Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 20 RS
Datum: 04.10.2013
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 17. oktobra 2013 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Splošni del – polletno poročilo 2013

Posebni del – polletno poročilo 2013

Obrazložitev polletno poročilo 2013

Predlog sklepa o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Predlog Sklepa o pooblastitvi Odbora za gospodarske dejavnosti za izdajanje soglasij na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2

Vprašanje št. 50 – Jurij Dolžan

Vprašanje št. 51 – Sašo Pintar

Podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2013

Zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja deponije Mala Mežakla za leti 2013 in 2014

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta