Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
Številka: 032-0003/2010 – 2 RS
Datum: 10.12.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 23. decembra 2010, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011

Splošni del proračuna za leto 2011

Posebni del proračuna za leto 2011

Načrt razvojnih programov (NRP) 2011 – 2014

Obrazložitve proračuna za leto 2011

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovncia za leto 2011

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2012 (2. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012

Splošni del proračuna za leto 2012

Posebni del proračuna za leto 2012

Načrt razvojnih programov (NRP) 2012 – 2015

Obrazložitve proračuna za leto 2012

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovncia za leto 2012

Finančni načrt MIR za leto 2011 in 2012

Finančni načrt SNRS za leto 2011 in 2012

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (2. obravnava)

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011

Predlog sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2011 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica

Predlog sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letih 2011 in 2012

Vprašanja in pobude

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2011

Program dela Zavoda za turizem in kulturo za leto 2011 (poročevalka Maja Zupan)

Informacija o zapiranju deponij

Poročilo župana

2. redna seja OS – 23.12.2010