Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
Številka: 900-0001/2014
Datum: 09.04.2015
V skladu z določili 5. in 23. a člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09) je sklicana
2. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
Dopisna seja bo potekala v ponedeljek 13.04.2015, med 9. in 14. uro. Poklicani boste po telefonu. V kolikor po telefonu ne boste dosegljivi, lahko glasujete po elektronski pošti na naslov obcina@zirovnica.si prav tako do 13.04.2015 do 14. ure, s tem, da izrazite odločitev: »podpiram predlagani sklep«, ali »ne podpiram predlaganega sklepa«.
Za sejo je naslednji
 
D N E V N I  R E D :
  1. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za območje športno-rekreacijskih površin v Glenci
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) v 2. členu določa, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.
Z javnimi sredstvi je bila prva skakalnica v Glenci zgrajena leta 1945, pod skakalnico je bilo do leta 1975 letno gledališče, nato pa nogometno igrišče, leta 1976 je bila zgrajena še druga skakalnica, leta 1985 pa manjše košarkarsko in otroško igrišče ter parkirišče. Ob omenjenih špotno – rekreacijskih površinah potekajo tudi občinske ceste oziroma deli cest JP 650105, JP 650106 in JP 650119. Glenca je bila pred denacionalizacijo predmet družbene lastnine z organom upravljanja KŽK Mercator Gorenjska, nato pa je bila z denacionalizacijo vrnjena Agrarni skupnosti Doslovče Breznica. Ker je bilo urejanje navedenih športnih in rekreacijskih objektov, skupaj z otroškim igriščem še naprej v interesu občine za skupne potrebe vseh občanov, predvsem otrok in mladine, je Občina Žirovnica v letu 2006 z Agrarno skupnostjo Doslovče Breznica sklenila prodajno pogodbo in leta 2008 še ustrezen aneks, na podlagi česar je kupila nepremičnine s parc. št. 32/139, 32/142, 32/149 in 32/150, vse k.o. Doslovče.
Celotno zemljišče je bilo glede na dejstvo, da bo prešlo v last občine, tudi geodetsko urejeno, urejena komunalna infrastruktura (voda, kanalizacija, javna razsvetljava), zgrajen oporni zid pod skakalnicama ter asfaltirana cesta z železno ograjo na koncu, kjer je za skakalnicama vstop na pašnik v lasti omenjene agrarne skupnosti.
Ob predlogu vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo je bilo ugotovljeno, da vknjižba na podlagi te pogodbe ni možna, zato bo članom agrarne skupnosti v podpis predložen predlog nove pogodbe. V kolikor ne bo prišlo do podpisa pogodbe s strani vseh članov agrarne skupnosti (nezaključeni postopki dedovanja itd.), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04-UPB1 s spr.) v 92. členu omogoča, da se lastninska pravica lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi (kupnina po omenjeni prodajni pogodbi je bila že plačana), v kolikor je to v javno korist in pod pogojem, da je to za dosego javne koristi nujno potrebno ter da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.
V skladu s 93. členom tega zakona mora občinski svet za gradnjo ali prevzem objektov in zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb s področja družbenih dejavnosti za te nepremičnine ugotoviti javno korist. Javne koristi za nepremičnine, po katerih potekajo občinske ceste, na podlagi 123. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) v povezavi z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah – ZJC-B (Uradni list RS, št. 92/05), ni potrebno ugotavljati, ker se javna korist šteje za ugotovljeno, v kolikor po njih poteka cestni promet v skladu z veljavno zakonodajo o cestah.
Glede na to, da so postopki za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v Glenci že začeti, naslednja seja občinskega sveta pa bo šele v drugi polovici meseca maja, predlagamo, da se na podlagi 23. a člena Poslovnika občinskega sveta Občine Žirovnica opravi dopisna seja.
V skladu z navedenim in na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99 in 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) in 69. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, Ur. list RS št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09 in 50/14) Občinskemu svetu Občine Žirovnica posredujem v obravnavo predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za območje športno-rekreacijskih površin v Glenci s predlogom, da sprejme naslednji
SKLEP:
Sprejme se sklep o ugotovitvi javne koristi za območje športno – rekreacijskih površin v Glenci.
Leopold Pogačar
ŽUPAN