Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana 19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 26. marca 2009, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008

Obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008

Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2008

Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2008

Načrt razvojnih programov (NRP) zaključnega računa proračuna za leto 2008

Letno poročilo 2008 – bilance in izkazi

Poslovno poročilo za leto 2008

Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah (skrajšani postopek)

pobuda št. 58 – Ciril Dolar Čiro

pobuda št. 59 – Ciril Dolar Čiro

pobuda št. 60 – Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2008

Letno poročilo Gorenjskih lekarn Kranj za leto 2008

Letno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2008

Letno proročilo OZG Kranj za leto 2008

Prihodki in odhodki za Zdravstveni dom Jesenice

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2008

Letno poročilo OŠ Žirovnica za leto 2008

Informacije

Poročilo župana za 18. sejo občinskega sveta