Številka: 900-0001/2014 – 21 RS

Datum: 15.2.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 15.2.2018, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3. Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
 2. Program dela Občinskega sveta občine Žirovnica v letu 2018
 3. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017 (poročevalec dr. Božidar Brudar)
 4. Program dela Nadzornega odbora za leto 2018 ( poročevalec dr. Božidar Brudar)
 5. Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN (1. obravnava) – (poročevalec Domen Zalokar)
 6. Soglasje k podaljšanju zakupnega razmerja za Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo (poročevalec Matjaž Koman)
 7. Cene čiščenja odpadnih vod (poročevalec Uroš Bučar)
 8. Uskladitev cene pomoč družini na domu (poročevalka Mojca Pavšič)
 9. Odgovori na vprašanja in pobude:
  odgovor na pobudo št. 53 (Zvone Bulovec)

  odgovor na pobudo št. 54 (Jurij Dolžan)

  odgovor na pobudo št. 55 (Tatjana Mulej)

  odgovor na pobudo št. 56 (Tatjana Mulej)

  odgovor na pobudo št. 57 (Tatjana Mulej)
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacija
  Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogobe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v občini Žirovnica za leto 2017
 12. Poročilo župana za 21. redno sejo občinskega sveta

  Leopold POGAČAR
            ŽUPAN