Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
Številka: 032-0002/2006
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana
20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
 ki bo v četrtek dne 07. maja 2009, ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta

pobuda 61 – Boštjan Noč

pobuda 62 – Valentin Sodja

pobuda 63 – Anton Zupan

pobuda 64 – Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Razvojni program Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020 (predlog)

Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020

Investicijski program s študijo izvedljivosti investicije (IP) – večnamenska športna dvorana in dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Večnamenska športna dvorana Investicijski program s študijo izvedljivosti investicije

Večnamenska športna dvorana 3. faza – zunanje površine Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Obrazec 3 faza Celotna investicija

Obrazec 3 faza 1 GRADNJA

Obrazec 3 faza 2 NAKUP OPREME

Obrazec 3 faza 3 ZUNANJA UREDITEV

Poročilo o delu Zavoda za turizem in kulturo za leto 2008

Poslovno poročilo ZTK

Računovodsko poročilo ZTK

Finančno poročilo ZTK

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Realizacija petletnega programa ZTK

Sanacijski program ZTK za leto 2009

Predlog za izdajo soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorja in strokovnega vodja javnega zavoda OZG Kranj

Vloga OZG Kranj za izdajo soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorja in strokovnega vodja

Mnenje Občine Žirovnica k informaciji Policijske postaje Jesenice

Informacija o delu Policijske postaje Jesenice na območju občine Žirovnica za leto 2008

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti (informacija)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje obrtno poslovne cone Žirovnica javna razgrnitev – povzetek za javnost

Poročilo župana za 20. sejo občinskega sveta