V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13.člena in 23.člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07), zaradi upoštevanja rokov pri obeh točkah, ne moremo čakati na sklic redne seje, ampak moramo o zadevi odločati prej, zato je sklicana

2. IZREDNO  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v sredo, dne 17. decembra 2008 ob 17.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje

Predlog za odlaganje odpadkov iz občin UE Škofja Loka na odlagališče Mala Mežakla

2. izredna seja OS