V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, 21.12.2006 ob 18.00 uri, v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI.

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta

Poročilo župana za 2. sejo Občinskega sveta

Informacija o imenovanju podžupana

Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Žirovnica

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Obrtno-poslovno cono v Žirovnici

Informacija o programu priprave občinskega lokacijskega načrta za Obrtno-poslovno cono v Žirovnici

Informacija o začasnem financiranju Občine Žirovnica

Vprašanja in pobude

Predlog spemembe cene pogrebno pokopaliških storitev ter zimskega in letnega vzdrževanja javnih površin v Občini Žirovnica

Predlog sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007

Predlog sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007 (skrajšani postopek)

Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Imenovanje članov nadzornega odbora

Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta

Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta