Številka: 900-0001/2014 – 19 RS
Datum: 11.10.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 21.12.2017, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3. Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
 2. Predlog proračuna občine Žirovnica za leto 2018 (2. obravnava)
  Odlok o proračunu 2018
  Obrazložitve proračuna 2018
  Splošni del proračuna 2018
  Posebni del proračuna 2018
  Načrt razvojnih programov od 2018-2021
  Plan odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
  Letni načrt ravnanja z nepremičninami za leto 2018
  Letni program športa 2018
  Letni program prodaje finančnega premoženja 2018
  Izvedbeni program zimske službe 2018
  Izvedbeni program letnega vzdrževanja zelenih javnih površin 2018
  Plan razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2018 – 2021
  Plan rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin 2018 ter Plan razvoja občinskih cest za štiri leta 2018 – 2021
 3. Obvezna razlaga člena 1. alineje 10. odstavka 50. člena OPN (skrajšani postopek)
 4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica (skrajšani postopek)
 5. Predlog sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2018
 6. Vprašanja in pobude
 7. Volitve in imenovanja:
  Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet šole

 8. Informacija

Leopold POGAČAR
            ŽUPAN