Številka: 900-0001/2014 – 19 RS
Datum: 11.10.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 26.10.2017, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3. Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
 2. Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2018 (poročevalec Matjaž Koman)
  Predlog programa dela ZTK za leto 2018
 3. Predlog proračuna občine Žirovnica za leto 2018 (1. obravnava)
  Odlok 2018
  Obrazložitve proračuna 2018
  Splošni del proračuna 2018
  Posebni del proračuna 2018
  Načrt razvojnih programov od 2018-2021
  Letni načrt ravnanja z nepremičninami za leto 2018
  Letni program športa 2018
  Letni program prodaje finančnega premoženja 2018
 4. Sprememba cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Žirovnica (poročevalec Uroš Bučar)
  Elaborat 2018 – Predlog uskladitve cene ravnanja s komunalnimi odpadki
 5. Predlog uskladitve cen storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (poročevalec Uroš Bučar
  Elaborat 2018 – Predlog uskladitve cen javne službe oskrbe s pitno vodo
 6. Odgovor na pobudo št. 43 – Dolžan
  Odgovor na pobude od št 44. do 52.
 7. Vprašanja in pobude
 8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc št. 1693/20 in 1693/21, obe k.o. Doslovče (naknadno)
 9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2017
 10. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicijskega projekta v NRP: OB192-13-0001 kanalizacija Moste (poročevalec Božidar Brudar)
 11. Informacije:
  Aktivnosti ZTK Žirovnica v poletnih mesecih
 12. Poročilo župana za 19. redno sejo občinskega sveta 

Leopold POGAČAR
            ŽUPAN