalans

Obrazložitve – rebalans 2013 – 2. rebalans

Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica

Priloga G.1_Pregledna karta območja Občine Žirovnica

Priloga G.2_Cestno omrežje

Priloga G.3_Fekalno kanalizacijsko omrežje

Priloga G.4_Vodovodno omrežje

Priloga G.5_Prostori za ravnanje z odpadki

Priloga G.6_Javne površine

Odgovori na vprašanja

Vprašanja in pobude

Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v Osnovni šoli Žirovnica nad porabo proračunskih sredstev Občine Žirovnica

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2012 (informacija) (poročevalka Maja Zupan)

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2012

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2012 (informacija)

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2012

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2012 (informacija)

Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2012 (informacija)

Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2012

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2012 (informacija)

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2012

Volitve in imenovanja Imenovanje kandidata za nadomestnega člana Sveta časopisa Občine Žirovnica za preostanek mandatne dobe

Premoženjsko pravne zadeve – Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1150-21, k.o. Zabreznica

Informacija – Odgovor g. Arkota in ge. Pangerc direktorici ZTK Žirovnica

Odgovor direktorice Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta