Številka: 900-0001/2014 – 2 RS
Datum: 04.12.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 18. decembra 2014, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015

Splošni del – 2015

Posebni del – 2015

NRP – 2015- 2018

Obrazložitve proračuna za leto 2015

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2015

Finančni načrt Skupne notranje revizijske službe občina Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2015

Program dela in finančni načrt 2015 in 2016

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2016 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

Splošni del – 2016

Posebni del – 2016

NRP – 2016- 2019

Obrazložitve proračuna za leto 2016

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2016

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015

odgovor na pobudo št. 1

odgovor na pobudo št. 2

odgovor na pobudo št. 3

odgovor na pobudo št. 4

Vprašanja in pobude

Program športa v Občini Žirovnica za leti 2015 in 2016

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta