Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
Številka: 032-0002/2006
Datum: 12.02.2009
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana 18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,ki bo v četrtek, dne 26. februarja 2009 ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši Žirovnica

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta

1. rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2009 (predlog)

naslovnica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009

Rebalans – splošni del

Rebalans – posebni del

Rebalans – Načrt razvojnih programov 2009 – 2013

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2009

Letni načrt ravnanja z nepremičninam za leto 2009

Sprememba programa dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2009

Sprememba programa dela za ZTK – pisni del rebalansa 2009

Realizacija 2008 in rebalans

Ocena dela javnega zavoda ZTK Žirovnica za leto 2008

pobuda št. 55 – Dušan Konte

pobuda št. 56 – Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2008

Program dela Nadzornega odbora za leto 2009

Soglasje k cenam socialnovarstvene storitve – pomoč družini na domu

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2008

Poročilo o plinifikaciji Občine Žirovnica

Informacije

Poročilo župana za 17. sejo občinskega sveta

18.seja OS