Številka: 900-0001/2014 – 17 RS
Datum: 13.09.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 28.09.2017, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3. Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
 2. Predlog Odloka o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica (1. obravnava)
 3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1183/7 k.o. Žirovnica
 4. Prodaja deleža v lasti Občine Žirovnica na Centralni čistilni napravi Jesenice
 5. Odgovori na vprašanja in pobude
  Odgovor na pobudo št. 39
  Odgovor na pobudo št. 40
  Odgovor na pobudo št. 41
 6. Vprašanja in pobude
 7. Informacije:
  Letno poročilo Jeko d.o.o., Jesenice za leto 2016
  LETNO POROČILO 2016 (poročevalec Uroš Bučar)

  Polletno poročilo Občine Žirovnica za leto 2017
  Obrazložitve Polletno poročilo Občine Žirovnica za leto 2017
  Splošni del polletno poročilo 2017
  Posebni del polletno poročilo 2017

  Investicijski program Čebelji park
          – Čebelji park Antona Janše – informacija

 8. Poročilo župana za 18. sejo občinskega sveta

 

Leopold POGAČAR

            ŽUPAN