Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2018 – 2 RS

Datum: 07.02.2019

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

  1. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 21. FEBRUARJA 2019, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
  2. Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta – UPB1
  3. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica (2. obravnava)
  4. Predlog »Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica« (2. obravnava) (poročevalec Domen Zalokar)

      5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Vrba (ŽA 1/E) (1. obravnava) (poročevalec Domen Zalokar)

– Obrazložitev poteka priprave OPPN Obvoznica Vrba

povzetek za javnost – stran 1

povzetek za javnost – stran 2

   6. Odgovori na vprašanja:

odgovor – Dokument identifikacije investicijskega projekta + DIIP-dograditev vrtca-december 2018

odgovor na pobudo št. 1 + priloga št. 1 + priloga št. 2

odgovor na pobudo št. 2

odgovor na pobudo št. 3

odgovor na pobudo št. 4

odgovor na pobudo št. 5

odgovor na pobudo št. 6

       7. Vprašanja in pobude

       8. Informacija:  Obrazložitev poročila koncesionarja za plin za leto 2018

     – Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2018

      9. Volitve in imenovanja:

    –  Imenovanje vaških odborov (gradivo bo posredovano naknadno)

    – Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavetišča za zapuščene    živali (gradivo bo posredovano naknadno)

    10. Poročilo župana za 2. redno sejo občinskega sveta

 

 

 Leopold POGAČAR

            ŽUPAN